Rozwiń biznes dzięki kasie z UE

opublikowano: 26-02-2010, 11:05

Głównym celem ubiegania się o uzyskanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie każdego projektu unijnego jest oczywiście pozyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu, o dofinansowanie którego się staramy.

Każdy z komponentów funduszy strukturalnych rządzi się osobnymi regułami dotyczącymi wysokości wsparcia rozumianego jako maksymalne dopuszczalne dofinansowanie realizacji projektu, jednak to, co łączy niemal wszystkie programy unijne, to fakt, że prawie zawsze zakładają one współfinansowanie projektu w części przez samego beneficjenta pomocy, czyli osobę lub instytucję ubiegającą się o uzyskanie wsparcia.

Zobacz więcej

Okładka książki

Na tym samym mechanizmie opiera się finansowe wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poniżej zostaną przedstawione zasady dotyczące dofinansowywania projektów realizowanych w ramach tego działania.

Maksymalna wartość udzielanego wsparcia (dofinansowania projektu)
Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-ści pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wielkość wsparcia w ramach powyższego działania może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Jednocześnie § 8 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje, że wartość projektu, o dofinansowanie którego staramy się w ramach działania 8.1 PO IG, nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i jednocześnie nie może przekroczyć 1 mi-liona złotych.

Wartość wkładu własnego

Powyższe zasady dotyczące maksymalnej wartości dofinansowania projektu oznaczają, że każdy projekt realizowany w ramach działania 8.1 PO IG musi być współfinansowany przez beneficjenta pomocy (wnioskodawcę — przedsiębiorcę, który uzyskał dofinansowanie realizacji projektu i pod-pisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) w wysokości co najmniej 15% całkowitej wartości projektu. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydaną na realizację projektu najwyżej 85 groszy zostanie sfinansowane w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie, a kolejne minimum 15 groszy musimy sfinansować ze środków własnych.
Zobowiązanie takie wynika z § 8 ust. 3 rozporządzenia, który stanowi, że mikro- lub mały przedsiębiorca otrzymu-jący wsparcie jest zobowiązany do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 15% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem będzie pokryte z jego środków własnych pocho-dzących z innych źródeł niż pomoc publiczna.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach działania 8.1 PO IG
Generalną zasadą w przyznawaniu dofinansowania do projektów unijnych jest to, że każdorazowo i dla każdego priorytetu, działania i poddziałania instytucja zarządzająca danym obszarem wsparcia określa zamknięty katalog rodzajów wy-datków (kosztów w projekcie), które będą kwalifikowane w projekcie, czyli określa tym samym zamkniętą grupę wydat-ków, jakie w związku z realizacją projektu można współfinansować w ramach przyznanych środków z funduszy strukturalnych.

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-ści pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, ponoszone jednak nie później niż do dnia określonego każdorazowo w umowie o dofinansowanie i jednocześnie nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy (porównaj rozdział 2., część Miejsce i czas realizacji projektu).
Katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawiera § 6 ust. 2 rozporządzenia.

Zalicza się do nich wydatki na:
- zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi,
- wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy — składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne — osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy — płatnika wynagrodzeń i składek,
- zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich,
-  zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- najem i eksploatację pomieszczeń,
- promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne mówiące o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem,
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
- będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu ob-jętego wsparciem,
- będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
- będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
- zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
-  zakup używanych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości w § 3 ust. 1 pkt 11, przy czym:
- cena używanych środków trwałych nie może przekraczać ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych akty-wów,
-  sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę używanych środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu,
- w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu używane środki trwałe nie zostały nabyte z wykorzysta-niem pomocy pochodzącej ze środków publicznych,
- raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej, oraz środków trwałych, o których mowa powyżej, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
- zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla osób za-angażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa we wszystkich powyższych punktach.

Tekst pochodzi z książki "Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1" (wydawnictwo Onepress)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Rozwiń biznes dzięki kasie z UE