Poznaj nowych ministrów

AR, Eugeniusz Twaróg, KŁ
opublikowano: 09-01-2018, 12:49
aktualizacja: 09-01-2018, 12:51Teresa Czerwińska, minister finansów
- nowa minister pełniła dotychczas funkcję wiceministra w resorcie finansów (od czerwca 2017 r.), odpowiadając za budżet państwa i fundusze unijne. Wcześniej była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowanym przez Jarosława Gowina (od grudnia 2015 r.), gdzie była szefową departamentu budżetu i finansów. Jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu weszła w skład zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, działającego pod skrzydłami ministra gospodarki.

Teresa Czerwińska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale zarządzania. Jak pisał wcześniej "PB", jako 36-latka uzyskała habilitację na podstawie rozprawy o polityce inwestycyjnej instytucji ubezpieczeniowych. Była wykładowcą i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2011 r. Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadziła zajęcia m.in. z podstaw i systemów ubezpieczeń. Od 2015 r. jest też sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Jest współautorką podręczników akademickich w zakresie makroekonomii, ubezpieczeń oraz zarządzania inwestycjami.

W 2015 r. przez kilka miesięcy, zanim zaczęła pracę w resorcie Jarosława Gowina, była członkiem rady nadzorczej Pioneer Pekao Investment Management.

Mężatka, ma jedną córkę. Jak podają rządowe źródła, jest miłośniczką teatru i muzyki klasycznej.
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii - szefowa nowego resortu w rządzie Beaty Szydło była wiceministrem rozwoju (od listopada 2015 r.). Jest jednocześnie radną sejmiku Województwa Małopolskiego i wiceprezeską partii Porozumienie. Uważana jest za prawą rękę Jarosława Gowina. 

Wcześniej, w latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. 

Ukończyła studia w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Jest działaczką społeczna i autorka publikacji naukowych, była m.in. prezesem Fundacji Lepsza Polska. Związana jest z Krakowem, gdzie się urodziła. Na stronie internetowej, którą stworzyła przed samorządową kampanią wybroczą, pisze o  sobie: "każda pełniona przeze mnie funkcja silnie naznaczona jest tym, co wyniosłam z Szarej Siódemki – jednego z najstarszych środowisk harcerskich w Krakowie". 

Zna język angielski, niemiecki i francuski. Ma trzech synów.

We wrześniu "PB" opublikował wywiad z obecną minister przedsiębiorczości i technologii. Można go przeczytać tutaj >>>

 Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju - wcześniej, podobnie jak Jadwiga Emilewicz, pracował w resorcie Mateusza Morawieckiego. Jako wiceminister rozwoju był odpowiedzialny za fundusze unijne (od 20 listopada 2015 r.).

W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego.

Jak podają rządowe źródła, jest absolwentem i doktorantem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zna biegle język angielski i, jak sam podaje, „posługuje się” językiem francuskim i rosyjskim.
Łukasz Szumowski, minister zdrowia - kardiolog, profesor nauk medycznych. Ma 45 lat.  Ostatnio był wiceministerem w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego, kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu od 2011 r. 

Wcześniej przez wiele lat był związany ze służbą zdrowia. Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac „o zasięgu krajowym i międzynarodowym”.  Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, a zaraz potem rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Przez lata rozwijał swoją karierę naukową, uzyskując stopień doktora nauk medycznych, potem doktora habilitowanego nauk medycznych i w końcu profesora (otrzymał go z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku). 

Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jak podają rządowe źródła, współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.

Wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka w Warszawie. Jego pasją jest żeglarstwo oraz narciarstwo (jak sam pisze – na amatorskim poziomie). W wolnym czasie gra na pianinie i gitarze.

Więcej o nowym szefie resortu zdrowia, który zastąpi Kanstantego Radziwiłła, pisze m.in. "Puls Medycyny" >>>

 

Henryk Kowalczyk, minister środowiska - wcześniej prawa ręka Beaty Szydło, w jej rządzie był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów (od 16 listopada 2015 r.). Zawodowy poseł – w V, VI, VII, VIII kadencji Sejmu. Był aktywnym samorządowcem. Przez 15 lat pełnił funkcję wójta gminy Winnica (od 1990-2005 r.). Krótko był m.in. wojewodą ciechanowskim. Było to w 1998 r. – sprawował ten urząd do końca funkcjonowania województwa, następnie wrócił do Winnicy jako wójt. Później zasiadał m.in. w sejmiku mazowieckim (wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność). Wcześniej pracował m.in. jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie.

Był członkiem rządu Jarosława Kaczyńskiego.  Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.

Ma 62 lata, pochodzi z Żabianki (woj. mazowieckie). Jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do Akcji Katolickiej diecezji płockiej (był wiceprezesem zarządu diecezjalnego w latach 1999 – 2003) oraz Ruchu Światło-Życie, wcześniej przez wiele lat należał też do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Z partią Prawo i Sprawiedliwość związany od 2004 r.

Jest żonaty, ma czwórkę dzieci i sześcioro wnucząt.


Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych - ostatnio marszałek sejmu i poseł. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Politologia i Nauki Społeczne. Studiował też pedagogikę. W PiS od 2001 r. Przez wiele lat mieszkał w Szczecinie, gdzie m.in. pracował jako specjalista w PZU, a także założył Morskiego Centrum Informacji Zawodowej. Będąc posłem pracował m.in. w komisjach infrastruktury, mniejszości narodowych i etnicznych, gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.

 

Jacek Czaputowicz, minister sprawa zagranicznych - dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2008-2012, wiceminister spraw zagranicznych w latach 2017-18. W rządzie Beaty Szydło był odpowiedzialny za sprawy prawne i traktatowe. Wcześniej, od stycznia 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ.

Ma tytuł naukowy prof. dr hab.  Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktorem nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Jest autorem ponad 100 artykułów i monografii naukowych, m.in.: „Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja”, PWN 2007; „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje”, PWN 2012, „Suwerenność", PISM 2013.

Z polityka oraz resortem spraw zagranicznych związany jest od dawna. W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. W latach 1988-90 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ - był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-92). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Mariusz Błaszczak, minister obrony - w poprzednim rozdaniu szef resortu spraw wewnętrznych (od 16 listopada 2015 r.).

Ma 48 lat, pochodzi z Legionowa. Jest absolwentem historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej i studia podyplomowe - Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny oraz Zarządzanie w Administracji.

Po studiach pracował w administracji samorządowej w Urzędzie Miasta Legionowo. W latach 2002 - 2004 był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola, a w grudniu 2004 roku został burmistrzem Śródmieścia.

Od 31 października 2005 roku pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W marcu 2007 został mianowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko ministra - członka Rady Ministrów. W wyborach parlamentarnych w 2007 r., a potem ponownie w 2011 r. roku uzyskał mandat poselski z ramienia PiS. W ostatnich wyborach, w 2015 r., został wybrany do Sejmu RP uzyskując ponad 73 tysiące głosów.


Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury - wcześniej minister infrastruktury i budownictwa w rządzie Beaty Szydło (od 2015 r.). Jest posłem od czterech kadencji. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Ma 59 lat, pochodzi z Krzeszowic. Ma wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym w specjalności rachunkowość i finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Pracował w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów "Prefabet - Krzeszowice", następnie w Biurze Głównego Mechanika Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. Od roku 1982 zatrudniony w Dziale Inwestycyjnym Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach. Od 1984 r. pracował w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Spółdzielni w Sance koło Krzeszowic, kolejno jako mistrz budowy, kierownik budowy oraz kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego.

Członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od końca lat ’80 współtworzył ruch Komitetów Obywatelskich NSZZ „Solidarność” w zachodniej części ówczesnego województwa krakowskiego. W latach 1998 – 2005 Radny Powiatu Krakowskiego.
Od jesieni 2001 r. członek Prawa i Sprawiedliwości. Jest szefem struktur tej partii w okręgu krakowskim.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AR, Eugeniusz Twaróg, KŁ

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu