Europejska klasyfikacja działalności EKD

opublikowano: 27-12-2011, 00:00

EKD

EU RO PEJ SKA KLA SY FI KA CJA DZIA ŁAL NO ŚCI — EKD*

SEKCJA A rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03 Rybactwo

SEKCJA Bgórnictwo i wydobywanie05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

07 Górnictwo rud metali

08 Górnictwo i wydobywanie pozostałe

09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

SEKCJA Cprzetwórstwo przemysłowe10 Produkcja artykułów spożywczych

11 Produkcja napojów

12 Produkcja wyrobów tytoniowych

13 Produkcja wyrobów tekstylnych

14 Produkcja odzieży

15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli;produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz lekówi pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowcówniemetalicznych

24 Produkcja metali

25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyni urządzeń

26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 Produkcja urządzeń elektrycznych

28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 Produkcja mebli

32 Produkcja wyrobów pozostała

33 Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń

SEKCJA D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

SEKCJA E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

39 Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

SEKCJA F budownictwo 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 Roboty budowlane specjalistyczne

SEKCJA G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

46 Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

47 Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

SEKCJA Htransport i gospodarka magazynowa49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 Transport wodny

51 Transport lotniczy

52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 Działalność pocztowa i kurierska

SEKCJA I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 55 Zakwaterowanie

56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem

SEKCJA J informacja i komunikacja 58 Działalność wydawnicza

59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61 Telekomunikacja

62 Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane

63 Działalność usługowa w zakresie informacji

SEKCJA K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

66 Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne

SEKCJA L działalność zwiazana z obsługą rynku nieruchomości 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

SEKCJA M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

72 Badania naukowe i prace rozwojowe

73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała

75 Działalność weterynaryjna

SEKCJA N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

77 Wynajem i dzierżawa

78 Działalność związana z zatrudnieniem

79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

SEKCJA O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 84 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

SEKCJA P edukacja 85 Edukacja

SEKCJA Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 86 Opieką zdrowotna

87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania

SEKCJA R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

SEKCJA S pozostała działalność usługowa 94 Działalność organizacji członkowskich

95 Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 Działalność usługowa indywidualna, pozostała

SEKCJA T gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 97 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

98 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

SEKCJA U organizacje i zespoły eksterytorialne 99 Organizacje i zespoły eksterytorialne

*Lista zawiera numery podstawowych sekcji EKD, które określają przeważający zakres działalności danej firmy. W pełnym numerze EKD stanowią one zawsze dwie pierwsze cyfry.

PODSTAWA PRAWNA

Dane na temat spółek, zawarte w listach rankingowych, publikujemy na podstawie następujących aktów prawnych:

n Kodeks spółek handlowych;

n Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r., art. 8.1. i art. 10.1;

n Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 6 grudnia 1996 r. (DzU z 19 grudnia 1996 r.). Art. 37.1 i art. 40.1;

n Rozporządzenie z 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (DzU z 18 lipca 1990 r.);

n Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 6 sierpnia 2004 r.). Art. 23.1;

n Ustawy z 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 141, poz. 1180, z 2003 r. nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959). Art. 24.1 oraz inne ogólnie dostępne rejestry i publikacje.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane