BCC: Koniec leków za złotówkę

DI
opublikowano: 13-05-2011, 12:59

Sejm RP po rozpatrzeniu licznych poprawek Senatu RP przyjął 12 maja br. ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na podkreślenie i uznanie zasługuje przeprowadzona w Senacie RP  forma pracy i styl debaty nad ustawą. Rozpatrywano ją bez pośpiechu i presji czasu z udziałem zainteresowanych podmiotów w trzech senackich komisjach: zdrowia, gospodarki narodowej i ustawodawczej, w oparciu o opracowaną w Biurze Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu opinię prawną na temat zgodności z Konstytucją RP. Różni się ona w wielu przypadkach od opinii oraz ekspertyz innych uznanych autorytetów z dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego.

Godnym zastanowienia jest fakt, że  dopiero w trakcie prac w Senacie strona rządowa w wielu sprawach zmieniła nagle zdanie i zaakceptowała szereg rozwiązań wcześniej proponowanych przez stronę społeczną, w tym BCC, a zdecydowanie odrzucanych jako bezzasadne i sprzeczne z intencją projektodawcy, podważając jednocześnie wiedzę i kompetencje wielu niezależnych ekspertów.

Teraz ustawa trafi do Prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Uważamy, że ze względu na istniejące w dalszym ciągu  różnice ocen  i opinii niezależnych ekspertów odnośnie  zgodności ustawy refundacyjnej z Konstytucją RP aktualnym pozostaje wniosek BCC skierowany do Prezydenta Bronisława Komorowskiego  o rozpatrzenie  tej ustawy w tzw. trybie prewencyjnym przez Trybunał Konstytucyjny. Podjęcie przez Prezydenta ostatecznej decyzji w tak kontrowersyjnej sprawie i  przy braku osiągnięcia konsensusu społecznego wymaga rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.

W trakcie prac parlamentarnych przede wszystkim w Senacie RP  przyjęto część poprawek postulowanych przez stronę społeczną w tym również BCC i dotyczących m.in.: usunięcia zapisu 3-proc. podatku refundacyjnego; podziału ryzyka i ograniczenia do 50 proc. paybacku, warunków zawierania umów refundacyjnych między aptekami a NFZ; etapowego wprowadzania wysokości marży hurtowej; sposobu egzekwowania należności  i nakładania kar  administracyjnych, możliwości i trybu odwoływania się przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę od decyzji pokontrolnych Inspekcji Farmaceutycznej oraz NFZ.

Istotną poprawką realizującą postulaty Naczelnej Rady Lekarskiej wspieraną również przez BCC jest zmiana przepisów dotyczących zawierania umów przez lekarzy z NFZ na wypisywanie leków refundowanych. Szczególnie ważnym dla przedsiębiorców jest usunięcie z ustawy sprzecznego z Konstytucją RP zapisu dotyczącego 3 % podatku refundacyjnego.

Ustawa wprowadza rozwiązania, w wyniku których dojdzie do istotnych zmian w systemie dystrybucji leków, co wpłynie na znaczne  przemodelowanie relacji pomiędzy podmiotami działającymi w branży farmaceutycznej i rynku aptecznym, wywołując trudne do przewidzenia skutki społeczne i ekonomiczne.

Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. ale już obecnie przedsiębiorcy muszą podjąć szereg istotnych decyzji biznesowych dotyczących ich funkcjonowania w nowym systemie,  związanych z ustalaniem cen leków refundowanych oraz kształtowaniem nowych relacji handlowych producentów z hurtowniami i aptekami.

Pomimo wprowadzonych zmian  ustawa nie została w pełni poprawiona  w  zakresie  jej zgodności z Konstytucją. Wyrażamy obawy, że ustawa  uderzy w wolny rynek, ale przede wszystkim w pacjentów. Apel BCC o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nadal aktualny, gdyż ustawa zawiera przepisy pozwalające na nadmierną i nieproporcjonalną ingerencję państwa na rynku leków oraz w system ich refundacji. Podtrzymujemy naszą opinię, że wprowadzenie sztywnych marż i cen na leki refundowane oraz całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych pozostaje w sprzeczności z zasadami wolnego rynku i swobody działalności gospodarczej.

Dotyczą one m.in. nowych regulacji i barier administracyjno-prawnych; właściwego wyważenie  przeciwstawnych  interesów  tj. nadrzędnego  celu ochrony zdrowia obywateli  z konstytucyjną zasadą  swobody i wolności działalności gospodarczej, wprowadzenia sztywnych cen i marż naruszającej zasadę swobody gospodarczej i konkurencji w obrocie produktami refundowanymi; określenia  limitu na refundację w wysokości 17 procent; restrykcyjnego systemu kar nakładanych na przedsiębiorców nieadekwatnych do stopnia szkodliwości społecznej popełnionego czynu.    

Co w konsekwencji narusza  również prawa i wolności konstytucyjne obywateli, przede wszystkim zasady: społecznej gospodarki rynkowej oraz wolności gospodarczej, zaufania obywateli do państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej; zapewnienia obywatelom gwarancji równego dostępu do ochrony zdrowia.

Wyrażamy obawy, że ustawa doprowadzi nie tylko do wzrostu cen leków, ale również ograniczy ich dostępność oraz pogorszy warunki funkcjonowania rynku leków i przedsiębiorców branży farmaceutycznej, w imieniu których zdecydowanie występował BCC w ponad sześciomiesięcznym okresie prac legislacyjnych prowadzonych w Parlamencie, kierując się nie tylko interesem przedsiębiorców, ale przed wszystkim interesem państwa prawnego i jego obywateli.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane