Rząd szykuje gospodarczą specustawę

opublikowano: 10-03-2020, 18:28
aktualizacja: 10-03-2020, 18:53

Ministerstwo rozwoju planuje ułatwienia dla firm, które odczują skutki epidemii koronawirusa

Sytuacja jest najpoważniejsza od 2008 r., dlatego rząd podejmuje wszelkie możliwe działania minimalizujące skutki epidemii koronawirusa – zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Dodała, że według dzisiejszych szacunków, epidemia koronawirusa może obniżyć polski wzrost PKB w 2020 r. o 0,5-1,3 pkt proc. Mimo tego nie można mówić o kryzysie ani recesji i nawet z negatywnymi skutkami epidemii wzrost PKB będzie w tym roku na poziomie co najmniej 2 proc.

Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi projekt specustawy dot. rozwiązań dla gospodarki ws. koronawirusa. Rząd zniesie  również obowiązek nakładania kar na wykonawców i podwykonawców za niewywiązywanie się z umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Decyzja ministra gospodarki w tej sprawie zostanie opublikowana w środę.

Specustawa będzie zawierała "profilaktyczny katalog działań dla przedsiębiorców". Jej projekt przygotowano we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju, Agencją Rozwoju Przemysłu, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Zamówień Publicznych. Zdaniem minister rozwoju, w pierwszej kolejności straty poniosą branża turystyczna i transportowa. Elementem poprawiającym płynność finansową firm będą tanie pożyczki i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Minister przypomniała, że na mocy obowiązujących przepisów, w razie kłopotów finansowych przedsiębiorcy mogą aplikować do ZUS o rozłożenie na raty, odłożenie lub umorzenie składki na ubezpieczenia społeczne.

"To, co będzie nowością w ustawie, to zniesienie opłaty prolongacyjnej - dodatkowej opłaty, którą musi ponieść przedsiębiorca z tytułu rozłożenia na raty. Podobny mechanizm już dziś proponujemy we wszystkich obciążeniach podatkowych - VAT, CIT i PIT" - powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Dodała, że zostanie przesunięte w czasie wejście w życie przepisów dotyczących nowych plików JPK w ustawie o VAT, które miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku. Zapowiedziała, że przepisy te zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

- Będziemy wprowadzać nowy sposób rozliczenia straty w taki sposób, aby stratę, jaką przedsiębiorcy poniosą w 2020 r., można było odliczyć, kiedy pojawi się obowiązek w przyszłym roku od podatku, który był należny w 2019 r. – poinformowała minister rozwoju. 

Oto szczegóły pakietu ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju:

Pakiet osłonowy

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez:  

- Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS 

- Poprawę płynności finansowej firm -  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów 

- Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.    

Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. 

Odroczenia w płatnościach 

 - ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK

- ułatwienia w split payment, 

- przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy)  

- wcześniejsze zwroty VAT, 

- ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, 

- zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu, 

- zniesienie opłaty prolongacyjnej,

- zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Poprawa płynności finansowej 

- odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) - stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat

- wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK  

- udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.

- dopłaty do oprocentowania kredytów  -poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie - z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

- świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne

- oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

ZUS – obecnie dostępne ulgi w spłacie lub umorzenia należności z tytułu składek 

Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów. 

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.

Odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny – jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, PAP

Polecane