Instytucje otoczenia biznesu z ofertą dla MSP

Materiał Partnera
opublikowano: 14-11-2016, 09:00

Na nowatorskie firmy czeka unijne dofinansowanie na usługi, które pomogą im wdrożyć innowacje

Z doświadczeń poprzedniej perspektywy finansowej wynika, że przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani dostępem do proinnowacyjnych usług. Mogą one wspierać rozwój działalności badawczo-rozwojowej w firmach, a także służą nawiązywaniu współpracy w tym obszarze z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Ośrodki innowacji (OI) stale poszerzają swoją ofertę dla biznesu. Obejmuje ona już m.in. zaawansowane usługi mentoringowe, doradcze, akceleracyjne, finansowe i coachingowe. Instytucje umożliwiają przedsiębiorcom również korzystanie z infrastruktury badawczo- -rozwojowej i pomagają zarządzać procesem innowacyjnym w firmach.

WACHLARZ USŁUG DLA FIRM: Przedsiębiorcom, którzy stawiają na nowoczesne technologie, pomagają m.in. parki naukowe i technologiczne, w których można skorzystać z laboratoriów do badań.
Bloomberg

Dotacje od PARP

Niedawno Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na unijne wsparcie proinnowacyjnych usług dla mikro-, małych i średnich firm w ramach działania 2.3.1 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Chodzi o zwiększenie dostępu do specjalistycznych wysokiej jakości usług świadczonych przez akredytowane ośrodki innowacji. Co ważne, są one powiązane z tzw. krajowymi inteligentnymi specjalizacjami (KIS). Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy będzie trwał do 3 lutego 2017 r., a drugi od 4 lutego do 31 marca 2017 r. Budżet całego naboru wynosi 36 mln zł, z czego 3 mln 240 tys. zł trafi do mazowieckich firm, a 32 mln 760 tys. zł do przedsiębiorstw z pozostałych województw. Jakie projekty mogą liczyć na unijne dofinansowanie? Nowatorskie usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania innowacji wybranej przez firmę. Wcześniej jednak musi ona nawiązać współpracę z akredytowanym ośrodkiem innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinansowanie takiej usługi. Chodzi o dwa rodzaje usług: doradcze w obszarze innowacji oraz wspierające nowatorskie pomysły. Pierwsze obejmują m.in. doradztwo, pomoc, szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych oraz prawnych. Drugie dotyczą udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania i certyfikacji jakości. Tematyka projektów musi być związana z wprowadzaniem w przedsiębiorstwie innowacji produktowej (nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa), procesowej (nowa lub znacząco udoskonalona metoda produkcji czy dostawy) oraz dotyczącej tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Uwaga na wymagania

Usługa proinnowacyjna musi być świadczona przez specjalny ośrodek innowacji akredytowany przez Ministerstwo Rozwoju lub dopiero zgłoszony do akredytacji. Placówkę wybiera przedsiębiorca. Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie właściciel firmy może wskazać instytucję otoczenia biznesu (IOB), która nie ma akredytacji. Jednak najpóźniej w dniu potwierdzenia złożenia wniosku o unijne wsparcie IOB musi przekazać do Ministerstwa Rozwoju specjalny dokument ws. akredytacji i uzyskać ją jeszcze przed podpisaniem przez firmę umowy o dofinansowanie projektu. Co ważne, minimalna wartość projektu wynosi 35 tys. zł, a maksymalna — 294 tys. zł. Bruksela sfinansuje 70 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorcy, jeżeli całkowita kwota pomocy dla niego na usługi proinnowacyjne w ciągu trzech lat nie przekroczyła 200 tys. EUR. W przypadku pozostałych firm będzie to 50 proc. kosztów przeznaczonych do refundacji.

Eksperci zweryfikują

Ocena poszczególnych wniosków będzie trwała 60 dni. Jakie kryteria formalne powinien spełnić projekt? Innowacja, której dotyczy dofinansowywana usługa, musi być wdrażana przez wnioskodawcę na terenie Polski. Podczas oceny merytorycznej przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 11 pkt. Punkty dostanie m.in. za potencjał do wdrożenia innowacji i wpisywanie się przedsięwzięcia w tzw. krajowe inteligentne specjalizacje (KIS). Wskaźniki projektu powinny być weryfikowalne i odzwierciedlać założone cele projektu, a wydatki kwalifikowalne — uzasadnione i racjonalne. Od wnioskodawcy wymagana jest też zdolność do sfinansowania projektu. Ponadto punkty można otrzymać za wdrożenie dodatkowych innowacji organizacyjnych lub marketingowych. W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające. Wśród nich jest m.in. posiadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Ministerstwo Rozwoju prowadzi listę akredytowanych ośrodków innowacji. O jakie placówki chodzi? To podmioty zajmujące się promocją oraz inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej, a także współpracą z biznesem. Zasadniczym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym. Są to m.in. parki technologiczne, naukowe, naukowo- -technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra innowacji.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Szeroka gama placówek

Parki naukowe i technologiczne kładą szczególny nacisk na rozwój działalności przede wszystkim małego biznesu — mikro-, małych i średnich firm, które wykorzystują nowoczesne technologie. Oprócz infrastruktury technicznej oferują też przedsiębiorcom usługi doradztwa w obszarze rozwoju, transferu technologii oraz przekształcaniawyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Nowo powstałym, innowacyjnym firmom w osiągnięciu zdolności do samodzielnego działania na rynku pomagają natomiast inkubatory technologiczne. Zapewniają usługi wspierające biznes (np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne), pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania (w tym z funduszy ryzyka) i udostępniają adekwatną do potrzeb powierzchnię biurową i laboratoryjną na działalność gospodarczą. Natomiast akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) są powoływane przez uczelnie po to, aby wspierać działalność gospodarczą środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. Przygotowują naukowców i studentów do utworzenia firmy oraz wstępnej oceny szans jej rynkowego powodzenia. Do grupy tej zaliczamy również AIP powołane do życia przez podmioty, w których udziałowcami są uczelnie. Przez uczelnie (ale także przez instytuty Polskiej Akademii Nauk) są zakładane również Centra Transferu Technologii. Ich celem jest sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie do gospodarki wyników prowadzonych przez siebie badań i prac rozwojowych.

Usługi według potrzeb

Dla odmiany ośrodkami, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym, są Centra Innowacji (CI). Adresatami prowadzonych przez nie działań są najczęściej już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne start-upy. Beneficjenci nie zgłaszają w stosunku do CI zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe, natomiast potrzebują merytorycznego wsparcia do realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej. Pomoc ta może przyjmować postać usług: proinnowacyjnych (transfer i wdrażanie nowatorskich rozwiązań), wspierających efektywne wprowadzanie w życie innowacji (ocenę przedsięwzięć, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne). Usługi te mogą dotyczyć również kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi (z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how) oraz wspierania przedsiębiorców w procesie pozyskiwania dofinansowania i partnerów niezbędnych do realizowania ich nietuzinkowych projektów. Reasumując, ośrodki innowacyjności muszą najpierw uzyskać w Ministerstwie Rozwoju akredytację, czyli potwierdzenie jakości świadczonych przez siebie usług. Następnie przedsiębiorcy — po wybraniu ośrodka i nawiązaniu z nim współpracy — powinni złożyć do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie usługi doradczej potrzebnej do wdrożenia konkretnej innowacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane