Ze spółek

Furman Tomasz, Burza Piotr
opublikowano: 27-10-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

ANIMEX. Zarząd poinformował o zawarciu umowy na ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości z Smithfield Foods.

APATOR. Spółka skorygowała prognozę wyników na 1999 r. Przychody ze sprzedaży wyniosą 83 mln zł, a zysk netto 1 mln zł. Na korektę zysku netto wpłynęła zmiana asortymentu sprzedawanych wyrobów na korzyść asortymentów mniej rentownych, dodatkowymi kosztami związanymi z restrukturyzacją oraz kosztami remontów w związku ze zwalnianiem wolnych powierzchni przeznaczonych do sprzedaży.

ATLANTIS. Zarząd spółki zadecydował zaprzestać działalności i zlikwidować swe przedstawicielstwo w Moskwie do końca grudnia 1999 r. Kompetencje przedstawicielstwa przejmie spółka zależna Atlantis — Kaliningrad. Decyzja ta została podjęta w celu ograniczenia kosztów i poprawienia rentowności spółki.

CENTROZAP. Spółka podpisała kontrakt o wartości 322 tys. zł z duńską firmą FLS miljo A/S, dotyczący dostawy konstrukcji stalowych elektrofiltrów. Termin realizacji kontraktu listopad-grudzień 1999 r.

ELEKTROMONTAŻ — EXPORT. Zarząd poinformował o zwołaniu na dzień 19 listopada 1999 roku NWZA. W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie połączenia z kilkoma Elektromontażami, zmian kapitału akcyjnego i emisji nowych akcji.

EKODROB. Animex i Smithfield Food podpisały umowę zastawu na 2,35 mln akcji imiennych uprzywilejowanych spółki o wartości nominalnej 4,7 mln zł i 2 mln akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości 4 mln zł, których właścicielem jest Animex.

HOWELL. Zatwierdzono projekty uchwał na NWZA, które odbędzie się w dniu 3 listopada 1999 roku. Akcjonariusze mają dokonać zmian w statucie spółki.

JP MORGAN. J.P.Morgan amerykański bank inwestycyjny planuje umieścić Polskę, Czechy, Węgry i Grecję w swoim globalnym indeksie obligacji.

— Ma to znaczenie częściowo finansowe, częściowo psychologiczne. Problemem polskich obligacji jest ich mała płynność, szczególnie jeśli chodzi o papiery o dłuższych terminach zapadalności, szczególnie jeśli chodzi o obligacje 10 — letnie. Bardziej popularnymi będą na pewno swapy. Jednak jest to pozytywny objaw dla Polski, Czech i Węgier. Po Grecji, która w przyszłym roku zostanie członkiem Unii Monetarnej i Walutowej, te trzy kraje są bowiem postrzegane jako pierwsi kandydaci do Unii Europejskiej — twierdzi Władysław Bartoszewski, dyrektor JP Morgan Polska.

KAREN NOTEBOOK. Rada nadzorcza CeTO dopuściła do obrotu na rynku pozagiełdowym przeszło 5 mln akcji spółki.

LETA. Rada Nadzorcza CeTO zdecydowała że 27 października będzie ostatnim dniem obrotu akcji Lety na rynku pozagiełdowym.

Spółka zadebiutuje na rynku wolnym GPW 28 października 1999 r.

MOSTOSTAL KRAKÓW. Zarząd poinformował o nabyciu przez Budimex 560 839 akcji spółki, co stanowi 6,02 proc. ogólnej liczby akcji i głosów na WZA.

NOVITA. Podmiot zależny spółka Novitex nabyła blisko 8 tys. akcji zwykłych na okaziciela emitenta i obecnie posiada blisko 723 tys. akcji co stanowi 18,61 proc. kapitału akcyjnego, a za razem głosów na WZA. Celem transakcji jest lokata krótkoterminowa.

PEKAES. NWZA CBN Unitrail, spółki zależnej od Pekaes, jednogłośnie podjęło decyzję o jej likwidacji. Na likwidatora wyznaczono dotychczasowego prezesa spółki Leszka Koniora.

POLNORD. Zarząd gdańskiego Polnordu skorygował prognozy finansowe na 1999 rok. W tym roku spółka zarobi netto 3,15 mln zł, przy sprzedaży na poziomie 125 mln zł. Według wcześniejszych prognoz, zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, Polnord miał zarobić netto 4,5 mln zł, przy przychodach rzędu 180 mln zł.

Na słabsze od przewidywanych wyniki wpłynęły m.in. zawieszenie działalności spółki na Ukrainie, restrykcje na rynku niemieckim, oraz przesunięcie rozpoczęcia robót developerskich (realizowanych przez Polnord-Dom) w Gdyni i w Warszawie.

— Rok 2000 zapowiada się dla nas dobrze. Już teraz mamy podpisane umowy na 120 mln zł. — twierdzi Andrzej Ubertowski, prezes Polnordu.

Od dłuższego czasu dużo mówi się na temat ewentualnego połączenia Polnordu z Pia Piaseckim lub Energobudową. Ostetecznie zadecyduje o tym Drugi NFI, posiadający wspólnie z Budusem (spółką portfelową tego funduszu) ponad 26 proc. akcji Polnordu. PM

PIA PIASECKI. Spółka zawarła przedwstępne umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego “Zamość” na rzecz podmiotów zależnych.

PKN. KPWiG udzieliła The Bank of New York, który ma pełnić funkcję banku depozytowego na potrzeby realizacji programu globalnych kwitów depozytowych, zezwolenia na przenoszenie akcji PKN poza rynkiem regulowanym.

POLIFARB DĘBICA. Spółka poinformowała że Alcro-Beckers główny akcjonariusz wystąpił we wrześniu do zarządu z żądaniem zwołania NWZA i umieszczenia na porządku obrad uchwały o wycofaniu akcji Polifarbu Dębica z publicznego obrotu. NWZA odbędzie się 10 listopada 1999 r.

STER-PROJEKT. Akcje spółki zostały wykluczone z obrotu na rynku pozagiełdowym.

Ostatnim dniem kwotowań tych walorów będzie dzień poprzedzający ich wprowadzenie do obrotu giełdowego.

STGROUP. Spółka dokonała przydziału akcji serii G. Walorów serii D nie przydzielono, gdyż liczba akcji subskrybowanych nie przekroczyła liczby akcji serii G oferowanych w ramach subskrypcji. W ramach oferty publicznej złożono zapisy na 1,5 mln akcji, a w ramach wykonania umowy o subemisję 118 023 walorów objął PKO BP.

WARBUD. Zarząd poinformowała o zwołaniu na 24 listopada 1999 r. NWZA, które ma dokonać zmian w statucie spółki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Furman Tomasz, Burza Piotr

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Ze spółek