Olawa <HOLW.WA> Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

14-05-2004, 17:19

Olawa <HOLW.WA> Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HUTY "OŁAWA" S.A.
Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. w dniu 14.05.2004r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty 'Oława' S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pana Andrzeja Leganowicza przez aklamację. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty 'Oława' S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 74 z dnia 15.04.2004r., poz. 3549.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na brak kandydatów. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazującym:
- po stronie aktywów kwotę 57.063.613,94 zł.
- po stronie pasywów kwotę 57.063.613,94 zł.
2. rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazującym:
- przychody ze sprzedaży w kwocie 85.030.102,76 zł.
- zysk brutto w kwocie 9.349.668,85 zł.
- zysk netto w kwocie 6.653.348,85 zł.
3. sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazującym zwiększenie środków pieniężnych netto na sumę 428.333,78 zł.
4. informacją dodatkową za 2003r.
5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy FINANS - SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 58/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje: § 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 3 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" SA z działalności Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 59/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje: § 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" SA z działalności Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 4 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003r.
Działając na podstawie art.395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2003r.,
2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 63/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje: § 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 5 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty 'Oława' S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Andrzeja Łatki - Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2003 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 i art. 395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" SA z działalności Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 60/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje: § 1
Udziela się dla Pana Andrzeja Łatki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu - Prezesa Zarządu Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 6 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty 'Oława' S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jana Ziaji - Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 i art. 395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" SA z działalności Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 60/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje: § 1
Udziela się dla Pana Jana Ziaji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 7 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Zygmunta Urbaniaka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 i art. 395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z działalności w 2003r., postanawia co następuje: § 1
Udziela się dla Pana Zygmunta Urbaniaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 8 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Bolesława Felczaka - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 i art. 395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z działalności w 2003r., postanawia co następuje: § 1
Udziela się dla Pana Bolesława Felczaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 9 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Sławomira Masiuka - Członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 i art. 395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z działalności w 2003r., postanawia co następuje: § 1
Udziela się dla Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 10 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika - Członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z wykonania przez niego obowiązków w 2003r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 i art. 395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z działalności w 2003r., postanawia co następuje: § 1
Udziela się dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 20.11.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto wykazanego przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2003r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 ustawy z dnia 15.09.2000 r.- Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" SA za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 31.12.2003r.,
2. uchwałą Zarządu Huty "Oława" SA Nr 7/V/2004 z dnia 23.04.2004r. i uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA Nr 61/V/2004 z dnia 28.04.2004r., ustala co następuje: § 1
Postanawia się zysk netto wykazany w bilansie Huty "Oława" SA na dzień 31.12.2003r. w kwocie 6.653.348,85 zł. (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 85/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki. § 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W stosunku do powyższej uchwały nr 12 zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty 'Oława' S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zmiany Statutu Huty "Oława" SA Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1
W Statucie Huty "Oława" SA wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się § 17 Statutu, w ten sposób, że w ust.1, zdaniu pierwszym, wykreśla się słowa "trzech do", w związku z czym otrzymuje on brzmienie:
"§ 17 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie". § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania przez Sąd wpisu zmiany Statutu do właściwego rejestru. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. sprawie zmiany Statutu Huty "Oława" S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.5 i 6 Statutu Spółki, w związku z art. 40 pkt.1 ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1
W Statucie Huty "Oława" SA wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się § 6 Statutu, w ten sposób, że:
1. zmienia się treść pkt. 5, który otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej: "5. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)",
2. wykreśla się w całości pkt. 6,
3. dotychczasowy pkt. 7 oznacza się jako pkt. 6 oraz nadaje się mu nową następującą treść: "6. sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63.A)",
4. dotychczasowy pkt. 8 oznacza się jako pkt. 7,
5. dotychczasowy pkt. 9 oznacza się jako pkt. 8,
6. dotychczasowy pkt. 10 oznacza się jako pkt. 9,
7. dotychczasowy pkt.11 oznacza się jako pkt.10 oraz nadaje się mu nową następującą treść: "10. hotele (PKD 55.10.Z)",
8. dotychczasowy pkt.12 oznacza się jako pkt.11 oraz nadaje się mu nową następującą treść: "11. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)",
9. dotychczasowy pkt.13 oznacza się jako pkt.12 oraz nadaje się mu nową następującą treść: "12. działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z)",
10. dotychczasowy pkt.14 oznacza się jako pkt.13 oraz nadaje się mu nową następującą treść: "13. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z)",
11. dodaje się pkt. 14 o następującej treści: "14. produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb (PKD 15.71.Z)",
12. dodaje się pkt. 15 o następującej treści: "15. produkcja karmy dla zwierząt domowych (PKD 15.72.Z)",
13. dodaje się pkt. 16 o następującej treści: "16. przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom (PKD 37.10.Z)",
14. dodaje się pkt. 17 o następującej treści: "17. przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (PKD 37.20.Z)".
W związku z powyższymi zmianami § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja barwników i pigmentów (PKD 24.12.Z),
2. produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 24.66.Z),
3. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
4. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z),
5. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
6. sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63.A),
7. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24.B),
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B),
9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu
elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B),
10. hotele (PKD 55.10.Z),
11. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
12. działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),
13. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z),
14. produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb (PKD 15.71.Z),
15. produkcja karmy dla zwierząt domowych (PKD 15.72.Z),
16. przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom (PKD 37.10.Z),
17. przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (PKD 37.20.Z)". § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania przez Sąd wpisu zmiany Statutu do właściwego rejestru. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Huty "Oława" S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Huty "Oława" SA uwzględniającego zmiany Statutu dokonane uchwałą nr 14 i nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14.05.2004r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Oławie, na nieruchomości Huty "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego
Działając na podstawie art. 393 pkt.3, ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1
Udziela się zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 4.500.000,00 zł na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Oławie, na nieruchomości Huty "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego objętej księgą wieczystą Kw 18889 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w celu zabezpieczenia roszczeń banku wynikających z udzielanych kredytów. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14 maja 2004r. w sprawie powołania dodatkowych członków Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. V kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: §1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. V kadencji dwóch dodatkowych członków w osobach:
1. Roman Krzysztof Karkosik,
2. Rafał Jankowski. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nr 17/2004
Data sporządzenia raportu: 14-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Olawa &lt;HOLW.WA&gt; Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty &quot;Oława&quot; S.A.