FAMEG SA Aneksy biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdań finansowych za 2001 r. - część 1

Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" Spółka Akcyjna
20-09-2002, 12:58

ANEKSY BIEGŁEGO REWIDENTA DO OPINII Z BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2001 R.

Raport bieżący nr 24/2002

Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. informuje, iż w związku z niezatwierdzeniem sprawozdania finasowego Spółki za 2001 r.przez Walne Zgromadzenie, zwrócił się do biegłego rewidenta o przeprowadzenie dodatkowego badania, mającego na celu wyjaśnienia niepewności biegłego rewidenta co do prawidłowej wyceny majątku obrotowego w pozycji pólfabrykaty i wyroby gotowe. Po udostępnieniu dodatkowych materiałów przez Spółkę oraz po dokonaniu wyrywkowego badania prawidłowości wyceny biegły rewident sporządził aneks do opinii z dnia 14 maja 2002 o sprawozdaniu jednostkowym, aneks do opinii z dnia 14 maja 2002 r. o sprawozdaniu skonsolidowanym oraz aneks do raportu z badania sprawozdania jednostkowego. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu ponownego rozpatrzenia sprawozdania finasowego Spółki.

W załaczeniu przekazujemy w/w aneksy.

ANEKS DO OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA Z DNIA 14 MAJA 2002 ROKU

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" S.A.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za 2001 rok Zakładów Mebli Giętych "FAMEG" S.A. z siedzibą w Radomsku ul. 11-go listopada 2, na które składa się: 1) wstęp; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych 96.505.160,32 zł (96.505 tys. zł); 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie złotych 30.705.423,92 zł (30.705 tys. zł); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym; 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę

238.339,65 zł (238 tys. zł); 6) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik jednostki. Naszym zadaniem było jego zbadanie i wyrażenie o nim opinii.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do przepisów: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591): 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń i uzyskać podstawę wystarczającą do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie - w dużej mierze metodą wyrywkową - dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, oraz poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie

z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2001 roku.

Ponadto zwracamy uwagę, że w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według stanu na dzień 31 grudnia 2001r. wykazano kwotę zobowiązań krótkoterminowych w wysokości: 48.176 tys. zł. Po zakończeniu czynności rewizyjnych otrzymaliśmy od kierownika jednostki informację o złożeniu w dniu 19 marca 2002 r przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego. Zwracamy uwagą na zagrożenie kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości w przypadku nie dojścia do skutku postępowania układowego.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

.......................................................... Janina Niedośpiał Biegły Rewident Wpisana na listę pod pozycją 2729/2068

...................................................................... W imieniu POLINVEST - AUDIT Sp. z o.o. w Krakowie ul.Lubicz 25 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 1806

Kraków, dnia 11 września 2002

ANEKS DO OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA Z DNIA 14 MAJA 2002 ROKU

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Zakładów Mebli Giętych "FAMEG" S.A.

Na zlecenie Zarządu Spółki Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" S.A. jako jednostki dominującej przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAMEG S.A. w Radomsku, ul. 11 listopada 2, na które składa się:

1. wstęp, 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.813 tys. złotych, 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto w kwocie 33.148 tys. złotych, 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w kwocie 364 tys. złotych, 6. noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik Spółki dominującej. Naszym zadaniem było jego zbadanie i wyrażenie o nim opinii.

Badanie to przeprowadzono stosownie do postanowień: 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 71 poz. 355), 3. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w: 1) ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.); 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 71 poz. 355) stosowanymi w sposób ciągły.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi grupę przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2001 roku.

Ponadto zwracamy uwagę, że w sprawozdaniu finansowym Spółki dominującej sporządzonym według stanu na dzień 31 grudnia 2001r. wykazano kwotę zobowiązań krótkoterminowych w wysokości: 48.176 tys. zł. Po zakończeniu czynności rewizyjnych otrzymaliśmy od kierownika jednostki dominującej informację o rozpoczęciu w dniu 29 kwietnia 2002 r przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego. Zwracamy uwagą na zagrożenie kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości w przypadku nie dojścia do skutku postępowania układowego.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

.......................................................

Janina Niedośpiał Biegły Rewident wpisany na listę pod pozycją 2729 / 2068

Prezes Zarządu

Janina Niedośpial ........................................................... W imieniu Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 1806

Kraków, dnia 11 września 2002 roku

ANEKS

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. Ocena stosowanego systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej

1. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z Zakładowym Planem Kont opisującym przyjęte w Spółce zasady rachunkowości i zawierającym w szczególności: · zasady wyceny aktywów i pasywów, · zasady prowadzenia ewidencji rzeczowego majątku trwałego, · zasady ewidencji kosztów. Stosowany w Spółce ZPK nie zawiera następujących elementów wymaganych przez ustawę o rachunkowości: · zasad ewidencji operacji gospodarczych na kontach syntetycznych. Ponadto określone w załączniku do ZPK zasady są niepełne i niezgodne z rzeczywistością: · zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych w powiązaniu z kontami księgi głównej, · przyjęte w planie kont zasady wyceny aktywów i pasywów są niepełne i zbyt lakoniczne, nie odpowiadające zmienionej po wprowadzeniu cen standardowych rzeczywistości, · brak prawidłowo prowadzonego dziennika zapisów księgowych, który spełniał by wymagania ustawy o rachunkowości.

Komentarza wymaga aspekt przedstawienia w ZPK zasad ewidencji kosztów zakupu. Spółka w swoim opracowaniu prezentuje sposoby księgowania na kontach operacji gospodarczych, a pomija opis zasad rachunkowości przyjętych przez Jednostkę, w takim zakresie na jaki pozwala ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W ZPK powinny być zaprezentowane rodzaje kosztów rozliczanych międzyokresowo z uwzględnieniem czasu w jakim powinny one być rozliczone.

Przyjęta przez Spółkę zasada wyceny zapasów w cenach standardowych nie ma odzwierciedlenia w budowie planu kont. System finansowy nie przewiduje możliwości ustalania odchyleń od cen standardowych na poszczególnych etapach procesu produkcji, co powoduje, iż odchylenia nie są analizowane i Spółka nie jest w stanie ustalić przyczyn ich powstawania. Bezpośrednim skutkiem takiego stanu rzeczy jest brak systemu oceny rentowności sprzedanych produktów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem zintegrowanego programu komputerowego MOVEX R9A. Spółka nie posiada dokumentacji opisującej działanie systemu komputerowego, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości, a w szczególności: - opisu przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania i wykorzystania przetwarzania danych. Opis taki winien jednostce dostarczyć sprzedawca programu, forma tego zapisu winna być zrozumiała dla użytkowników, - omówienia funkcji, stosowanych reguł obliczeń, sposobu sprawdzania poprawności tych obliczeń, - zasad archiwizacji danych w obszarach pracy systemu.

Dane przetwarzane przez zintegrowany system przenoszone są automatycznie do systemu księgowego. Fakt, iż autor programu nie dostarczył użytkującej program firmie szczegółowej dokumentacji o zasadach jego funkcjonowania.

System posiada wady, które mogą być spowodowane: - błędami popełnionymi przy konfiguracji systemu, - brakiem kontroli nad pracą systemu, - brakiem kompleksowych szkoleń pracowników przed uruchomieniem systemu.

System MOVEX został wprowadzony do stosowania w Spółce jednocześnie, bez podziału na poszczególne jego moduły i bez okresu testowania. Stwierdzone wady systemu powinny były wystąpić właśnie w okresie wdrażania, co pozwoliłoby firmie wdrażającej i samej Spółce zareagować na występujące sygnały o nieprawidłowym funkcjonowaniu systemu.

Nie powinna również występować sytuacja, w której automatyczne powiązania korygowane są ręcznymi poleceniami księgowania, gdyż zapisy automatyczne powodują przeniesienie kosztów zużycia materiałów podwójnie.

Wady systemu to: - nieprawidłowe przenoszenie ceny standardowej przy zamianie indeksów w strukturach produkcyjnych, - brak blokady daty transakcji na produkcji. W związku z tym pojawiają się tzw. transfery uzupełniające, czyli zamykanie zlecenia już po zakończeniu miesiąca, - system dwukrotnie księguje koszty rodzajowe - raz przy zakupie po raz drugi na kosztach produkcji, w związku z czym pracownicy księgowości ręcznie korygują koszty rodzajowe stosując system procentowy w oparciu o wielkości stanowisk kosztowych, - brak precyzyjnych relacji : magazyn - produkcja - konto księgowe.

2. W toku badania biegły rewident nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie: · sposobu dokumentowania operacji do ujęcia w księgach rachunkowych, · poprawności kwalifikowania operacji do ujęcia w księgach rachunkowych, · poprawności otwarcia ksiąg rachunkowych, · właściwego przechowywania ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowej oraz dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

3. Biegły rewident na podstawie przeprowadzonego badania nie stwierdził faktu wskazującego na to, że Spółka nie stosuje podstawowych zasad rachunkowości, tj.: · zasady ciągłości, · zasady memoriału, · zasady ostrożnej wyceny, · zasady współmierności.

4. Istniejący w Spółce system kontroli wewnętrznej oparty jest przede wszystkim na kontroli funkcjonalnej wynikającej z podziału funkcji. Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąże się ze sprawozdaniem finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości lub istotnych słabości tego systemu.

5. Inwentaryzacją drogą potwierdzenia sald zostały objęte rozrachunki i środki pieniężne na rachunkach bankowych. Inwentaryzacja majątku trwałego została przeprowadzona w 2000 roku. Drogą spisu z natury potwierdzone zostały stany środków pieniężnych w kasie i produkcji w toku. Inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów Spółki została przeprowadzona drogą weryfikacji dokumentów i porównania ich z zapisami w księgach rachunkowych.

II. Kompletność i prawidłowość ujęcia pozycji aktywów.

1. Majątek trwały 49.025 tys. zł

1.1. Wartości niematerialne i prawne Pozycja obejmuje: 2.801 tys. zł - koszty prac rozwojowych 154 tys. zł - inne wartości niematerialne i prawne 2.647 tys. zł

Wartości niematerialne i prawne wycenione się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Okresy amortyzacji pozostałych wartości niematerialnych i prawnych nie przekraczają pięciu lat. Koszty prac rozwojowych umarzane są w okresie 10 lat. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo.

1.2. Rzeczowy majątek trwały 40.454 tys. zł

Pozycja obejmuje: a. Grunty własne 143 tys. zł b. Budynki i budowle 23.620 tys. zł c. Urządzenia techniczne i maszyny 13.304 tys. zł d. Środki transportu 1.009 tys. zł e. Pozostałe środki trwałe 102 tys. zł f. Inwestycje rozpoczęte 2.276 tys. zł

Ad. a-e) Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Odpis akt wart. socjl. Wartość netto (tys. zł) Grunty własne 143 0 0 143 Budynki i budowle 40.517 15.598 1.299 23.620 Urządzeni techn. i masz 47.972 34.591 77 13.304 Środki transportu 3.557 2.548 0 1.009 Pozostałe środki trwałe 1.129 1.021 6 102 RAZEM 93.318 53.758 1.382 38.178

Środki trwałe wykazane w bilansie wyceniono w wartości netto tj. według wartości początkowej ustalonej w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpis aktualizujący wartość socjalnego majątku trwałego. Stan wartości środków trwałych wykazany w bilansie jest zgodny z księgami rachunkowymi i dokumentami prawnymi stwierdzającymi prawa majątkowe Spółki.

Tabela przedstawiająca zmiany w ewidencji środków trwałych w okresie badanym, przedstawiona w notach objaśniających do bilansu, jest prawidłowa. Zmiany w 2001 r. zostały prawidłowo udokumentowane i księgowane.

Stawki amortyzacji ustalono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz planem amortyzacji. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane metodą liniową. Środki trwałe o wartości początkowej do 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych i terminy rozpoczęcia oraz zakończenia naliczeń są prawidłowe.

Ad. f) Stan inwestycji rozpoczętych na 31.12.2001 r. wynosił 2.276 tys. zł. i dotyczył jednego zadania inwestycyjnego - modernizacja dachu hali głównej.

1.3. Finansowy majątek trwały 5.770 tys. zł

Finansowy majątek trwały stanowią: - akcje i udziały, w tym: 10.188 tys. zł · w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 9.990 tys. zł - odpis aktualizujący wartość finansowego majątku trwałego 4.418 tys. zł · w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 4.220 tys. zł Razem 5.770 tys. zł

Nabyte akcje i udziały w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych nie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych wycenione zostały w wartości nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

Spółka posiada następujące papiery wartościowe: Nazwa Wart w cenie nabycia Odpis akt. wart. majątku Wartość bilansowa Piotrkowska Fabryka Mebli S.A. 5.770 0,00 5.770 Gdański Przemysł Drzewny SA 4.220 4.220 0 Inne udziały/akcje 198 198 0 Razem 10.188 4.418 5.770

1.4. Należności długoterminowe pozycja nie występuje 2. Majątek obrotowy 42.624 tys. zł

Pozycja bilansowa obejmuje:

Zapasy 28.818 tys. zł

Należności krótkoterminowe 13.384 tys. zł

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu -

Środki pieniężne 422 tys. zł

Razem 42.624 tys. zł

ANEKS

2.1. Zapasy 28.818 tys. zł

Pozycja bilansowa obejmuje: a) Materiały 11.005 tys. zł b) Półprodukty i produkty w toku 8.808 tys. zł c) Wyroby gotowe 7.465 tys. zł d) Towary 1.408 tys. zł e) Zaliczki na poczet dostaw 132 tys. zł

ad. a) Materiały wycenione zostały w cenach zakupu pomniejszone o odpis aktualizujący wartość materiałów, utworzony na materiały zalegające. Materiały w magazynach Spółki 13.287 tys. zł Odpis aktualizujący wartość materiałów 2.282 tys. zł Wartość bilansowa materiałów 11.005 tys. zł

Spółka przeprowadziła inwentaryzację materiałów według stanu na dzień 31.12.2001 r. Różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone i wprowadzone do systemu zintegrowanego i stamtąd do ksiąg rachunkowych badanego okresu.

ad. b)

Półprodukty i produkcja w toku ustalone zostały na dzień bilansowy według danych wynikających z ksiąg rachunkowych: ? niezakończone zlecenia produkcyjne produkcji podstawowej 65 tys. zł ? koszty produkcji przygotowawczej 67 tys. zł ? niezakończone zlecenia produkcji pomocniczej 2.180 tys. zł ? półfabrykaty 6.410 tys. zł Razem wartość produkcji w toku i półproduktów 8.722 tys. zł Odchylenia od cen standardowych - wyliczone metodą statystyczną 86 tys. zł Wartość bilansowa materiałów 8.808 tys. zł

Niezakończone zlecenia produkcyjne produkcji podstawowej wycenione zostały według poniesionych kosztów materiałów bezpośrednich i robocizny bezpośredniej.

Koszty produkcji przygotowawczej - według kosztu materiałów bezpośrednich.

Niezakończone zlecenia produkcji pomocniczej - według rzeczywistych kosztów wytworzenia.

Półfabrykaty - według cen standardowych. ( ewidencyjnych)

Ceny standardowe są rezultatem przetwarzania operacji w systemie zintegrowanym MOVEX, z którego dane wychodzące nie były objęte badaniem prawidłowości wyceny, gdyż obszar ten jest niesprawdzalny. Szczegółowe informacje o systemie zamieszczone zostały w części ogólnej niniejszego raportu.

W toku dodatkowego badania spółka przedstawiła badającym dokumenty potwierdzające zachowanie ostrożnej wyceny produktów gotowych, których wartość nie jest wyższa od cen sprzedaży netto. W związku z powyższym półfabrykaty wycenione są z zachowaniem wyżej wymienionej zasady.

ad. c) Produkty gotowe w magazynach Spółki 7.808 tys. zł Odpis aktualizujący wartość wyrobów 1.374 tys. zł Odchylenia od cen standardowych - wyliczone metoda statystyczną 1.031 tys. zł Wartość bilansowa materiałów 7.465 tys. zł

Produkty gotowe wycenione zostały według cen standardowych ewidencyjnych pomniejszonych o odpis aktualizujący wartość zapasu wyrobów gotowych zalegających oraz powiększonych o odchylenia od tych cen wyliczone metodą statystyczną.

Po uzyskaniu od spółki dodatkowych materiałów w postaci wydruków stanów magazynowych wyrobów gotowych na dzień 31.12.2001 wyceną wyrobów gotowych według cen ewidencyjnych na dzień 31.12.2001

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / FAMEG SA Aneksy biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdań finansowych za 2001 r. - część 1