Duda <DUDA.WA> ZM DUDA S.A. - termin i porządek obrad NWZA

Duda <DUDA.WA> ZM DUDA S.A. - termin i porządek obrad NWZA ZM DUDA S.A. - TERMIN I PORZĄDEK OBRAD NWZA Raport 84/2003 Zarząd Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093 działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 grudnia 2003 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Nowogrodzkiej 62 B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 4.Zatwierdzenie porządku obrad 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zakresu przedmiotu działalności Spółki 6.Sprawy różne 7.Zakończenie Zgromadzenia W związku z zamierzoną zmianą zakresu przedmiotu działalności Spółki (pkt. 5 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 ksh, poniżej powołane zostają dotychczasowa oraz proponowana treść zmienianego paragrafu: Dotychczasowa treść § 5 ust.1 Statutu: "§ 5 1.Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie. 1.chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z), 2.działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z), 3.produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z), 4.produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z), 5.produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (PKD 15.13.A), 6.działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (PKD 15.13.B), 7.obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A), 8.działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z), 9.działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z), 10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z), 11.sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3), 12.sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z), 13.niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z), 14.sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2), 15.sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 52.21.Z), 16.pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B), 17.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z), 18.hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z), 19.restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30), 20.bary (PKD 55.40.Z), 21.stołówki (PKD 55.51.Z), 22.przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z), 23.towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A), 24.towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 25.wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C), 26.pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z), 27.działalność związana z turystyką (PKD 63.30), 28.pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z), 29.pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 30.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 31.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), 32.wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z), 33.wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z), 34.działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z), 35.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 36.działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z), 37.uprawy rolne; warzywnictwo,, ogrodnictwo (PKD 01.1)," Proponowana treść §5 Statutu: "§ 5 1.Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie. 1.chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z), 2.działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z), 3.produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z), 4.produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z), 5.produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (PKD 15.13.A), 6.działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (PKD 15.13.B), 7.obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A), 8.działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z), 9.działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z), 10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z), 11.sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3), 12.sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z), 13.Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A) 14.niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z), 15.sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2), 16.sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 52.21.Z), 17.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z) 18.pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B), 19.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z), 20.hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z), 21.restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30), 22.bary (PKD 55.40.Z), 23.stołówki (PKD 55.51.Z), 24.przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z), 25.towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A), 26.towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 27.wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C), 28.pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z), 29.działalność związana z turystyką (PKD 63.30), 30.pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z), 31.pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 32.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 33.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), 34.wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z), 35.wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z), 36.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 37.działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z), 38.uprawy rolne; warzywnictwo,, ogrodnictwo (PKD 01.1)," W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy nie zdeponowali akcji Spółki w jednym z podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, mogą dokonać blokady akcji w Internetowym Domu Maklerskim S.A. z siedzibą w Krakowie (Kraków, Mały Rynek 7, w godzinach 8.00-17.00), pełniącym rolę Sponsora Emisji serii A oraz Sponsora Emisji serii B a następnie dostarczyć stosowne zaświadczenia do lokalu Spółki na adres i w godzinach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy Akcjonariuszy będących osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwa w oryginale. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, przy ul. Nowogrodzkiej 62 B w Warszawie, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 5 grudnia 2003 r., od godziny 8.00. Data sporządzenia raportu: 12-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ