MSWiA: Nie było zastrzeżeń prawnych do sprzedaży stoczni

PAP
opublikowano: 12-10-2009, 18:04

Nie było zastrzeżeń innych organów państwa opiniujących decyzję MSWiA o zezwoleniu na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia S.A. przez starającą się o to pozwolenie fundację Stichting Particulier Fonds Greenrights z siedzibą w Curaçao (Antyle Holenderskie) - podało w poniedziałek MSWiA.

Według rzeczniczki resortu Wioletty Paprockiej, firma przedłożyła wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. "W związku z powyższym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, iż spełnione zostały wszelkie przesłanki warunkujące wydanie zezwolenia i decyzją nr 395/09 z 25 czerwca 2009 r. zezwolił wnioskodawcy na nabycie nieruchomości" - dodała.

MSWiA podkreśla, że zezwolenie na nabycie nieruchomości nie przesądza o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca oraz nie przenosi praw do nieruchomości, a jedynie stanowi warunek konieczny do zawarcia przez cudzoziemca umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem będzie nabycie nieruchomości objętej zezwoleniem.

Według MSWiA, wniosek potencjalnego nabywcy majątku stoczni wpłynął do ministerstwa 5 czerwca. Zgodnie z ustawą z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, na taką transakcję wymagane jest zezwolenie MSWiA, które jest wydawane jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej ani Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przypadku gruntów rolnych (w tej sprawie kwestia gruntów rolnych nie ma znaczenia z powodu ich braku).

Jak podał resort, wnioskodawca w dokumentach rejestrowych początkowo nie przedłożył tłumaczeń przysięgłych, niektóre z dokumentów były zaś nieuwierzytelnionymi kopiami, co MSWiA sformułowało 9 czerwca w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. Brakowało też m.in. dokumentów dotyczących nieruchomości Stoczni Gdynia S.A., w szczególności wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku planu. Doprecyzowania wymagało także ustalenie kwestii okoliczności potwierdzających więzi wnioskodawcy z Polską.

Po częściowym uzupełnieniu dokumentacji 10 czerwca 2009 r. skierowano kolejne wezwanie do uzupełnienia dotyczące w szczególności przedłożenia uwierzytelnionej kopii wraz z tłumaczeniem przysięgłym gwarancji bankowej wystawionej przez Quatar Islamic Bank oraz dokumentów dotyczących nieruchomości Stocznia Gdynia S.A. Kolejne wezwania do uzupełnienia przez stronę dokumentów wystosowano 16, 18, 23, 24 czerwca 2009 r. Odnosiły się one w szczególności do nieścisłości związanych z dokumentami dotyczącymi nieruchomości Stoczni Gdynia S.A. Strona stopniowo do wezwań organu i bez zbędnej zwłoki uzupełniła wszystkie braki w materiale dowodowym.

Wnioskodawca odpowiedział przedkładając m.in. dokumenty potwierdzające więzi z Polską tj. umowę nabycia przez wnioskodawcę udziałów EUROMOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz EURO RUSZTOWANIA - GRUPA STOCZNI GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Dodatkowo wnioskodawca zadeklarował utworzenie na terytorium Polski jednoosobowej spółki akcyjnej w celu podjęcia działalności operacyjnej na bazie nabywanego majątku stoczni. Tym samym zostały zgromadzone wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy wskazane w ustawie i rozporządzeniu MSWiA z 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, iż spełniona została również przesłanka konieczna do wydania zezwolenia tj. Zarządca Kompensacji obu Stoczni w warunkowych umowach sprzedaży z 28 maja 2009 r. zawartych w formie aktów notarialnych wyraził wolę zbycia nieruchomości na rzecz wnioskodawcy.

Prawo stanowi, że zezwolenie jest wydawane jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa oraz cudzoziemiec wykaże, iż zachodzą okoliczności potwierdzające więzi z Polską. Wystąpiono więc o opinie do Agencji Wywiadu, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Andrzeja Parafianowicza i Ministra Skarbu Państwa. Miały one napłynąć do 19 czerwca. 10 czerwca wystąpiono też o zajęcie stanowiska do resortu finansów, ABW (której przekazano akta sprawy) oraz do Ministra Obrony Narodowej, któremu przysługuje prawo do zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia.

Paprocka podała, że w toku postępowania z Departamentem Zezwoleń i Koncesji MSWiA kontaktował się przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. która przejawiła zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem sprawy ze względu na przedłużenie postępowania kompensacyjnego przez Komisję Europejską do 30 czerwca 2009 r.

MSWiA wylicza: odpowiedź od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Andrzeja Parafianowicza na pismo z 9 czerwca 2009 r. wpłynęło do MSWiA 15 czerwca. Odpowiedź od Ministra Skarbu Państwa z 15 czerwca wpłynęło do MSWiA 17 czerwca. Odpowiedź od wiceministra finansów Jacka Dominika tj. pismo z 19 czerwca 2009 r. wpłynęło 22 czerwca 2009 r. (19 czerwca nadeszło faksem) - w piśmie nie zgłoszono uwag dotyczących przekazanych dokumentów gwarancji bankowych. Stanowisko ABW wpłynęło 17 czerwca. Agencja Wywiadu nie ustosunkowała się pisemnie do wystąpienia, co zgodnie z pouczeniem zawartym w wystąpieniu do AW równoznaczne było z brakiem zastrzeżeń (stanowisko to zostało potwierdzone telefonicznie). MON nie skorzystało z prawa zgłoszenia sprzeciwu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane