ABC Faktoringu

MWA
opublikowano: 23-02-2011, 12:12

Czyli, co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o tej formie finansowania

Co to jest

Faktoring to finansowanie bezspornych wierzytelności, potwierdzonych fakturami z odroczonym terminem płatności. Ta forma finansowania najczęściej mylnie kojarzona jest ze skupowaniem wierzytelności np. w celu ich windykacji. W rzeczywistości jest to szybsza i wygodniejsza forma finansowania działalności gospodarczej zapewniająca stały dopływ środków finansowych.

Na czym to polega

Finansowanie faktoringiem polega przede wszystkim na tym, że prawa do wierzytelności dostawcy towarów lub usług w stosunku do jego odbiorców zostają przeniesione na firmę faktoringową, która niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów (faktur oraz potwierdzeń odbioru towaru) stwierdzających istnienie wierzytelności wypłaca pieniądze dostawcy. Oznacza to, że dostawca nie musi czekać 30, 60 lub 90 dni na zapłatę od odbiorcy. Tym samym zapewnia sobie stałe finansowanie, które umożliwia mu płynne zarządzanie przedsiębiorstwem bez względu na jego wielkość i rodzaj. W ramach faktoringu klient otrzymuje dodatkowe usługi, takie jak: weryfikacja kontrahentów, kontrola płatności od kontrahentów, księgowanie płatności na kontach rozliczeniowych, raportowanie, monitorowanie dłużników po upływie terminu płatności, usługi windykacji miękkiej.

Strony umowy

Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu może występować pod różnymi nazwami, ale wszędzie mają one jednakowe znaczenie: faktorant to przedsiębiorca, który jest dostawcą, faktor to instytucja faktoringowa, a dłużnik to odbiorca, który ma zapłacić za towary lub usługi.

Umowa fakoringowa zawierana jest bez udziału nabywcy towarów lub usług (tj. bez udziału odbiorcy), jednakże na skutek przelewu wierzytelności z faktoranta na faktora staje się on dłużnikiem faktora.

Etapy transakcji faktoringu

— Faktorant przekazuje odbiorcy towar.

— Faktorant przesyła faktorowi fakturę za towary przekazane odbiorcy.

— Faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę.

— Odbiorca płaci faktorowi, natomiast faktor płaci faktorantowi pozostałą należność.

Rodzaje faktoringu

Faktoring nie występuje w jednolitej postaci. Zależnie od tego, który z podmiotów, faktor czy faktorant, ponosi odpowiedzialność w razie niewypłacalności dłużnika, wyróżnia się faktoring właściwy (pełny), bez regresu i niewłaściwy (niepełny), z regresem.

Faktoring bez regresu — po dokonaniu cesji wierzytelności faktor wypłaca faktorantowi kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość tej wierzytelności (najczęściej określoną kwotę zaliczki), pomniejszoną o prowizję faktora. Przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności oznacza w praktyce, że faktor zaczyna odpowiadać względem faktoranta za to, iż dłużnik wykona ciążące na nim zobowiązanie, czyli zapłaci. Faktoring właściwy pociąga więc za sobą większe ryzyko dla faktora, co powoduje, że jest on droższy od faktoringu niepełnego. Prowizja faktora uwzględnia bowiem również ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika.

Faktoring niepełny (z regresem) polega na sprzedaży faktorowi przez faktoranta wierzytelności handlowej bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Oznacza to, że faktor w momencie stwierdzenia niewypłacalności dłużnika, przenosi wierzytelność z powrotem na faktoranta i może żądać zwrotu zapłaconej sumy od faktoranta.

Faktoring eksportowy jest skierowany do firm, które sprzedają towary lub usługi odbiorcom zagranicznym z odroczonym terminem płatności. Finansowanie wierzytelności eksportowych to podstawowa funkcja faktoringu eksportowego z regresem. Korzystając z usługi faktoringu zyskuje się komfort w zarządzaniu swoimi finansami, gdyż długie terminy płatności czy opóźnienia w płatnościach od odbiorców nie będą pogarszać płynności finansowej przedsiębiorcy. Faktor wypłaca określoną zaliczkę na poczet przyszłych płatności od odbiorcy zagranicznego (najczęściej 80-90 proc. wartości faktury brutto) niezwłocznie po jej otrzymaniu w walucie transakcji. Niewątpliwą korzyścią jest fakt, iż faktor toleruje opóźnienia w płatnościach ze strony odbiorcy korzystając jednocześnie z narzędzi zaliczanych do windykacji miękkiej.

Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy daje pewność, że przedsiębiorca nie utraci swoich należności. Będzie miał także pewność, że jego zagraniczny partner jest podmiotem wiarygodnym, a to dzięki współpracy faktorów zarówno z renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi jak i z firmami faktoringowymi z całego świata. Współpraca z zagranicznymi faktorami to sprawdzenie odbiorcy przez instytucję finansową działającą w jego kraju, mającą bezpośredni kontakt z nim oraz działającą w ramach tego samego systemu prawnego. Korzyść dla przedsiębiorcy to przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy nawet do 100 proc.


© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MWA

Polecane