Popowodziowe ulgi dla przedsiębiorców

Iwona Jackowska
opublikowano: 17-11-2011, 00:00

Przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi będą przysługiwać ulgi podatkowe.

Zwolnienia od podatku dochodowego — to jedna z podstawowych ulg, którą przewiduje wchodząca w życie w piątek 18 listopada 2011 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi o rozmiarach wymagających zaangażowania szczególnej pomocy państwa. Ustawę uchwalono w tym roku, 16 września.

Poszkodowani przedsiębiorcy nie będą płacić podatku dochodowego od nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, uzyskanych na odrobienie strat i naprawę szkód, a także od darowizn otrzymanych na takie cele. Z podatku będą też zwolnione pożyczki, które firmy otrzymają na wynagrodzenia dla zatrudnionych.

Pożyczka bez procentów

O taką pożyczkę (nieoprocentowaną) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mógł wystąpić do marszałka województwa pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ją ograniczy. O pieniądze te można się ubiegać w razie braku środków na wypłatę wynagrodzeń przysługujących pracownikom za:

czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadku niemożności jej świadczenia w związku z powodzią,

czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, ale tego nie robił, ponieważ pracodawca nie mógł prowadzić działalności z powodu powodzi,

wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.

Ustawa przewiduje także zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Przedsiębiorca nie będzie musiał go płacić, jeśli do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpi powódź, przeznaczy darowiznę na usunięcie skutków powodzi.

Zwolnienia w podatku dochodowym oraz od spadków i darowizn będą stosowane do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dojdzie do powodzi.

Ponadto ustawa znosi ograniczenia związane z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnychod wartości środków trwałych wytwarzanych we własnym zakresie oraz otrzymywanych nieodpłatnie. Przepisy o podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych nie pozwalają takich odpisów zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ta zasada nie będzie stosowana do środków trwałych, które firma pozyska w związku z usuwaniem skutków powodzi.

Umorzenia i odroczenia

Zależnie od sytuacji, przedsiębiorcy mogą liczyć na zmniejszenie ich obciążeń podatkowych. Będą mieli prawo wystąpić do urzędu skarbowego o udzielenie ulg w spłacie swoich zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy, który uzna wniosek w tej sprawie, albo odroczy termin płatności podatku, albo rozłoży jego zapłatę, albo nawet umorzy w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Aby uzyskać ulgę, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości objętych powodzią musi złożyć wniosek do końca roku następującego po roku, w którym wystąpi powódź.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu