ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna

ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna

23 października 2018 / Warszawa

995 zł netto od 25 lipca do 7 września

1295 zł netto od 8 września do 23 października

ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna
 / 23 października 2018 / Warszawa  / 995 zł netto Zarejestruj się

Cel

Nawet do 10 mln zł i 5 lat więzienia grozi zarządowi za brak rejestracji ASI i działalność bez wymaganego zezwolenia.

W 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja była wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, było wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.

Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF nieregulowanej wcześniej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie takiej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.

Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy ustawodawstwa w zakresie wspierania innowacyjności
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności ASI i jej zarządzającego
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
 • ASI jako instytucja obowiązana na podstawie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • transgraniczne aspekty funkcjonowania ASI
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności odpowiadającej działalności zastrzeżonej dla ASI

Program

Wtorek, 23 października

08:15

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

11.00 Przerwa na kawę

13.00 Przerwa na lunch

15.30 Przerwa na kawę

17.00 Zakończenie warsztatów

Warszawa, None, None
09:00

Alternatywna spółka inwestycyjna – wprowadzenie

 • rys historyczny
 • obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych

Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność – kryteria definiujące działalność ASI

Podział ASI i jej zarządzających

 • formy organizacyjne działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych (zarządzający wewnętrznie i zewnętrznie)
 • podział zarządzających ASI na zarządzających działających w oparciu o zezwolenie KNF oraz wpis do rejestru ZASI oraz jego konsekwencje


Warunki podjęcia działalności w ramach ASI

 • kryteria formalne dotyczące ZASI, personelu ZASI i ASI
 • podstawowe różnice w zakresie kryteriów formalnych wymaganych dla uzyskania wpisu w rejestrze ZASI w stosunku do warunków ubiegania się o zezwolenie
 • przebieg postępowania rejestrowego przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • ponoszenie kosztów wpisu do rejestru ZASI


Przekształcenia w działalność ZASI

 • zmiana formy prawnej działalności ZASI rejestrowych
 • podjęcia zarządzania dalszymi ASI
 • zmiana zarządzającego
 • zaprzestanie zarządzania ASI


Nadzór nad działalnością ASI (ZASI) rejestrowym

 • obowiązki notyfikacyjne i obowiązki w zakresie sprawozdawczości ZASI rejestrowych
 • monitorowanie poziomu aktywów zarządzanych przez ZASI rejestrowe i postępowanie w razie przekroczenia dopuszczalnego poziomu aktywów
 • podstawy i środki nadzoru KNF nad działalnością ZASI rejestrowych
 • omówienie sankcji przewidzianych przez przepisy prawa w przypadku naruszenia zasad prowadzenia działalności ZASI rejestrowych


Transgraniczne aspekty funkcjonowania ASI

 • zarządzający z UE
 • unijne AFI i podejmowanie zarządzania unijnym AFI przez ZASI
 • zarządzający z państw trzecich


ASI jako instytucja obowiązana na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

 • nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego: identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
 • procedury instytucji obowiązanych: wewnętrzna procedura, procedura grupowa, whistleblowing, wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków
 • kary za naruszenie obowiązków.
Warszawa, None, None
17:00

Zakończenie warsztatów wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • Agata Kowalska

  Agata  Kowalska

  Radca Prawny, Partner, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

  Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej, e-commerce oraz prawie telekomunikacyjnym. Jest ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz start-up’ami, głównie z branży nowych technologii, uczestniczy w przeprowadzaniu i koordynowaniu prawnych due diligence podmiotów oraz doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa Internetu, ochrony własności intelektualnej oraz umów inwestycyjnych. Publikuje artykuły eksperckie. Ukończyła kurs mediatora w sprawach cywilnych zorganizowany przez Konfederację Pracodawców LEWIATAN. Zasiada w radach nadzorczych spółek z branży nowych technologii oraz w holdingu tłumaczeniowym notowanym na Giełdzie - Summa Linguae S.A. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A. oraz członkiem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

 • Tomasz Koellner

  Tomasz  Koellner

  Adwokat, Head of IP/TMT, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących krakowskich kancelariach prawnych, specjalizując się w doradztwie prawnym związanym z działalnością gospodarczą, zarówno na rzecz podmiotów polskich, jak i zagranicznych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych, ochrony dóbr osobistych, czy też wszelkich aspektów związanych z handlem elektronicznym (e-commerce). Poza językiem polskim prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim. Włada również biegle językiem hiszpańskim. Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych oraz branżowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011), członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

995 zł netto od 25 lipca do 7 września

Zarejestruj się