Olawa <HOLW.WA> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

Maciej Zbiejcik
19-05-2004, 08:34

Olawa <HOLW.WA> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HUTY "OŁAWA" S.A.
Zarząd Huty "Oława" S.A. z siedzibą w Oławie przy ul. Sikorskiego 7 działając na podstawie
art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2004r. o godz.12:00 w siedzibie Spółki w Oławie przy ul. Sikorskiego 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r.,
b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.,
c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.,
d/ wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki Huta "Oława" S.A. nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej 7 składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 10.666m2 wpisanej w księdze wieczystej KW nr 16052 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie oraz własności usytuowanych na niej budynków, budowli, maszyn i urządzeń,
e/ wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki Huta "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego hipoteki kaucyjnej do wysokości 4.500.000,00 zł. w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z udzielanych kredytów bankowych,
f/ zobowiązania Zarządu Huty "Oława" S.A. do podjęcia działań mających na celu rozpoczęcie procedur prowadzących do połączenia spółki Huta "Oława" S.A. z siedzibą w Oławie ze spółką "Elana" S.A. z siedzibą w Toruniu lub wszczęcia działań prowadzących do wniesienia aportem przedsiębiorstwa Spółki do spółki "Elana" S.A. w zamian za akcje spółki "Elana" S.A.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Huty "Oława" S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Huty "Oława" S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w sekretariacie Huty "Oława" S.A. w Oławie przy ul. Sikorskiego 7 najpóźniej do dnia 18.06.2004r. do godz.15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Huty "Oława" S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Huty "Oława" S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz wcześniejsze przybycie w celu rejestracji i pobrania karty do głosowania.
Nr 20/2004
Data sporządzenia raportu: 19-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Olawa &lt;HOLW.WA&gt; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty &quot;Oława&quot; S.A.