Nowe technologie, czyli stosowane najwyżej 5 lat

opublikowano: 12-01-2012, 00:00

Wydatki na zakup programu komputerowego można odliczyć w rocznym zeznaniu, pod warunkiem że został wdrożony do użytkowania

Ulga na zakup nowych technologii nie jest powszechnie wykorzystywana, ale w ostatnich latach przybywa firm, które z niej korzystają. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT), jak i od osób prawnych (CIT). Ulga przysługuje im na takich samych zasadach.

Obniżenie dochodu

Ulga na zakup nowych technologii obniża dochód do opodatkowania. Wydatki na ten cel odlicza się od podstawy opodatkowania. Odliczenie nie może przekroczyć 50 proc. kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została ona zapłacona w roku podatkowym, w którym tę technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku. Nie może to być ponadto kwota zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli przedsiębiorca dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wspomnianych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do niej. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono powyższe wydatki. Jeżeli firma miała w roku podatkowym stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności okaże się niższa od kwoty przysługującej ulgi, odliczenia w całej kwocie lub w pozostałej części dokona ona w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Ustawy podatkowe definiują nowe technologie jako wiedzę technologiczną w postaciwartości niematerialnych i prawnych, a szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych wyrobów lub usług lub ich udoskonalanie. Ponadto musi to być wiedza, która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Za nabycie nowej technologii uznaje się natomiast nabycie praw do wiedzy technologicznej przez zawarcie umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów, z których wynika kwota wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii. Firma powinna też posiadać pozytywną opinię jednostki naukowej, co wielokrotnie podkreślały m.in. organy podatkowe.

Instalacja oprogramowania

Nabycie oprogramowania dla firm było przedmiotem wielu interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Zgłaszane przez przedsiębiorców problemy dotyczą np. momentu zaliczenia wydatków ponoszonych na systemy komputerowe do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, co jest jednym z warunków uzyskania prawa do ulgi. W jednym ze stanowisk podkreślono, że wdrożenie systemu stanowi pewien proces i wymaga sprawdzenia poprawności działania, a czasem wprowadzenia ewentualnych poprawek przez firmę udzielającą licencji na jego użytkowanie. Dopiero zakończenie tego procesu daje możliwość użytkowania oprogramowania w bieżącej działalności. W konsekwencji do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, jaką jest licencja na program komputerowy, zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania — stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 29 maja 2009 r., sygn. ITPB3/423-166/09/ DK). Podobne stanowisko wyrażano w innych interpretacjach.

Utrata uprawnień do ulgi

Przedsiębiorca traci prawo do ulgi, jeżeli przed upływem trzech lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził ją do ewidencji): udzieli w jakiejkolwiek formie lub części prawa do nowej technologii innym podmiotom (za wyjątkiem przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców) albo zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie. W takich przypadkach podatnik musi w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, zwiększyć podstawę o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a jeśli poniósł straty, do jej zmniejszenia o tę kwotę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Nowe technologie, czyli stosowane najwyżej 5 lat