Netia <NTIA.WA> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11 marca 2004 roku - porządek obrad

Netia <NTIA.WA> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11 marca 2004 roku - porządek obrad NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 MARCA 2004 ROKU - PORZĄDEK OBRAD RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2004 Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że na wniosek akcjonariuszy, którzy reprezentują co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, tj: (1) Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO, Pioneer Akcji FIO, Pioneer Zrównoważony FIO, Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO, (2) PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO, (3) ING Nationale-Nederlanded Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, (4) Otwarty Fundusz Emerytalny Commercial Union BPH CU WBK, (5) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" oraz (6) AIG Otwarty Fundusz Emerytalny, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie w dniu 11 marca 2004 roku (czwartek) o godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 (dalej "Zgromadzenie"). W związku z powyższym Spółka przedstawia: (i) proponowany porządek obrad Zgromadzenia oraz (ii) informacje dotyczące czynności, które muszą zostać podjęte w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji. Przewidywany porządek obrad Zgromadzenia obejmuje: ------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej jako następujących mnożników: · Członek - 1,2; · Wiceprzewodniczący - 1,4; · Przewodniczący - 1,5; przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2003 roku: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 marca 2004 roku (czwartek) do godziny 17.00, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza (lub Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.). Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 marca 2004 roku (czwartek) do godziny 17.00. Pełnomocnicy Akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa w oryginale. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Data sporządzenia raportu: 10-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ