Getin <GETI.WA> Podpisanie umowy o znaczącej wartości z firmą Probell Sp. zo.o. (raport bieżący nr 12/2003)

Getin <GETI.WA> Podpisanie umowy o znaczącej wartości z firmą Probell Sp. zo.o. (raport bieżący nr 12/2003) PODPISANIE UMOWY O ZNACZĄCEJ WARTOŚCI Z FIRMĄ PROBELL SP. ZO.O. (RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2003) W związku z działaniami prowadzonymi przez GETIN SP S.A. zmierzającymi do pozyskania inwestora strategicznego dla jego dotychczasowej działalności, o których spółka informowała w RB 9/2003 Zarząd Getin SP S.A. zawiadamia ,iż Spółka w dniu 18.03.2003 podpisała umowę inwestycyjną z firmą Probell Sp. z o.o. z siedzibą w Dębrzniku, Kamienna Góra. Przedmiotem podpisanej umowy są warunki planowanej inwestycji Inwestora oraz Emitenta w udziały Spółki oraz zasady kontroli i zarządzania Spółką. W podpisanej umowie inwestycyjnej Getin SP SA zobowiązał się do objęcia w Spółce udziałów za kwotę w wysokości 1 701 500 zł (słownie: jeden milion siedemset jeden tysięcy pięćset złotych) w formie wkładu niepieniężnego, co reprezentować będzie łącznie 48,61% kapitału zakładowego Spółki i dawać tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Przedmiot działalności Spółki,jej nazwa i siedziba określone zostaną szczegółowo w toku procesu inwestycyjnego, jednak przedmiot działalności Spółki zawierać musi dotychczasowe działania Getin SP S.A. w zakresie sieci Internet. Wnoszone aktywa to meble, inne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz dobra niskocenne. Wartość ewidencyjną tychże aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na dzień 28.02.2003 określa się na kwotę 2 074 285 zł. Natomiast wartość aktywów, która zostanie ujawniona w księgach rachunkowych podmiotu, do którego aktywa te są wnoszone określona została kwotą 1 701 500 zł i wyznaczona metodą rynkową. Umowa weszła w życie z dniem podpisania, jednak wniesienie aportów nastąpi pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin SP S.A. Kryterium uznania w/w umowy za znaczącą stanowi: wartość przedmiotu kontraktu przekraczająca 10 % kapitałów własnych Emitenta. Data sporządzenia raportu: 19-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ