EKD EUROPEJSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

PB
opublikowano: 15-12-2008, 00:00

01 Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowe

02 Leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne działalności usługowe

05 Rybołówstwo, działalność wylęgarni ryb i gospodarstw rybackich, działalność usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem

10 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, wydobywanie torfu

11 Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego, działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego z pominięciem prowadzenia poszukiwań

12 Kopalnictwo rud uranu i toru

13 Kopalnictwo rud metali

14 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

15 Produkcja artykułów spożywczych i napojów

16 Produkcja wyrobów tytoniowych

17 Produkcja tkanin

18 Produkcja odzieży, wyprawianie i barwienie skór futerkowych

19 Garbowanie i wyprawianie skór, produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych, wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia

20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka z wyjątkiem mebli, produkcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wypalania

21 Produkcja masy celulozowej, papieru oraz wyrobów z papieru

22 Działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji

23 Wytwarzanie produktów koksowania węgla, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych

24 Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych

25 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

26 Produkcja wyrobów z pozostałych tworzyw niemetalicznych

27 Produkcja metali

28 Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń

29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana

30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów

31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana

32 Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej

33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków

34 Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep

35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

36 Produkcja mebli, działalność produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana

37 Zagospodarowywanie odpadów

40 Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

41 Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody

45 Budownictwo

50 Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

51 Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami

52 Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego

55 Hotele i restauracje

60 Transport lądowy, transport rurociągami

61 Transport wodny

62 Transport powietrzny

63 Działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu, działalność agencji turystycznych

64 Poczta i telekomunikacja

65 Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego

66 Ubezpieczenia i fundusz emerytalno-rentowy bez gwarantowanej prawnie opieki socjalnej

67 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

70 Obsługa nieruchomości

71 Wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego

72 Informatyka i działalność pokrewna

73 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

74 Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów

75 Administracja publiczna i obrona narodowa, gwarantowana prawnie opieka socjalna

80 Edukacja

85 Ochrona zdrowia i opieka socjalna

90 Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne

91 Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

92 Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem

93 Pozostała działalność usługowa

95 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

99 Organizacje i zespoły międzynarodowe

*Lista zawiera numery podstawowych sekcji EKD,

które określają przeważający zakres działalności danej firmy.

W pełnym numerze EKD stanowią one zawsze dwie pierwsze cyfry.

Dane na temat spółek, zawarte w listach rankingowych, publikujemy na podstawie następujących aktów prawnych:

- Kodeks spółek handlowych;

- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r., art. 8.1. Rejestr jest jawny i art. 10.1;

- Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 6 grudnia 1996 r. (DzU z 19 grudnia 1996 r.). Art. 37.1 i art. 40.1;

- Rozporządzenie z 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (DzU z 18 lipca 1990 r.);

- Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 6 sierpnia 2004 r.). Art. 23.1;

- Ustawy z 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 141, poz. 1180, z 2003 r. nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959). Art. 24.1 oraz inne ogólnie dostępne rejestry i publikacje.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane