NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 22/2003 zbycie akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar-Fablok S.A.

NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 22/2003 zbycie akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar-Fablok S.A. 22/2003 ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH I LOKOMOTYW BUMAR-FABLOK S.A. Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 31 marca 2003 r. Fundusz, w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar - Fablok S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka"), z dnia 16 stycznia 2003 r., zawartej pomiędzy Funduszem a Fablok - Pracowniczą Spółką Akcyjną z siedzibą w Chrzanowie ("Kupujący"), przeniósł na rzecz Kupującego własność 636.880 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Spółki, co stanowi 33% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 3,05 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 9,30 złotych za jedną akcję, to jest 5.922.984 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote) za wszystkie sprzedawane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 31.12.2002 roku wynosiła 5.718.027,23 zł. Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującym lub osobami zarządzającymi Kupującym, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne. Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (33%). Data sporządzenia raportu: 01-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ