Nowa rzeczywistość podatkowa kształtuje się na naszych oczach

  • Materiał partnera
opublikowano: 16-01-2019, 22:00

W bieżącym roku czekają nas fundamentalne zmiany w przepisach podatkowych, m.in. w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Rewolucja dotyka nie tylko duże firmy, ale również małych przedsiębiorców i osoby prywatne — najważniejsze zmiany zostały omówione podczas IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Monitoring Horyzontalny

Wydarzenie otworzyła Stacy Ligas,
partner, szef sektora finansowego w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-
-Wschodniej (na zdjęciu pierwsza od lewej). Prelekcje wygłosili m.in.: Jacek
Bajger, Monika Palmowska, Mirosław Michna, Agnieszka Laskowska, Rafał Ciołek,
Kiejstut Żagun, Andrzej Marczak, Mateusz Kobyliński, Monika Warmbier, Marek
Żyliński, Paweł Barański i Renata Kulpa.
Zobacz więcej

IX KONGRES PODATKÓW I RACHUNKOWOŚCI KPMG:

Wydarzenie otworzyła Stacy Ligas, partner, szef sektora finansowego w KPMG w Polsce i Europie Środkowo- -Wschodniej (na zdjęciu pierwsza od lewej). Prelekcje wygłosili m.in.: Jacek Bajger, Monika Palmowska, Mirosław Michna, Agnieszka Laskowska, Rafał Ciołek, Kiejstut Żagun, Andrzej Marczak, Mateusz Kobyliński, Monika Warmbier, Marek Żyliński, Paweł Barański i Renata Kulpa. Fot. ARC

MIROSŁAW MICHNA, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

W perspektywie nadchodzących zmian jednym z najczęściej stosowanych odniesień w nowych aktach prawnych jest dążenie do zapewnienia prawidłowego działania podatników oraz uzyskiwanie szerokiego zakresu oświadczeń osób reprezentujących te podmioty, potwierdzających pod groźbą odpowiedzialności karnej tę prawidłowość. Oświadczenia te mają zapewnić poprawność realizacji obowiązków podatników związanych z prawem podatkowym. Takie dążenie do daleko posuniętej formalizacji kontaktów pomiędzy podatnikami a organami jest zdecydowanie zamierzone w sytuacji obecnej polityki fiskalnej. Z drugiej strony powstało naturalne oczekiwanie na propozycje alternatywne do systemu „wymuszonego compliance”. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał model Horyzontalnego Monitoringu, czyli wzoru relacji administracja podatkowa — wybrana grupa podatników, oparty na współpracy, transparentności i wzajemnym zaufaniu. Pewność dla podatnika polegać będzie na bieżącym nadzorze nad prawidłowością wypełniania obowiązków podatkowych ze strony KAS (w czasie rzeczywistym, ex ante), pomocy w rozstrzyganiu zagadnień podatkowych, redukcji kosztu wypełniania obowiązków podatkowych, doprowadzeniu do efektywności działania posiadanych przez podatnika Wewnętrznych Ram Nadzoru Podatkowego.

W praktyce, w zamian za prześwietlanie podmiotu przez KAS korzyściami z dobrowolnego uczestnictwa w programie będą: ograniczona liczba kontroli CIT/VAT, wyłączenie ryzyka KKS, przyspieszenie zwrotu VAT, wprowadzenie w miejsce APA i interpretacji indywidualnych — dwustronnych umów i porozumień interpretacyjnych. Kosztem uczestnictwa w programie jest niewątpliwie zgoda na zwiększony nadzór nad podatnikiem w postaci chociażby wstępnego przeglądu podatkowego przez KAS i doradcę, a także przeglądów podatkowych monitorujących, prowadzonych przez doradcę podatkowego. Polski system Monitoringu Horyzontalnego jest obecnie w fazie projektowania, jednakże warto śledzić jego rozwój i ostateczny kształt.

Nowelizacja ustawy o CIT

RAFAŁ CIOŁEK, partner, szef zespołu ds. CIT w KPMG w Polsce

Najbardziej pozytywną zmianą w 2019 r. jest wprowadzenie tzw. IP Box, czyli preferencyjnych zasad opodatkowania dochodów osiąganych z określonych praw własności intelektualnej, włączając dochody z programów komputerowych. Jest to pierwsza od wielu lat preferencja, która w rzeczywisty sposób promuje innowacyjność. Główna różnica w porównaniu do już wcześniej obowiązujących zachęt jest taka, że IP Box odnosi się do przychodów, a ściśle mówiąc dochodów, czyli im większa dochodowość z innowacyjnego rozwiązania, tym większa korzyść. Dotychczasowe rozwiązania premiowały natomiast głównie ponoszenie wydatków. Na drugim biegunie zmian, plasują się zmiany zasad poboru podatku u źródła w stosunku do należności wypłacanych na rzecz tego samego podatnika przez tego samego płatnika, jeżeli łączna wartość wypłat w danym roku przekroczy kwotę 2 mln zł. Do momentu przekroczenia kwoty 2 mln zł zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady. Natomiast po jej przekroczeniu płatnik zobowiązany będzie do poboru podatku u źródła stosując podstawowe stawki (20 proc. dla odsetek i należności licencyjnych, 19 proc. dla dywidend) określone w ustawie o CIT. W konsekwencji nie będzie możliwości automatycznego stosowania zwolnień lub obniżonych stawek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takich sytuacjach będzie istniała możliwość wystąpienia o zwrot podatku.

W tym miejscu należy koniecznie zwrócić uwagę na pozornie drobną zmianę, polegającą na rozszerzeniu definicji rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner). Zagraniczny podmiot otrzymujący należności z Polski będzie musiał wykazać spełnienie szczegółowych przesłanek w zakresie między innymi otrzymania należności dla własnej korzyści, ponoszenia ekonomicznego ryzyka utraty takiej należności oraz prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła jest co prawda odroczone w czasie na podstawie rozporządzenia MF z 31 grudnia 2018 r., natomiast warto zwrócić uwagę, że uzależnia ono czasowe wyłączenie lub ograniczenie stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła od tego, czy spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że nowe kryteria dla oceny tego, czy odbiorca płatności transgranicznych jest ich rzeczywistym właścicielem, muszą być stosowane już od 1 stycznia 2019 r. Przestrzegam zatem Czytelników przed pułapką, w jaką można wpaść przez rozporządzenie. Wzmożona czujność i nowe standardy należytej staranności w odniesieniu do weryfikacji kontrahentów zagranicznych obowiązują od 1 stycznia 2019 r. bez względu na rozporządzenie MF.

Nowości i zmiany w PIT w 2019 r.

MATEUSZ KOBYLIŃSKI, partner w zespole Global Mobility Services — PIT w KPMG w Polsce

ANDRZEJ MARCZAK, partner, szef zespołu Global Mobility Services — PIT w KPMG w Polsce

Rok 2019 to niewątpliwie czas wielu zmian i nowości w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Część z nich dotyczy stricte osób prywatnych, natomiast większość nowych regulacji odnosi się do przedsiębiorców i firm. Zgodnie z nowymi przepisami spora grupa podatników PIT (którzy za 2018 r. dokonują rozliczenia na formularzach PIT-37 oraz PIT-38) potencjalnie nie będzie musiała już składać rocznych zeznań podatkowych. Rozliczenie PIT zostanie bowiem przygotowane przez KAS. Zmiany dotyczą także zasad rozliczania podatku od sprzedaży mieszkania. Pieniądze z transakcji można przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat, a nie dwóch, jak miało to miejsce do końca ubiegłego roku. Od bieżącego roku obowiązują również nowe zasady opodatkowania zysków z wirtualnych walut.

Kolejną spośród nowości, z którymi spotkają się podatnicy od 2019 r., jest wprowadzona ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych danina solidarnościowa. Wspomniana ustawa wprowadza do przepisów ustawy o PIT nową daninę w wysokości 4 proc. nadwyżki sumy dochodów powyżej, 1 mln zł, uzyskanych w roku podatkowym. Dochody, o których mowa powyżej to m.in. te opodatkowane według progresywnej skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej (w tym także tej opodatkowanej 19-proc. podatkiem liniowym) oraz dochody z zysków kapitałowych (np. ze sprzedaży papierów wartościowych czy udziałów). W 2019 r. weszło w życie również wiele zmian mających z założenia przyczynić się do uproszczenia i tym samym ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczą one m.in. możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia małżonka i dzieci w prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwie, zwiększenia limitu amortyzacji dla firmowych aut do 150 tys. zł, możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł, jak również likwidacji wielu obowiązków informacyjnych oraz dokumentacyjnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe

DARIUSZ DOBKOWSKI, partner zarządzający w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce

RENATA KULPA, radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która zakłada powstanie prywatnego, dobrowolnego (dla uczestników planu) systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych, z udziałem państwa, pracodawcy i zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą o PPK, uczestnikami PPK będą m.in.: pracownicy (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych (wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji), osoby wykonujące pracę nakładczą, a także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy na podstawie powyższych tytułów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Ustawa o PPK zakłada wpłatę składek do PPK pochodzących zarówno ze środków uczestników, jak i podmiotu zatrudniającego. Wysokość składek określana jest procentowo od wynagrodzenia uczestnika. Składki mogą być wpłacane w wysokości podstawowej, ale przepisy Ustawy o PPK przewidują również możliwość odprowadzania dodatkowej składki. Wypłata zgromadzonych środków nastąpi po osiągnięciu jednolitego — dla kobiet i mężczyzn — wieku 60 lat. Nowy system obejmie osoby w wieku 18-55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Natomiast osoby między 55. a 69. rokiem życia (włącznie) będą mogły na swój wniosek przystąpić do programu.

Co do zasady, obowiązek utworzenia PPK został nałożony na każdy podmiot zatrudniający osoby kwalifikujące się na podstawie przepisów Ustawy o PPK do kategorii zatrudnionych. Jednak przystępowanie podmiotów do PPK będzie następowało sukcesywnie, w zależności od liczby osób zatrudnionych, począwszy od 1 lipca 2019 r. aż do 1 stycznia 2021 r.

Pewność zmiany w zakresie cen transferowych

JACEK BAJGER, partner, szef zespołu ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

MONIKA PALMOWSKA, partner w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

Zasada, że jedyną pewną rzeczą w obecnych czasach jest zmiana, znalazła potwierdzenie także w przepisach dotyczących cen transferowych. Ledwo podatnicy przygotowali się do spełnienia nowych obowiązków dokumentacyjnych, złożyli oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi, a może nawet wdrożyli nowe procedury, aby sprostać obowiązkom zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., gdy pojawiła się kolejna nowelizacja. Dotychczasowe „nowe” przepisy stały się „stare” od 1 stycznia 2019 r. Zmiana wiąże się zarówno z pojawieniem się nowych definicji i pojęć, ale także z kolejną modyfikacją obowiązków dokumentacyjnych. Niektóre zmiany mogą być bardzo korzystne dla podatników, np. zniesienie obowiązku tworzenia dokumentacji do transakcji krajowych, choć pod pewnymi warunkami — transakcje podmiotów generujących straty lub korzystających z ulg podatkowych lub zwolnień nadal będą podlegały temu obowiązkowi.

Równie korzystne będzie wprowadzenie tzw. safe harbours potwierdzających rynkowość transakcji, o ile podatnik będzie się stosował do zasad przyjętych przez ustawodawcę. Dotyczy to usług o niskiej wartości dodanej oraz niektórych transakcji finansowych. Nareszcie mamy przepisy regulujące dokonywanie korekt cen transferowych. Znikną dotychczasowe wątpliwości, czy koszty wynikające z wyrównania poziomu zyskowności podatnika do poziomu rynkowego, ustalonego wcześniej przez strony transakcji, mogą być kosztem uzyskania przychodów. Jednak nie wszystkie zmiany przepisów są tak korzystne. Trzeba pamiętać, że od początku roku władze podatkowe mają możliwość zupełnego pominięcia skutków podatkowych transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli uznają, że podmioty niezależne w ogóle by jej nie zawarły. Mogą również recharakteryzować daną transakcję, czyli uwzględnić skutki podatkowe innej transakcji, która miałaby miejsce w podobnej sytuacji na rynku. Podatnikom pozostanie jak zwykle: przystosować się do zmian.

Digital Tax – opodatkowanie gospodarki cyfrowej

MARCIN RUDNICKI, partner, szef zespołu ds. podatków międzynarodowych w KPMG w Polsce

Obowiązujące przepisy podatkowe zostały zaprojektowane na potrzeby opodatkowania przedsiębiorstw tradycyjnych, które prowadziły swoją działalność transgraniczną poprzez fizyczną obecność w różnych jurysdykcjach. Międzynarodowe regulacje podatkowe rozstrzygające o miejscu opodatkowania zysków przedsiębiorstw odwoływały się w szczególności do pojęcia „stałego zakładu”, którego definicja opiera się na różnych aspektach rzeczywistej obecności przedsiębiorstwa w danej jurysdykcji podatkowej.

Stale rozwijająca się gospodarka cyfrowa spowodowała, iż obecność fizyczna przedsiębiorstw cyfrowych nie jest już niezbędnym wymogiem dla świadczenia usług w danym państwie. W konsekwencji przedsiębiorstwa cyfrowe wywierają coraz silniejszą presję na międzynarodowy system podatkowy, poprzez zniekształcenia na linii miejsca, w którym prowadzona jest formalnie działalność gospodarcza, a miejsca, w którym faktycznie wykonywana jest usługa lub została wytworzona wartość. Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań podatkowych dotyczących gospodarki cyfrowej stanowi wyzwanie zarówno dla poszczególnych państw, jak i dla międzynarodowych organizacji zajmujących się tematyką podatkową, w tym OECD. Jedną z odpowiedzi na stale rosnącą rolę przedsiębiorstw cyfrowych w globalnej gospodarce jest niedawna inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca dwóch projektów dyrektyw. Pierwsza z nich, odnosząca się do opodatkowania przychodów ze świadczenia usług cyfrowych, stanowić ma przejściowe rozwiązanie, druga, wprowadzająca nowe kryteria alokacji zysków przedsiębiorstw cyfrowych, ma stanowić rozwiązanie docelowe. Debata, która obecnie toczy się w Unii Europejskiej, a w której bierze udział również Polska, pokazuje, iż osiągnięcie kompromisu w sprawie rozwiązań dotyczących opodatkowania gospodarki cyfrowej nie będzie zadaniem łatwym.

XBRL – nadchodzące wymagania

MONIKA WARMBIER, partner i szef zespołu doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w KPMG w Polsce

MAREK ŻYLIŃSKI, starszy menedżer w zespole doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w KPMG w Polsce

Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące raportowania emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej. Nowe wymogi mają na celu zwiększenie porównywalności sprawozdań, ułatwienie ich analiz i umożliwienie gromadzenia informacji z danymi finansowymi emitentów. Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), emitenci będą zobowiązani przygotowywać raporty roczne w jednolitym formacie raportowania. Będzie on wymagał oznaczenia danych finansowych identyfikatorami ujętymi w Taksonomii MSSF (obejmującej blisko siedem tysięcy identyfikatorów). Do oznaczenia danych w raportach wykorzystywany będzie XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

W pierwszej kolejności obowiązek będzie dotyczył podstawowych elementów sprawozdań finansowych: sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. Właściwe oznaczenie raportów będzie wymagało nie tylko znajomości rozbudowanej taksonomii, ale również innego specyficznego sposobu oznaczania danych. Nowe wymogi z pewnością powodują konieczność wdrożenia odpowiednich rozwiązań (w tym narzędzi), odpowiedniego zaplanowania procesu sporządzenia sprawozdania finansowego i jego badania. Warto więc przygotować się z wyprzedzeniem na wejście w życie tych wymogów.

Planowane zmiany w VAT

AGNIESZKA LASKOWSKA, dyrektor w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce

Liczne zmiany, z którymi przyjdzie się zmierzyć podatnikom w nowym roku, nie ominą również podatku od towarów i usług. Do najciekawszych zaliczyć można zaproponowaną zmianę tzw. matrycy stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS) czy plany zlikwidowania deklaracji VAT na rzecz rozbudowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Nowelizacja w zakresie nowej matrycy stawek VAT polegać będzie przede wszystkim na wprowadzeniu nowych wykazów towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT. Nowy wykaz oparty będzie na Nomenklaturze Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. w zakresie usług, a nie jak dotychczas, na kodach PKWiU z 2008 r. Zmiana ta, w opinii Ministerstwa Finansów, przyczyni się do uproszczenia systemu stawek VAT i zapewnienia jego prostoty i przejrzystości.

Przepisy dotyczące nowej matrycy mają wejść w życie dopiero w 2020 r. Jednak podatnicy dokonujący dostaw wielu różnych towarów czy świadczący różnego typu usługi powinni o niej pomyśleć z dużym wyprzedzeniem. Nierzadko nowe przepisy będą wymagały czasu na odpowiednie analizy oraz dostosowanie systemów księgowych. Wprowadzenie WIS natomiast ma dać podatnikom pewność co do prawidłowości stosowanych przez nich stawek. WIS ma być decyzją wydawaną przez wyznaczony organ podatkowy na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Poza opisem towaru lub usługi, klasyfikacją tego towaru według CN, albo tej usługi według PKWiU, WIS będzie bowiem zawierała właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę VAT. WIS ma zacząć obowiązywać już w kwietniu 2019 r. Od nowego roku resort finansów planuje także likwidację obowiązku składania deklaracji VAT. W zamian jednak odpowiednio rozbudowany ma zostać składany przez podatników JPK. Mają się w nim znaleźć szczegółowe informacje, jakie dotychczas zawarte były zarówno w deklaracji VAT, jak i w samym JPK VAT.

Innovation Box — nowa zachęta do działalności rozwojowej

KIEJSTUT ŻAGUN, dyrektor, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce

W 2019 r. został wprowadzony Innovation Box, czyli preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych z praw własności intelektualnej (mechanizm znany również na świecie pod nazwą IP BOX, Patent Box). Wraz z dostępnymi już zachętami Innovation Box umożliwi otrzymanie wsparcia finansowego na każdym etapie procesu powstawania innowacji — od pomysłu do komercjalizacji. Aktualnie dla przedsiębiorców dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia różnych obszarów działalności innowacyjnej, które tworzą swoisty łańcuch mechanizmów wspierających proces od tworzenia i rozwoju w przedsiębiorstwach kompetencji B+R, poprzez aktywne podejmowanie i rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej i opracowywanie innowacji, kończąc na wdrożeniu do działalności gospodarczej wypracowanych produktów, procesów lub usług. Innovation Box należy traktować jako komplementarny element i „zamknięcie” łańcucha wspierania innowacji.

Celem Innovation Box jest wspieranie przedsiębiorców rozwijających nowe lub ulepszone produkty, procesy, technologie, umożliwiając im niższe opodatkowanie ze sprzedaży lub licencjonowania opracowywanych rozwiązań. Innovation Box umożliwi zastosowanie preferencyjnej — 5-proc. stawki podatku dochodowego od dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (m.in. z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy). Im większy będzie poziom zaangażowania podatnika (lub podmiotów niepowiązanych) w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji (tj. w działalność B+R dotyczącą prawa własności intelektualnej), tym większa będzie możliwa do osiągnięcia korzyść podatkowa. Preferencyjna stawka ma zastosowanie przez cały okres ochrony prawa własności intelektualnej. Również dochody z praw własności intelektualnej, które były zarejestrowane jeszcze przed 2019 r., mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania Innovation Box. Innovation Box będzie rozliczane w rocznej deklaracji podatku dochodowego.

Nowe regulacje dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji

PAWEŁ BARAŃSKI, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

W drugiej połowie 2018 r.weszły w życie przepisy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Inaczej niż w przypadku ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, nowe regulacje przewidują możliwość udzielenia wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dla firm realizujących nowe inwestycje w dowolnym miejscu w Polsce. Niemniej wybór tego miejsca nadal będzie miał duże znaczenie, jeśli chodzi o minimalne warunki, które przedsiębiorca musi spełnić, aby otrzymać wsparcie, intensywność dostępnej pomocy publicznej oraz termin obowiązywania decyzji o wsparciu. Przykładowo duży przedsiębiorca realizujący inwestycję w Warszawie w celu uzyskania wsparcia będzie musiał ponieść wydatki inwestycyjne w kwocie co najmniej 100 mln zł, otrzyma pomoc publiczną w wysokości 10 proc. poniesionych wydatków, a decyzja o wsparciu będzie obowiązywała 10 lat.

Natomiast ten sam przedsiębiorca, który zdecyduje się zrealizować inwestycję w Gliwicach na terenach należących do KSSE, otrzyma decyzję o wsparciu na 15 lat, intensywność pomocy publicznej wyniesie 25 proc., a 10 mln zł wystarczy, aby spełnić warunek dotyczący kwoty inwestycji. Dodatkowe preferencje w zakresie minimalnej kwoty inwestycji oraz intensywności wsparcia zostały przewidziane dla średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Oprócz kryteriów ilościowych (kwota inwestycji), w celu uzyskania decyzji o wsparciu, przedsiębiorca będzie musiał również spełnić kryteria jakościowe w zakresie m.in. poziomu eksportu, działalności B+R, niskiego negatywnego wpływu na środowisko czy tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. Analiza nowych przepisów o wspieraniu inwestycji oraz praktyki związanej z wydawaniem decyzji prowadzi do wniosku, że właśnie wprowadzono do polskiego porządku prawnego jeden z najbardziej przyjaznych inwestorom instrumentów wsparcia i każdy przedsiębiorca, który planuje w najbliższym czasie inwestycje, powinien ubiegać się o uzyskanie wsparcia na podstawie nowych regulacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu