Poligrafia <POLG.WA> Raport bieżący Nr 26/2002 - Informacje na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

POLIGRAFIA SPÓŁKA AKCYJNA
31-07-2002, 07:16

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2002 - INFORMACJE NA TEMAT ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd Spółki Akcyjnej Poligrafia w Kielcach informuje, że zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2002 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Poligrafii S.A. w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 61, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie "Regulaminu Walnego Zgromadzenia". 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Poligrafia i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Poligrafia za rok obrotowy 2001. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Poligrafia i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Poligrafia za rok obrotowy 2001. 7. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie Spółki i ustaleniu tekstu jednolitego Statutu. 8. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia zmiany w Statucie Spółki: 1) dotychczasowa treść § 4 " W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego". proponowana treść § 4 " W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych". 2) dotychczasowa treść tytułu II "Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki". proponowana treść tytułu II " Przedmiot działalności Spółki". 3) dotychczasowa treść zdania początkowego § 6 "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki

jest:"

proponowana treść zdania początkowego § 6 "Przedmiotem działalności Spółki jest:" 4) dotychczasowa treść tytułu III "Kapitał własny".

proponowana treść tytułu III "Kapitał zakładowy". 5) dotychczasowa treść § 7 "Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.238.410 (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć) złotych".

proponowana treść § 7 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.238.410 (słownie:

trzynaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć) złotych". 6) dotychczasowa treść zdania początkowego § 8 "Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na

5.295.364 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt

cztery) akcje o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy)

każda,"

proponowana treść zdania początkowego § 8 "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na

5.295.364 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt

cztery) akcje o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy)

każda," 7) dotychczasowa treść § 11 ust. 4 "Pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego może

nastąpić w drodze przeniesienia do kapitału akcyjnego Spółki środków kapitału

rezerwowego lub kapitału zapasowego Spółki".

proponowana treść § 11 ust. 4 "Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może

nastąpić w drodze przeniesienia do kapitału zakładowego Spółki środków kapitału

rezerwowego lub kapitału zapasowego Spółki". 8) dotychczasowa treść tytułu IV "Władze Spółki". proponowana treść tytułu IV "Organy Spółki". 9) dotychczasowa treść zdania początkowego § 12 "Władzami Spółki są:". proponowana treść zdania początkowego § 12 "Organami Spółki są:". 10) dotychczasowa treść § 17 ust. 1 zd. 1 "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków". proponowana treść § 17 ust. 1 zd. 1 " Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków". 11) dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt. 1 "badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat" proponowana treść § 21 ust. 2 pkt. 1 "ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy". 12) dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt. 2 "badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz

wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat".

proponowana treść § 21 ust. 2 pkt. 2 "ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz

wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat". 13) dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt. 5 " delegowanie członka lub członków do

czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub

zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać".

proponowana treść § 21 ust. 2 pkt. 5 "delegowanie członków Rady Nadzorczej do

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować

swoich czynności". 14) dotychczasowa treść § 21 ust. 3 pkt. 3 " zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów oraz związanych z nim zabezpieczeń przewyższających łącznie 50% kapitału akcyjnego".

proponowana treść § 21 ust. 3 pkt. 3 " zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów

oraz związanych z nim zabezpieczeń przewyższających łącznie 50% kapitału

zakładowego". 15) dotychczasowa treść § 21 ust. 3 pkt. 4 "zawieranie ważnych umów, zwłaszcza

długoterminowych lub powodujących dla Spółki szczególne utrudnienia albo

powstanie zobowiązań czy też wierzytelności, z których każda przewyższa 50%

kapitału akcyjnego Spółki".

proponowana treść § 21 ust. 3 pkt. 4 "zawieranie ważnych umów, zwłaszcza

długoterminowych lub powodujących dla Spółki szczególne utrudnienia albo

powstanie zobowiązań czy też wierzytelności, z których każda przewyższa 50%

kapitału zakładowego Spółki". 16) dotychczasowa treść § 22 ust. 2 " Na wniosek Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie

może ustalić stałe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za udział w jej

pracach".

proponowana treść § 22 ust. 2 " Walne Zgromadzenie może ustalić stałe

wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach". 17) dotychczasowa treść § 23 zd. 2 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć

w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego".

proponowana treść § 23 zd. 2 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć

w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego". 18) w § 24 skreśla się cały ust. 4 o treści: "Jeżeli żądanie takie złożone zostanie po

pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie

potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia". 19) dotychczasowa treść § 27 ust. 2 "W przypadku przewidzianym w art. 430 kh do

uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3 głosów oddanych".

proponowana treść § 27 ust. 2 "W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do

uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3 głosów oddanych". 20) dotychczasowa treść § 28 ust. 1 zd. 2 "Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach

oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź

o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych".

proponowana treść § 28 ust. 1 zd. 2 "Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach

oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych". 21) dotychczasowa treść § 28 ust. 2 "Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu

przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym". proponowana treść§ 28 ust. 2 " Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki

podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów w drodze jawnego i imiennego

głosowania". 22) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 1 "rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania

Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły".

proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 1 "rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

obrotowy". 23) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 3 "kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków".

proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 3 "udzielanie członkom organów Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków". 24) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 4 "zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki".

proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 4 "zmiana przedmiotu działalności Spółki". 25) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 6 "podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego".

proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 6 "podwyższenie lub obniżenie kapitału

zakładowego". 26) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 10 "wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki

nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą

jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce

przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki".

proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 10 "wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki

jednostkowego środka trwałego za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego

kapitału zakładowego". 27) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 11 "wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń

o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu

zarządu lub nadzoru".

proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 11 "podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń

o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu

zarządu albo nadzoru". 28) dotychczasowa treść § 30 ust. 2 "Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały

Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Handlowym".

proponowana treść § 30 ust. 2 "Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały

Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych". 29) dotychczasowa treść § 31 "Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana

przedmiotu przedsiębiorstw Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji".

proponowana treść § 31 "Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana

przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji". 30) dotychczasowa treść § 32 "Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin

organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą".

proponowana treść § 32 "Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny

ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą". 31) dotychczasowa treść § 34 ust. 1 pkt 1 "kapitał akcyjny".

proponowana treść § 34 ust. 1 pkt 1 "kapitał zakładowy". 32) dotychczasowa treść § 35 "Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy

po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na

ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z

działalności Spółki w tym okresie. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej

Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony

za okres od przekształcenia Spółki do końca roku 1994".

proponowana treść § 35 "Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy

po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie

finansowe sporządzone na koniec roku obrotowego oraz dokładne pisemne

sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Pierwsze sprawozdanie finansowe

wraz ze sprawozdaniem Zarządu zostanie sporządzone za okres od przekształcenia

Spółki do końca roku 1994". 33) dotychczasowa treść § 37 ust. 1 "Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w "Monitorze

Sądowym i Gospodarczym", a w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu

handlowego także w dzienniku "Rzeczpospolita".

proponowana treść § 37 ust. 1 "Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w "Monitorze

Sądowym i Gospodarczym", a w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu

spółek handlowych także w dzienniku "Rzeczpospolita". 34) dotychczasowa treść § 37 ust. 2 "Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto

wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla

wszystkich pracowników".

proponowana treść § 37 ust. 2 "Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto

wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich

pracowników". 35) skreśla się w całości § 38 o treści "Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne

Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, obowiązany jest ustalić

jego jednolity tekst".

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu Spółki w Kielcach, ul. Zagnańska 61, do dnia 16 sierpnia 2002 r. (włącznie), godzina 15,30 .

Data sporządzenia raportu: 31-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: POLIGRAFIA SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Poligrafia &lt;POLG.WA> Raport bieżący Nr 26/2002 - Informacje na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia...