Sanwil <SANW.WA> I. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2003r. II....

Zakłady Wyrobów Powlekanych &quot;Sanwil&quot; w Przemyślu Spółka Akcyjna
opublikowano: 30-05-2003, 10:05

Sanwil <SANW.WA> I. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2003r. II.... I. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 29 MAJA 2003R. II. ODWOŁANIE OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA. III. POWOŁANIE OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA. IV. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 29 MAJA 2003R. PW/9/2003 Raport bieżący 4/2003
I.Poniżej przesyłamy treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2003r.
Uchwała nr 1/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : wyboru komisji skrutacyjnej.
§ 1
Skład komisji skrutacyjnej wybiera się jednogłośnie:
- Grażynę Szubartowską,
- Joannę Skowrońską - Żak
- Grażynę Kowieszko
Uchwała nr 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie złożone przez Zarząd z działalności Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2002 rok, na które składa się :
- bilans sporządzony na 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.034.044,45 zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., który wykazuje stratę netto 747.289,02 zł.
- zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) własnym za rok obrotowy od 01.01.2002 - 31.12.2002 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.037.384,03 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147.726,78 zł.
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : pokrycia straty netto za rok obrotowy 2002.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1
Zgodnie z propozycją Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, aby stratę netto wykazaną w rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r. w wysokości 747.289,02 zł (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwiewście osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwa grosze), powiększoną o stratę z lat ubiegłych w wysokości 2.290.095,01 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i jeden grosz), powstałą w wyniku wprowadzenia zmian do ksiąg Spółki w 2002r, co łącznie stanowi 3.037.384,03 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : udzielenia Zarządowi Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się Zarządowi Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. w składzie :
Krzysztof Tytko - Prezes Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się Dariuszowi Janusowi - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się Janowi Gąsce - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się Bogdanowi Małachwiejowi - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się Grażynie Przygrodzkiej - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się Dorocie Derbin - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 maja do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się Mariuszowi Łukasiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 21 maja 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Dariusza Janusa.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Bogdana Małachwieja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jana Gąskę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Misiaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Piotra Kaczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Mazura.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A.
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : oświadczenia Spółki odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."
Działając w oparciu o § 22 a ust 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjmuje się następujące oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w Spółkach publicznych w 2002 r."
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biorąc pod uwagę wypracowane stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki postanawia przyjąć do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w Spółkach publicznych w 2002 r." z wyjątkiem poniższych zasad :
- zasada nr 9 ( dobre praktyki Walnych Zgromadzeń )
- zasada nr 20 ( dobre praktyki Rad Nadzorczych )
- zasada nr 31 ( dobre praktyki Rad Nadzorczych )
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do dostosowania do w/w zasad w niezbędnym zakresie wewnętrznych regulacji Spółki oraz do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II. W dniu 29 maja 2003r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej trzech jej członków:
- Dariusza Janusa
- Bogdana Małachwieja
- Jana Gąskę
III.W dniu 29 maja 2003r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało trzech Członków Rady Nadzorczej w osobach: Krzysztof Misiak, Piotr Kaczyński, Krzysztof Mazur
1.Krzysztyof Misiak - Członek Rady Nadzorczej, lat 29
wykształcenie: wyższe - Wydział Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pracował między innymi w spółkach:
- Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy S.A.
- Ezpandia Finance S.A.
- Zurich PTE na stanowisku analityka finansowego
- Dom Maklerski BZ WBK S.A. na stanowisku kierownika Zespołu Analiz.
Obecnie pracuje w Zachodnim Funduszu Inwestycyjnym NFI S.A. na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego.
Działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Misiaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wapólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
2.Piotr Kaczyński - Członek Rady Nadzorczej, lat 46
wykształcenie: wyższe - Wydział Ekonomiki Produkcji /specjalizacja:Organizacja i Zarządzanie/ Uniwersytetu Gdańskiego Pracował między innymi w spółkach:
- TP Invest Sp. z o.o.
- BEST P.H. S.A.
- Telekomunikacja Polska S.A.
- KGHM Polska Miedź S.A. jako członek zarządu
Pełnił między innymi funkcję członka Rad Nadzorczych:
- KGHM Polska Miedź S.A.
- Zakłady Azotowe Włocławek S.A.
- Zakłady Mięsne w Ełku S.A.
- GPEC S.A. w Gdyni
- ELZAM S.A. w Elblągu
- Telekomunikacji Polskiej S.A.
- PHP "Mercus" Co.Ltd.
- VII NFI im. Kazimierza Wielkiego
Obecnie pracuje w firmie Softbank Serwis Sp. z o.o. jako doradca.
Działalność wykonywana przez Pana Piotra Kaczyńskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wapólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
3.Krzysztof Mazur - Członek Rady Nadzorczej, lat 36
wykształcenie: wyższe ekonomiczne
Pracował między innymi:
- Rejonowy Urząd Pracy w Rzeszowie /16.06.1991 - 30.08.1991/
- UMCS w Rzeszowie na stanowisku starszego asystenta /01.10.1991 - 30.06.1996/
Od 01.12.1996 pracuje w Delegaturze Ministra Skarbu Państwa w Rzeszowie.
Działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Mazura nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wapólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
IV. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2003r. Akcjonariusz Liczba głosów Reprezentowany kapitał w %
1.Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.
w Warszawie 1.055.385 31,59
2. Skarb Państwa reprezentowany
przez Ministra Skarbu Państwa 799.550 23,93
Data sporządzenia raportu: 30-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Wyrobów Powlekanych &quot;Sanwil&quot; w Przemyślu Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Sanwil &lt;SANW.WA&gt; I. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2003r. II....