Dyrektywa ZAFI i kary KNF - nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

opublikowano: 25-10-2017, 05:07
aktualizacja: 25-10-2017, 09:12

Na początku czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Nowe regulacje są związane z wdrożeniem do polskiego prawa: dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI) oraz dyrektywy 2014/91/UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (dyrektywa UCITS V).

Korzyści z wprowadzenia ASI – Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Jedną z kluczowych dla sektora finansowego zmian, jest wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem decydentów, korzyści z wprowadzonych zmian to m.in. możliwość monitorowania i nadzorowania ryzyka, jakie mogą generować te podmioty, zwiększenie bezpieczeństwa aktywów zarządzanych funduszy i ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze.

"Dzięki wprowadzeniu ram prawnych regulujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) możliwe będzie monitorowanie i nadzorowanie ryzyka systemowego, jakie mogą generować te podmioty dla stabilności finansowej oraz inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników rynku finansowego" - czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

Dyrektywa ZAFI ograniczy ryzyko środków powierzonych funduszom

- przewidziany projektem paszport dla ZAFI umożliwi tym podmiotom zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w innych państwach członkowskich oraz oferowanie praw uczestnictwa krajowych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w innych państwach członkowskich,

- wzmocnienie wymogów dotyczących obowiązków i odpowiedzialności depozytariuszy powinno wpłynąć na bezpieczeństwo aktywów zarządzanych funduszy, a zarazem bezpieczeństwo środków powierzonych w zarządzanie tym instytucjom,

- wprowadzenie konieczności opracowania przez zarządzających funduszami polityki wynagrodzeń powinno ograniczyć skłonność do ryzyka zarządzających funduszami, co wpłynie na ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze,

- zwiększenie poziomu maksymalnych sankcji administracyjnych powinno w sposób prewencyjny przeciwdziałać naruszaniu prawa przez zarządzających funduszami.

Uregulowanie działalność  funduszy Venture Capital i Private Equity

Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF. Innymi słowy - w myśl nowych przepisów PE/VC muszą zarejestrować się w KNF. Ale nie tylko: niedawno KNF wydał opinię, w której pisze, że „na rynku kapitałowym w Polsce funkcjonują spółki prowadzące działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej w rozumieniu ustawy jak i działalności podmiotu zarządzającego takimi spółkami, a szereg z tych spółek stanowią spółki publiczne działające zarówno na rynku regulowanym jak i poza tym rynkiem — w alternatywnym systemie obrotu — NewConnect”, i przypomina im o obowiązku rejestracji. Jeśli przyjąć szeroką interpretację, to tylko na GPW i NewConnect jest niemal 900 spółek.

Kary KNF za brak wpisu do rejestru alternatywnych spółek inwestycyjnych

— Zdecydowana większość podmiotów objętych obowiązkiem wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy — twierdzi Artur Granicki z kancelarii Trio Legal Snażyk Granicki.

Większość profesjonalnych funduszy, z którymi rozmawiali dziennikarze Pulsu Biznesu, temat rejestracji w KNF dogląda z pomocą współpracujących prawników. W ten zresztą sposób wieść o nowym obowiązku dla funduszy rozeszła się po rynku. KNF nie typowała ani nie informowała podmiotów, które powinny się zarejestrować. Wskazała natomiast kary, jakie grożą pomiotom wykonującym działalność inwestycyjną bez wymaganego wpisu: to 5 mln zł i nawet 5 lat więzienia.

Ustawa o funduszach komplikuje pozyskiwanie środków z NCBR

Nowe regulacje sprawiają dużo kłopotów. We flagowym projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do rozdania jest 1 mld zł dla funduszy zalążkowych i venture capital. W tym naborze, przynajmniej część podmiotów powinna startować jako alternatywne spółki inwestycyjne (ASI). Problemy formalne skuteczne skomplikowały projekt NCBR. Z innych przykładów - Komisja Nadzoru Finansowego zakazała spółce Pixel Venture Capital dalszego prowadzenia oferty publicznej. Chodziło o ofertę akcji emitowanych na podstawie memorandum informacyjnego opublikowanego 3 marca 2017 r. Komisja zidentyfikowała ten podmiot jako alternatywną spółkę inwestycyjną. Pixel Venture Capital (PVC) w styczniu 2017 r. zmienił profil działalności i zajął się inwestycjami w firmy produkujące gry komputerowe. W portfelu ma na razie jedną — Red Ded Studio. „Istotą tej działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach podmiot zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną (ASI) obowiązany jest (…) uzyskać przed podjęciem działalności ASI wpis do rejestru zarządzających ASI. Spółka (...) nie została wpisana do rejestru (…). Wobec tego prowadzi działalność z naruszeniem przepisów ustawy” — podała KNF. W ocenie nadzorcy spółka nie mogła podjąć takiej działalności i gromadzić aktywów w drodze oferty publicznej.

Warsztaty dot. ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

23 listopada w redakcji Pulsu Biznesu zorganizujemy warsztaty. Adresujemy je do wszystkich podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.

Podczas warsztatów omówione zostaną w szczególności:

- zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego i będącego na etapie prac legislacyjnych ustawodawstwa w zakresie wspierania innowacyjności

- szczegóły procedury rozpoczęcia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego

- obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi

- sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności odpowiadającej działalności zastrzeżonej dla ASI

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane