Transfer pieniędzy do wspólnika w sp. z o.o.

opublikowano: 06-01-2016, 22:00

Przepływ funduszy pomiędzy spółką z o.o. a jej wspólnikami musi znajdować wyraźną podstawę prawną.

KOMENTARZ PRAWNIKA

KINGA NASTAŁEK-FAŁOWSKA

radca prawny w kancelarii Jedynak Rogowska

Przepływ funduszy pomiędzy spółką z o.o. a jej wspólnikami musi znajdować wyraźną podstawę prawną. Dowolne sięganie do pieniędzy spółki naruszyłoby bowiem zasadę odrębności majątków wyżej wymienionych podmiotów.

Podstawowym sposobem wypłaty pieniędzy ze spółki na rzecz jej wspólników jest wypłata dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy nie jest jednak obowiązkiem, ale uprawnieniem zgromadzenia wspólników, które równie dobrze może postanowić o wyłączeniu zysku od podziału i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy lub na pokrycie straty.

Obok dochodu z dywidend wspólnicy spółki z o.o. mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu umów zawieranych ze spółką, do których należą m.in. umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, o zarządzanie spółką czy najmu. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku, gdy wspólnik spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem jej zarządu. Zachodzi bowiem ryzyko konfliktu interesów (art. 209 k.s.h.), w związku z którym obowiązkiem spółki będzie wdrożenie mechanizmów ochrony jej kapitału. Aby zmniejszyć ryzyko nadużyć, art. 210 k.s.h. modyfikuje zasady reprezentacji spółki w czynnościach prawnych o charakterze wewnętrznym (reprezentacja przez radę nadzorczą, pełnomocnika) oraz różnicuje ścieżkę postępowania w zależności od liczebności składu zarządu oraz liczby udziałowców (ewentualny obowiązek dokonania czynności prawnej w formie aktu notarialnego). O ile doktryna jest zgodna, że art. 210 k.s.h. wyklucza udział prokurenta w ww. czynnościach, niektórzy z jej przedstawicieli oponują wobec możliwości udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi zarządu.

Świadczenie przez wspólnika powtarzających się czynności na rzecz spółki może również zostać wprost przewidziane w umowie spółki, za które wspólnik powinien otrzymać stosowne wynagrodzenie (art. 176 k.s.h.). Umowa spółki może nałożyć na wspólnika również inne obowiązki, których spełnienie nie musi jednak wiązać się z wypłatą wynagrodzenia (art. 159 k.s.h.).

Jakiekolwiek wypłaty na rzecz wspólników nie mogą natomiast nastąpić z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego (art. 189 § 2 k.s.h.). Podobnie niedozwolone są wypłaty z jego pieniędzy wynagrodzeń za usługi świadczone przy powstaniu spółki, zaliczanie ich wartości na poczet wkładów (art. 158 § 2 k.s.h.) czy pobieranie odsetek od już wniesionych wkładów bądź przysługujących udziałów (art. 198 k.s.h.). Na zasadach wskazanych w art. 198 k.s.h. wspólnik zobowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranej wypłaty, solidarnie z członkami organów spółki odpowiedzialnymi za jej dokonanie.

Odwracając sytuację, transfer pieniędzy do spółki polega przede wszystkim na pokryciu udziałów obejmowanych przez wspólników, wniesieniu dodatkowych środków z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego (również w formie aportów) oraz dokonaniu dopłat do kapitału zakładowego (art. 177-178 k.s.h.). Wspólnik może również udzielić spółce pożyczki, jednakże zaspokojenie wierzytelności z tego tytułu może okazać się niemożliwe w związku z ogłoszeniem przez spółkę upadłości. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu