Fortis Bank <FPAB.WA> Raport bieżący Nr 10/2002 - sprawozdanie finansowe jednostki zależnej od Fortis Bank Polska SA -...

Fortis Bank Polska SA
opublikowano: 31-07-2002, 09:42

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2002 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZALEŻNEJ OD FORTIS

BANK POLSKA SA - FORTIS SECURITIES POLSKA SA

RB 10/2002

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 1126) - Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe Fortis Securities Polska SA za rok 2001 oraz opinię z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Kierując się przepisami ww. rozporządzenia oraz przepisami Uchwały nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 28), Bank nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001.

Załączniki: 1. Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 31.12.2001 r. 2. Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za rok 2001. 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za rok 2001. 4. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Fortis Securities Polska SA za rok 2001.

1. Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 31.12.2001 r.

Suma (w złotych)

AKTYWA stan na dzień

01-01-2001 31-12-2001 I. Środki pieniężne 453 098,28 2 417 089,30 1) Środki pieniężne w kasie 2 728,74 2 761,64 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 450 369.54 2 414 327,66 3) Inne środki pieniężne

II.Należności krótkoterminowe 14 724 586,30 6 123 730,33 1) Należności od klientów 11 732 171,54 3 929 554,04 2) Należności od jednostek powiązanych kapitałowo 4 207,62 0,00 3) Należności od biur maklerskich

i innych domów maklerskich 700 498,89 991 040,27

a) z tytułu zawartych transakcji 700 498,89 991 040,27

b) pozostałe 4) Należności od podmiotów prowadzących regulowane

rynki papierów wartościowych 5) Należności od KDPW 2 162 951,03 1 108 584,14 6) Należności od towarzystw funduszy powierniczych,

inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy

inwestycyjnych i emerytalnych 45 883,01 32 550,91 7) Należności od izby gospodarczej 8) Należności od emitentów papierów wartościowych

lub wprowadzających 9) Należności z tytułu podatków, dotacji

i ubezpieczeń społ. 10) Pozostałe należności 78 874,21 62 000,97

III.Operacyjne papiery wartościowe i inne prawa majątkowe

IV.Handlowe papiery wartościowe i inne prawa majatkowe 2 518 672,34 0,00 1) Akcje 2) Dłużne papiery wartościowe 2 518 672,34 3) Certyfikaty inwestycyjne 4) Warranty 5) Pozostałe papiery wartościowe 6) Innne prawa majątkowe

V. Lokacyjne papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 6 042 064,94 6 042 055,82 1) Akcje i udziały 6 000 000,00 6 000 000,00

a) akcje i udziały jednostek zależnych 6 000 000,00 6 000 000,00

b) akcje i udziały jednostek stowarzyszonych

c) akcje i udziały jednostki dominującej 2) Dłużne papiery wartościowe 3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyj. 4) Certyfikaty inwestycyjne 5) Pozostałe papiery wartościowe 42 064,94 42 055,82 6) Innne prawa majątkowe

VI. Należności długoterminowe

VII.Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 1. pożyczki udzielone jednostce dominującej 2. pożyczki udzielone jednostkom zależnym 3. pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym

VIII.Wartości niematerialne i prawne 588 479,69 529 424,85 1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu działalnosci 18 406,58 12 978,01 2) Nabyta wartość firmy 3) Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym 570 073,11 516 446,84

- oprogramowanie komputerowe 570 073,11 516 446,84 4) Inne wartości niematerialne i prawne 5) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

IX. Rzeczowy majątek trwały 827 002,73 603 671,26 1) Środki trwałe, w tym: 827 002,73 603 671,26

a) grunty

b) budynki i lokale 193 927,63 0,00

c) zespoły komputerowe 451 977,59 479 302,17

d) pozostałe środki trwałe 181 097,51 124 369,09 2) Inwestycje rozpoczęte 3) Zaliczki na poczet inwestycji

X. Akcje własne do zbycia

XI.Rozliczenia międzyokresowe 18 297,15 9 745,16 1) Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 18 297,15 9 745,16 AKTYWA RAZEM ( I - XI ) 25 172 201,43 15 725 716,72

Suma (w złotych)

PASYWA stan na dzień

01-01-2001 31-12-2001 I.Zobowiązania krótkoterminowe 14 951 930,53 7 106 061,02 1) Zobowiązania wobec klientów 2 521 072,07 2 909 768,82 2) Zobowiązania wobec jednostek

powiązanych kapitałowo 310 700,49 3) Zobowiązania wobec biur maklerskich

i innych domów maklerskich 10 982 349,75 3 457 070,98

a) z tytułu zawartych transakcji 10 982 349,75 3 456 912,64

b) pozostałe 158,34 4) Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących

regulowane rynki papierów wartościowych 65 189,67 51 669,01 5) Zobowiązania wobec KDPW 902 125,73 167 120,83 6) Zobowiązania wobec izby gospodarczej 7) Zobowiązania wobec emitentów papierów wartościowych

lub wprowadzających 8) Zobowiązania wobec banku rozliczeniowego 9) Kredyty i pożyczki 0 0

a) od podmiotów powiązanych kapitałowo

b) pozostałe 10) Dłużne papiery wartościowe 11) Zobowiązania wekslowe 12) Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ. 158 928,72 89 015,61 13) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 17 984,27 20 050,60 14) Zobowiązania wobec towarzystw funduszy

powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych

oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 102 862,75 7 007,66 15) Zobowiązania wynikające z zawartych ramowych

umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tyt.

pożyczonych papierów wart. 16) Fundusze specjalne 16 543,59 5 067,36 17) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 184 873,98 88 589,66

II.Zobowiązania długoterminowe 0 0 1) Kredyty bankowe 0 0

a) od podmiotów powiązanych kapitałowo

b) pozostałe 2) Pożyczki 0 0

a) od podmiotów powiązanych kapitałowo

b) pozostałe 3) Dłużne papiery wartościowe 4) Zobowiązania z tutułu innych papierów wartościowych

i praw majątkowych 5) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

a) od podmiotów powiązanych kapitałowo

b) pozostałe 6) Pozostałe zobowiązania długoterminowe

III. Rozliczenia międzyokresowe i przychody

przyszłych okresów 197 938,45 116 420,78 1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 142 974,45 77 242,19 2) Przychody przyszłych okresów 54 964,00 39 178,59

IV. Rezerwy 0 0 1) Rezerwy na podatek dochodowy 2) Pozostałe V. Zobowiązania podporządkowane 0 0

VI. Kapitał własny 10 022 332,45 8 503 234,92 1) Kapitał akcyjny 13 195 000 9 048 000,00 2) Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet

kapitału (wartość ujemna) 3) Kapitał zapasowy 679 051,01 692 139,22

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 439 899,39 439 899,39

b) utworzony ustawowo 16 193,09 29 281,30

c) utworzony zgodnie ze statutem lub umową

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny 222 958,53 222 958,53 4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 28 679,55 15 591,34 5) Pozostałe kapitały rezerwowe 266 601,89 6) Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 7) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata

z lat ubiegłych -1 494 626,32 0,00

a) niepodzielony zysk (wielkość dodatnia)

b) niepokryta strata (wielkość ujemna) -1 494 626,32 0,00 8) Zysk (strata) netto -2 385 771,79 -1 519 097,53

a) zysk (netto)

b) strata (netto) -2 385 771,79 -1 519 097,53

PASYWA RAZEM ( I - III ) 25 172 201,43 15 725 716,72

Pozycje pozabilansowe I. Papiery wartościowe klientów 40 291 570,37 55 518 738,84 II. Zobowiązania warunkowe, w tym: 47 120,13 0

1. Gwarancje 0 0

2. Kaucje, poręczenia 47 120,13 0 III. Majątek obcy w użytkowaniu 0 0 IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione

w imieniu i na rachunek domu maklerskiego 0 0

Warszawa, dnia 24.05.2002 r. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za rok 2001.

okres poprzedni okres bieżący Wyszczególnienie 2000 2001

I. Przychody z działalności maklerskiej 5 233 523,24 4 930 403,11 1. Prowizje 4 381 952,99 3 640 448,20

a) od operacji papierami wartościowymi we własnym

imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie 3 558 997,37 2 364 062,93

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych 527 719,50 1 099 559,04

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania

jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych

i inwestycyjnych 292 477,12 159 133,23

d) pozostałe 2 759,00 17 693,00 2. Inne przychody 851 570,25 1 289 954,91 a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów

wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 230 749,91 76 527,52

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych 62 498,90 165 420,70

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów

wartościowych 3 500,00 0

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów

wartościowych na zlecenie 361 005,52 991 168,01

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu

papierami wartościowymi 5 198,08 700,19

f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich

na regulowanych rynkach papierów wartościowych

g) pozostałe 188 617,84 56 138,49

II. Koszty działalności maklerskiej 9 147 491,98 6 938 665,27 1. Koszty z tytułu afiliacji 2. Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów

wartościowych oraz na rzecz KDPW 1 210 124,31 798 056,11 3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 4. Wynagrodzenia 3 270 219,16 2 526 020,92 5. Narzuty na wynagrodzenia 454 446,39 386 183,14 6. Świadczenia na rzecz pracowników 7. Zużycie materiałów i energii 146 689,64 89 170,15 8. Koszty utrzymania i wynajmu budynku 926 025,88 619 603,66 9. Pozostałe koszty rzeczowe 1 673 050,64 1 274 654,67 10. Amortyzacja 506 461,35 573 306,71 11. Podatki i inne opłaty o chrakterze publicznoprawnym 516 402,72 308 980,62 12. Prowizje i inne opłaty 213 793,20 171 031,72 13. Pozostałe 230 278,69 191 657,57

III. Wynik z działalności maklerskiej ( I-II ) -3 913 968,74 -2 008 262,16

IV. Przychody z operacyjnych i handlowych

papierów wartościowych 326 416,34 23 993,90 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 2. Odsetki 326 416,34 23 993,90 3. Korekty aktualizujące wartość 4. Przychody ze sprzedaży netto 5. Pozostałe

V. Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów

wartościowych i innych praw majątkowych 0 0 1. Korekty aktualizujące wartość 2. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych 3. Pozostałe

VI. Zysk (strata) z operacji operacyjnymi i handlowymi

papierami wartościowymi i innych prawami

majątkowymi (IV-V) 326 416,34 23 993,90

VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych,

udziałów i innych praw majątkowych 3 500,00 0,00 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 2. Odsetki 3 500,00 0,00 3. Korekty aktualizujące wartość 4. Przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto 4. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 5. Pozostałe

VIII. Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 161,06 9,12 1. Korekty aktualizujące wartość 161,06 9,12 2. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartościowych,

udziałów i innych praw majątkowych oraz umorzonych

jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych 3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 4. Pozostałe

IX. Zysk (strata) z operacji lokacyjnymi papierami

wartościowymi, udziałami i innymi prawami

majątkowymi (VII-VIII) 3 338,94 -9,12

X. Pozostałe przychody operacyjne 4 062 978,64 131 576,77 1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku

trwałego i wartości niematerialnych i prawnych 267 458,08 10 188,53

2. Dotacje 3. Pozostałe 3 795 520,56 121 388,24

XI. Pozostałe koszty operacyjne. 3 784 869,38 5 638 322,83 1. Wartość sprzedanych rzeczowych składników majątku

trwałego i wartości niematerialnych i prawnych 248 311,49 23 648,34 2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne 22 063,36 241 160,59 3. Pozostałe 3 514 494,53 5 373 513,90 XII. Różnica wartości rezerw 0,00 -16 566,28 1. Rozwiązanie rezerw (+) 0,00 2. Utworzenie rezerw (-) 0,00 -16 566,28

XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(III+VI+IX+X-XI+XII) -3 306 104,20 -7 507 589,72

XIV. Przychody finansowe 1 153 348,12 6 033 697,03 1. Odsetki od udzielonych pożyczek 2. Odsetki od lokat i depozytów 967 015,78 5 844 501,65 3. Pozostałe odsetki 28 644,63 6 549,88 4. Dodatnie różnice kursowe 24 272,08 5. Pozostałe 133 415,63 182 645,50

XV. Koszty finansowe 232 314,99 45 204,84 1. Odsetki od kredytów i pożyczek 65 700,44 14 762,55

w tym: dla podmiotów powiązanych kapitałowo 65 700,44 14 762,55 2. Pozostałe odsetki 8 827,72 171,27 3. Ujemne różnice kursowe 138 786,81 10 979,29

a) zrealizowane 138 786,81

b) niezrealizowane 0 0 4. Pozostałe 19 000,02 19 291,73

XVI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

(XIII+XIV-XV) -2 385 071,07 -1 519 097,53

XVII. Zyski nadzwyczajne 0 0 1. Losowe 2.Pozostałe

XVIII. Straty nadzwyczajne 0 0 1. Losowe 2.Pozostałe

XIX. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII) -2 385 071,07 -1 519 097,53

XX. Podatek dochodowy 700,00

XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty) XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX-XXI) -2 385 771,07 -1 519 097,53

Warszawa, dnia 24.05.2002 r. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za rok 2001.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Sporządzony za okres 1.01.2001r - 31.12.2001r. Rok ubiegły Rok bieżący

A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Wynik finansowy netto Zysk (Strata) -2 385 771,79 -1 519 097,53 II. Korekty o pozycje: -85 147 341,85 +4 032 379,27 1. Amortyzacja +506 461,35 +573 306,71 2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych +120 513,85 0,00 3. Odsetki, dywidendy +57 768,10 0,00 4. (Zysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej +2 647,97 +254 620,40 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0,00 0,00 6. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 700,00 0,00 7. Podatek dochodowy zapłacony 700,00 0,00 8. Zmiana stanu operacyjnych i handlowych papierów wart. -2 518 672,34 +2 518 672,34 9. Zmiana stanu należności -11 942 424,80 +8 600 855,97 10.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

(z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy

specjalnych -71 089 444,69 -7 842 109,59 12 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -318 708,89 -57 180,27 13 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów +34 356,54 -15 785,41 14 Pozostałe pozycje +161,00 +9,12 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -87 533 113,64 +2 513 281,74

B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej 267 458,08 10 188,53 1. Sprzedaż pozostałych lokacyjnych papierów

wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 2. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych 3. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 267 458,08 10 188,53 4. Otrzymane dywidendy 5. Otrzymane odsetki 6. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 865 323,67 559 479,25 1. Nabycie lokacyjnych papierów wartościowych,

udziałów w jednostkach zależnych 6 000 000,00 2. Nabycie pozostałych lokacyjnych papierów wartościowych,

udziałów i innych praw majątkowych 22 499,30 3. Nabycie akcji własnych 4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 445 984,22 187 698,95 5. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 419 339,45 371 780,30 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 8. Pozostałe wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej (I-II) -6 597 865,59 -549 290,72

C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy z działalności finansowej 9 020 000,00 0,00 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek 3. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 6. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 7. Wpływy z emisji akcji własnych 9 020 000,00 0,00 8. Dopłaty do kapitału 9. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 067 444,00 0,00 1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych 2. Spłata długoterminowych pożyczek 3. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 4. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 6. Spłata zobowiązań podporządkowanych -938 000,00 7. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych 8. Umorzenie akcji własnych 9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 10. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 11. Wydatki na cele społecznie użyteczne 12. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13. Zapłacone odsetki -129 444,00 14. Pozostałe wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 952 556,00 0,00

D. PRZEPŁYWY PIENIĘZNE NETTO RAZEM (A+B+C) -86 178 423,23 +1 963 991,02

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -86 178 423,23 +1 963 991,02 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic

kursowych od walut obcych -227,00 -183,96

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO -86 631 521,51 453 098,28

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: F+D 453 098,28 2 417 089,30

Warszawa, dnia 24.05.2002r.

Podpisy: Małgorzata Dominiczak-Zielińska, Prezes Zarządu Fortis Securities Polska SA Witold Samborski, Członek Zarządu

Wiesława Kowalczyk, Dyrektor Finansowy

________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FORTIS SECURITIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Dla Akcjonariuszy Fortis Securities Polska Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fortis Securities Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.725.716,72 złotych, zestawienie pozycji pozabilansowych na dzień 31 grudnia 2001 r. obejmujące zdeponowane na rachunkach klientów papiery wartościowe o wartości 55.518.738,84 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujący stratę netto w kwocie 1.519.097,53 złotych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.963.991,02 złotych oraz informacja dodatkowa. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób dający wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe Fortis Securities Polska Spółka Akcyjna zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2001 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska (Dz. U. nr 52, poz. 624), stosowanymi w sposób ciągły. Nie zgłaszając zastrzeżeń do załączonego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na zapis w punkcie 12 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego "Zdarzenia po dacie bilansu", mówiący o podpisaniu w dniu 20 maja 2002 r. pomiędzy Fortis Securities Polska S.A. a DB Securities S.A. warunkowej umowy sprzedaży na rzecz DB Securities S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fortis Securities Polska S.A. służącej prowadzeniu działalności brokerskiej. Wymieniona umowa wejdzie w życie w dniu 29 czerwca 2002 r. po spełnieniu określonych w niej warunków. Z informacji tej wynika, że w 2002 roku mogą zaistnieć okoliczności, w których Fortis Securities Polska Spółka Akcyjna będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zmniejszonym istotnie zakresie. Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności sporządzonym przez Zarząd Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Biegły rewident nr 4979/2575 Hanna Fludra

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Biegły rewident nr 90027/2766 Zofia Popławska, Członek Zarządu

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Renata Sochacka, Dyrektor

Warszawa, 24 maja 2002 roku

Data sporządzenia raportu: 31-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Fortis Bank Polska SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Fortis Bank &lt;FPAB.WA> Raport bieżący Nr 10/2002 - sprawozdanie finansowe jednostki zależnej od Fortis Bank Polska SA -...