"U"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
14-10-2002, 00:00

Ubezpieczenia

Oferowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe usługa finansowa, polegająca na uzyskaniu gwarancji otrzymania w ściśle określonym wypadku odszkodowania lub świadczenia w zamian za opłatę składki. Podstawowy podział ubezpieczeń to: ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Grupa ubezpieczeń zapewniających odszkodowania za skutki zdarzeń — głównie wypadków — związanych z ruchem drogowym i użytkowaniem pojazdów. Potocznie określenie ubezpieczenia komunikacyjne odnosi się w głównej mierze do ruchu kołowego i nie obejmuje ubezpieczeń morskich i lotniczych. Najważniejsze ubezpieczenia komunikacyjne to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu i autocasco, czyli ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia i kradzieży.

Ubezpieczenia morskie i lotnicze

Grupa produktów ubezpieczeniowych, których celem jest asekuracja ryzyk związanych z posiadaniem i użytkowaniem statków powietrznych i morskich. Najważniejsze z nich to casco i polisa OC armatora.

Ubezpieczenia transportowe

Grupa produktów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla firm transportowych, spedycyjnych i eksportowych. Najważniejsze z nich to ubezpieczenie OC spedytora i przewoźnika oraz mienia w transporcie (cargo).

Ubezpieczenia turystyczne i sportowe

Ubezpieczenia przeznaczone dla osób wyjeżdżających na zagraniczne wycieczki, podróżujących samodzielnie lub zajmujących się uprawianiem sportu.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu w podróży

Posiadacz ubezpieczenia bagażu lub sprzętu otrzyma odszkodowanie w przypadku jego utraty lub zniszczenia. Towarzystwa odpowiadają jednak zwykle tylko wtedy, jeżeli bagaż został skradziony z miejsca strzeżonego lub zniszczony w trakcie transportu przez przewoźnika. Ubezpieczenie bagażu jest zwykle dodawane w pakiecie do polisy kosztów leczenia za granicą.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Polisa gwarantująca pokrycie przez zakład ubezpieczeń kosztów niezbędnego leczenia podczas pobytu ubezpieczonego za granicą. Osoby nie mające takiego ubezpieczenia w razie zachorowania lub wypadku poza granicami Polski muszą płacić za usługi medyczne z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczeniem tym objęte są należności firm powstałe z tytułu sprzedaży usług lub towarów z odroczonym terminem płatności. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie, jeżeli kredytowana płatność nie zostanie zrealizowana z powodu prawnie stwierdzonej lub faktycznej niewypłacalności kontrahenta.

Ubezpieczenie mienia firmy

Produkt gwarantujący wypłatę przez towarzystwo odszkodowania w wypadku zniszczenia mienia należącego do przedsiębiorstwa. Zakres polisy może obejmować majątek trwały, mienie ruchome, środki produkcji itp.

Ubezpieczenie mieszkania i domu

Ubezpieczenie zawierane przez właścicieli mieszkań lub domów, zabezpieczające przed finansowymi skutkami włamania z rabunkiem, zalania, pożaru, wybuchu itp. W zależności od zakresu polisa chroni mienie ruchome w lokalu, wyposażenie stałe oraz tzw. mury, czyli sam dom.

Ubezpieczenie na życie

Najważniejszym jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego rodzinie ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. W takiej sytuacji towarzystwo wypłaca uposażonym jednorazowe świadczenie lub rentę.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Umowa, w której towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeżeli ubezpieczony, na skutek wypadku, dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zginie.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym

Łączy ochronę płynącą z ubezpieczenia na życie z funkcją oszczędnościową. Część składki płaconej przez ubezpieczonego przekazywana jest przez towarzystwo do ř funduszu inwestycyjnego, który pomnaża uzyskiwane środki. Zgromadzone w funduszu składki są wypłacane w postaci renty lub jednorazowego świadczenia po upłynięciu określonego w umowie okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Istotą tego typu produktów jest przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza polisy OC. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z popełnienia czynu niedozwolonego — jest to odpowiedzialność deliktowa — lub wiązać się z nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych — odpowiedzialność kontraktowa.

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykupywane przez wszystkich posiadaczy pojazdów jeżdżących po drogach. W jego wyniku towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje na siebie finansowe skutki szkód spowodowanych na skutek użytkowania ubezpieczonego pojazdu. Dotyczy to szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych innym użytkownikom dróg. Jest to najczęściej kupowane ubezpieczenie, które stanowi 38 proc. wszystkich ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenie OC przedsiębiorstw

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Towarzystwo przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania, jeżeli przedsiębiorca lub jego pracownicy w czasie wykonywania obowiązków służbowych, lub mienie firmy wyrządzi osobie trzeciej szkodę.

Ubezpieczenie OC zawodowej

Polisa chroniąca przed finansowymi skutkami odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności zawodowej przez przedstawicieli konkretnych specjalności, np. architektów czy menedżerów. W przypadku niektórych zawodów, np. prawniczych, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie posagowe

Ubezpieczenie na życie gwarantujące dziecku wypłatę renty lub odszkodowania w razie śmierci rodziców. Równocześnie po przekroczeniu przez dziecko określonego w umowie wieku towarzystwo wypłaca mu świadczenie ułatwiające wejście w dorosłe życie.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie mienia firmy, w ramach którego towarzystwo zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie w każdym wypadku, który nie został wyłączony w ř ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zapewniające zwrot kosztów leczenia, np. pobytu w szpitalu, operacji bądź ubezpieczenie dające prawo do świadczenia usług medycznych w prywatnych placówkach zdrowotnych. W Polsce istnieje głównie jako umowa dodatkowa do umów grupowych, rzadziej jest produktem indywidualnym.

Ulga kredytowa

Możliwość korzystania przez kredytobiorcę z kredytu o charakterze preferencyjnym, oprocentowanego na poziomie niższym od zwykłego kredytu komercyjnego.

Underwriter

W ubezpieczeniach to specjalista w dziedzinie szacowania i akceptacji ryzyka.

Uposażony

Osoba, do której trafi świadczenie lub odszkodo- wanie w razie zaistnienia zdarzenia objętego ochroną. Pojęcie to jest szczególnie ważne w ubezpie- czeniach na życie, gdzie uposażonym jest osoba, która otrzyma świadczenie po śmierci ubezpieczo- nego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu