13 pytań do ministra finansów

IWA
opublikowano: 14-02-2012, 00:00

Czy przekształcenie oznacza przychód

1 dla przekształconej spółki? Czy odsetki od długów i zobowiązań

2 stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy spółka może korygować przychód

3 i koszty o różnice kursowe po przekształceniu? Jak rozliczyć różnice kursowe

4 z tytułu umów pożyczek (kredytów) udzielonych w walucie obcej przed przekształceniem? Czy należności od kontrahentów

5 wykazane jako przychód przedsiębiorcy otrzymane po przekształceniu nie będą przychodem spółki? Czy skorzystanie przez spółkę prze-

6 kształconą z usług (albo otrzymanie towarów) opłaconych przed przekształceniem oznacza dla niej przychód? Czy odpisy aktualizujące od należności

7 nieściągalnych uznanych za przychód należny przedsiębiorcy są kosztem powstałej spółki?

Czy wydatki niepotrącone przed

8 przekształceniem powiększają koszty spółki? Czy koszty wcześniejszej działalności

9 rozlicza się proporcjonalnie u przedsiębiorcy, a potem w spółce? Czy do faktur VAT wystawionych

10 spółce należy wystawić korekty, jeśli dotyczą dostaw i usług sprzed przekształcenia? Jak rozliczyć faktury VAT od

11 kontrahentów dotyczące dostaw i usług zrealizowanych po przekształceniu? Jak rozliczyć faktury VAT

12 wystawione wcześniej przez przedsiębiorcę, a dotyczące zamówień zrealizowanych przez spółkę przekształconą? Jak skorygować odpisy

13 amortyzacyjne z tytułu dotacji wypłaconej spółce przekształconej, a przyznanej wcześniej przedsiębiorcy?

Ważniejsze zasady przekształcenia

Przedsiębiorca składa plan przekształcenia i oświadczenie o przekształceniu — oba w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia (wraz z załącznikami — wyceną aktywów i pasywów spółki) jest badany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego — z urzędu jest wykreślany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przekształcona spółka nie może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) przekształcanego przedsiębiorcy — nowy NIP otrzymuje tak jak każda nowa firma. Po przekształceniu można albo zachować dotychczasową nazwę, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo, albo nadać spółce nazwę zmienioną.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IWA

Polecane