KGHM <KGHM.WA> Zwołanie NWZ KGHM Polska Miedź S.A. - 8 stycznia 2003 r.

POLNORD Spółka Akcyjna
25-11-2002, 10:53

ZWOŁANIE NWZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - 8 STYCZNIA 2003 R.

Raport bieżący 68/2002

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. działając odpowiednio do treści przepisów art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 3 oraz § 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2003 r., początek o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A. : Dotychczasowe brzmienie § 6 ust.1 : "1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) kopalnictwo rud miedzi (13.20.A),

2) kopalnictwo rud metali nieżelaznych (13.20.C),

3) wydobywanie żwiru i piasku (14.21.Z),

4) produkcja soli (14.40.Z),

5) produkcja miedzi (27.44.A),

6) produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44.B),

7) produkcja metali szlachetnych (27.41.Z),

8) produkcja ołowiu, cynku, cyny (27.43.Z),

9) produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45.Z),

10) odlewnictwo metali lekkich(27.53.Z),

11) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem miedzi i stopów miedzi (27.54.B),

12) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali-metalurgia proszków (28.40.Z),

13) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z),

14) zagospodarowanie odpadów przemysłowych (37.20.Z),

15) sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (51.1),

16) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (63.12.A),

17) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (63.12.B),

18) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C),

19) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),

20) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),

21) działalność geologiczno-poszukiwawcza (74.20.B),

22) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E),

23) badania i analizy techniczne (74.30.Z),

24) wywóz śmieci i odpadów (90.00.A),

25) unieszkodliwianie odpadów, w tym w podziemnych składowiskach (90.00.B),

26) zawodowe trudnienie się ratownictwem (75.25.Z),

27) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10.A),

28) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C),

29) wytwarzanie gazu (40.20.A),

30) dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą (40.20.B),

31) wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody (40.30.A),

32) dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (40.30.B),

33) rozkładowy transport lotniczy (62.10.Z),

34) pozarozkładowy transport lotniczy (62.20.Z)". Proponowane brzmienie § 6 ust.1: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) kopalnictwo rud miedzi (13.20.A), 2) kopalnictwo rud metali nieżelaznych (13.20.C), 3) wydobywanie żwiru i piasku (14.21.Z), 4) produkcja soli (14.40.Z), 5) produkcja miedzi (27.44.A), 6) produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44.B), 7) produkcja metali szlachetnych (27.41.Z), 8) produkcja ołowiu, cynku, cyny (27.43.Z), 9) produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45.Z), 10) odlewnictwo metali lekkich (27.53.Z), 11) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem miedzi i stopów miedzi (27.54.B), 12) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali-metalurgia proszków (28.40.Z), 13) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z), 14) zagospodarowanie odpadów przemysłowych (37.20.Z), 15) sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (51.1), 16) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (63.12.A), 17) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (63.12.B), 18) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C), 19) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2), 20) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), 21) działalność geologiczno-poszukiwawcza (74.20.B), 22) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E), 23) badania i analizy techniczne (74.30.Z), 24) wywóz śmieci i odpadów (90.00.A), 25) unieszkodliwianie odpadów, w tym w podziemnych składowiskach (90.00.B), 26) zawodowe trudnienie się ratownictwem (75.25.Z), 27) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10.A), 28) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C), 29) wytwarzanie gazu (40.20.A), 30) dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą (40.20.B), 31) wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody (40.30.A), 32) dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (40.30.B), 33) rozkładowy transport lotniczy (62.10.Z), 34) pozarozkładowy transport lotniczy (62.20.Z), 35) reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z), 36) telefonia stacjonarna i telegrafia (64.20.A), 37) transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C), 38) pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G), 39) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z), 40) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z), 41) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), 42) przetwarzanie danych (72.30.Z), 43) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), 44) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z), 45) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z), 46) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)". Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 1: "1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, 4) pozostałe kapitały rezerwowe, 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 6) inne fundusze celowe". Proponowane brzmienie § 33 ust. 1: "1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, 4) pozostałe kapitały rezerwowe, 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 6) fundusz likwidacji zakładu górniczego, 7) inne fundusze celowe". Dotychczasowe brzmienie § 36: "Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku RZECZPOSPOLITA oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku ogłoszeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych". Proponowane brzmienie § 36: "Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz.U. Nr 118, poz.754 z późniejszymi zmianami/, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 grudnia 2002 r. do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Lubinie /59-301/ przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, Wydział Organizacyjny, I piętro, pokój nr 101 i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Data sporządzenia raportu: 25-11-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: POLNORD Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / KGHM &lt;KGHM.WA> Zwołanie NWZ KGHM Polska Miedź S.A. - 8 stycznia 2003 r.