ING Bank Slaski <SLAS.WA> 13/2003: Projekty uchwał ZWZA ING Banku Śląskiego S.A. - część 2

Browary Żywiec S.A.
16-05-2003, 16:46

ING Bank Slaski <SLAS.WA> 13/2003: Projekty uchwał ZWZA ING Banku Śląskiego S.A. - część 2 W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Ksh został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:
1) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
3) Bank zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach.
4) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt. 1 dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu WZ, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą podpisuje.
5) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się stosując odpowiednio postanowienia § 10 niniejszego Regulaminu.
6) głosowanie w ramach grupy odbywa się w sposób określony stosownie do postanowień § 13 ust. 3 niniejszego Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania.
7) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia stosownie do § 14 niniejszego Regulaminu.
8) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt. 1, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. § 12.
1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W szczególności do powzięcia uchwały co do zmiany Statutu potrzebna jest większość trzech czwartych ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone pisemne propozycje zmian, propozycje te, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, poddawane pod głosowanie w kolejności zgłoszeń, a następnie poddaje się pod głosowanie cały projekt uchwały, wraz z przyjętymi poprawkami. § 13.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący WZ zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z Uczestników WZ, z wyjątkiem głosowań nad wnioskami w sprawach formalnych.
3. Głosowania na WZ odbywają się w sposób określony w instrukcji głosowania, którą każdy Uczestnik WZ otrzymuje przed obradami Walnego Zgromadzenia wraz z kartą do głosowania. § 14.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół podpisywany jest przez notariusza i Przewodniczącego WZ.
2. Do protokołu Walnego Zgromadzenia może być dołączone, na żądanie Uczestnika WZ, jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw rozpatrywanych w ramach porządku obrad.
3. Odpis protokołu, o którym mowa w ust. 1 Zarząd Banku wnosi do księgi protokołów.
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:
1/ bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.985.812.997,38 zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści osiem groszy)
wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 102.166.136.940,76 zł (słownie: sto dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści i siedemdziesiąt sześć groszy),
2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 154.048.888,04 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i cztery grosze ),
3/ informację dodatkową,
4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 na sumę 2.759.597.910,89 zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2002 r.
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:
1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.977.676.364,41 zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy),
wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 101.984.707.426,54 zł (słownie: sto jeden miliardów dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć i pięćdziesiąt cztery grosze),
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 154.075.264,05zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i pięć groszy ),
2/ informację dodatkową, 3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 na sumę 2.755.976.218,49 zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych i czterdzieści dziewięć groszy).
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2002 r.
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela członkom Zarządu Banku: Marianowi Czakańskiemu, Frederikowi van Etten, Krzysztofowi Brejdakowi, Grzegorzowi Cywińskiemu, Anthoniusowi Roozen, Cornelisowi Tuijnman, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002.
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela członkom Rady Nadzorczej: Andrzejowi Wróblewskiemu, Johannes Antonius Nijssen, Jerzemu Rokicie, Ralf-Hartmut Fiedler, Bogusławowi Maklakiewiczowi, Lechowi Węclewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002.
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: podziału zysku za 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2002 r., według poniższego zestawienia: w zł
1. zysk brutto 230.757.874,73
2. obciążenia podatkowe 76.708.986,69
3. zysk netto 154.048.888,04 a) kapitał rezerwowy 69.824.888,04 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 c) dywidenda 31.224.000,00 d) darowizna dla Fundacji ING Banku Śląskiego 1.500.000,00 e) fundusz świadczeń socjalnych 1.500.000,00
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: wypłaty dywidendy za 2002 r.
W związku z uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie podziału zysku za 2002 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037), uchwala, co następuje: § 1
ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2002 rok w wysokości 2,40 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach :
1) dzień 16.06.2003 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,
2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 03.07.2003 r.,
3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach: a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach, b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających niezweryfikowane świadectwa depozytowe. § 2
Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: wykorzystania kapitału rezerwowego § 1
Na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037) oraz § 40 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wykorzystanie kapitału rezerwowego Banku w kwocie
11.536.620,82 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) z przeznaczeniem na pokrycie strat lat ubiegłych wynikających ze zmian spowodowanych wejściem w życie z dniem 01.01.2002 r. ustawy z dnia 09.11.2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2000 r. Nr 113, poz.1186). § 2
Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku.
Projekt
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:
1. W § 8 ust.2:
a) dodaje się pkt 6a) w brzmieniu:
"6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego",
b) pkt 14) otrzymuje brzmienie:
"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych",
c) dodaje się pkt 17) w brzmieniu:
"17) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granice oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami".
2. W § 8 ust. 3:
a) w pkt 4) po wyrazach: "funkcji depozytariusza" dodaje się wyrazy: "banku-reprezentanta obligatariuszy",
b) w pkt 11) po wyrazach: "pośrednictwo ubezpieczeniowe" dodaje się wyrazy:
"i finansowe",
3. W § 8 dodaje się ust. 4a. w brzmieniu:
"4a. Bank może uczestniczyć finansowo lub operacyjnie w projektach i przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z jednostkami powiązanymi z Bankiem oraz z jednostką dominującą Banku".
Projekt
Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie: Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" Działając na podstawie § 19 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze. oraz mając na względzie specyfikę funkcjonowania spółki prowadzącej działalność bankowa, której większościowym akcjonariuszem jest zagraniczny inwestor strategiczny, aprobuje Oświadczenie o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002 roku" wprowadzonych uchwałą Nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Bank, w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
Zasady "Dobrych Praktyk w ING Banku Śląskim S.A." w załączniku do niniejszego raportu.
Data sporządzenia raportu: 16-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Browary Żywiec S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ING Bank Slaski &lt;SLAS.WA&gt; 13/2003: Projekty uchwał ZWZA ING Banku Śląskiego S.A. - część 2