ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna

ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna

1295 zł netto od 8 września do 23 października

ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna
 / 23 października 2018 / Warszawa  / 1295 zł netto Zarejestruj się

Cel

Nawet do 10 mln zł i 5 lat więzienia grozi zarządowi za brak rejestracji ASI i działalność bez wymaganego zezwolenia.

W 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja była wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, było wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.

Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF nieregulowanej wcześniej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie takiej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.

Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy ustawodawstwa w zakresie wspierania innowacyjności
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności ASI i jej zarządzającego
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
 • ASI jako instytucja obowiązana na podstawie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • transgraniczne aspekty funkcjonowania ASI
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności odpowiadającej działalności zastrzeżonej dla ASI

Program

Wtorek, 23 października

08:15

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

11.00 Przerwa na kawę

13.00 Przerwa na lunch

15.30 Przerwa na kawę

17.00 Zakończenie warsztatów

Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
09:00

Alternatywna spółka inwestycyjna – wprowadzenie

 • rys historyczny
 • obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych

Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność – kryteria definiujące działalność ASI

Podział ASI i jej zarządzających

 • formy organizacyjne działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych (zarządzający wewnętrznie i zewnętrznie)
 • podział zarządzających ASI na zarządzających działających w oparciu o zezwolenie KNF oraz wpis do rejestru ZASI oraz jego konsekwencje


Warunki podjęcia działalności w ramach ASI

 • kryteria formalne dotyczące ZASI, personelu ZASI i ASI
 • podstawowe różnice w zakresie kryteriów formalnych wymaganych dla uzyskania wpisu w rejestrze ZASI w stosunku do warunków ubiegania się o zezwolenie
 • przebieg postępowania rejestrowego przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • ponoszenie kosztów wpisu do rejestru ZASI


Przekształcenia w działalność ZASI

 • zmiana formy prawnej działalności ZASI rejestrowych
 • podjęcia zarządzania dalszymi ASI
 • zmiana zarządzającego
 • zaprzestanie zarządzania ASI


Nadzór nad działalnością ASI (ZASI) rejestrowym

 • obowiązki notyfikacyjne i obowiązki w zakresie sprawozdawczości ZASI rejestrowych
 • monitorowanie poziomu aktywów zarządzanych przez ZASI rejestrowe i postępowanie w razie przekroczenia dopuszczalnego poziomu aktywów
 • podstawy i środki nadzoru KNF nad działalnością ZASI rejestrowych
 • omówienie sankcji przewidzianych przez przepisy prawa w przypadku naruszenia zasad prowadzenia działalności ZASI rejestrowych


Transgraniczne aspekty funkcjonowania ASI

 • zarządzający z UE
 • unijne AFI i podejmowanie zarządzania unijnym AFI przez ZASI
 • zarządzający z państw trzecich


ASI jako instytucja obowiązana na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

 • nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego: identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
 • procedury instytucji obowiązanych: wewnętrzna procedura, procedura grupowa, whistleblowing, wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków
 • kary za naruszenie obowiązków.
Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
17:00

Zakończenie warsztatów wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44

Prelegenci

 • Agata Kowalska

  Agata  Kowalska

  Radca Prawny, Partner, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

  Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej, e-commerce oraz prawie telekomunikacyjnym. Jest ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz start-up’ami, głównie z branży nowych technologii, uczestniczy w przeprowadzaniu i koordynowaniu prawnych due diligence podmiotów oraz doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa Internetu, ochrony własności intelektualnej oraz umów inwestycyjnych. Publikuje artykuły eksperckie. Ukończyła kurs mediatora w sprawach cywilnych zorganizowany przez Konfederację Pracodawców LEWIATAN. Zasiada w radach nadzorczych spółek z branży nowych technologii oraz w holdingu tłumaczeniowym notowanym na Giełdzie - Summa Linguae S.A. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A. oraz członkiem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

 • Tomasz Koellner

  Tomasz  Koellner

  Adwokat, Head of IP/TMT, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących krakowskich kancelariach prawnych, specjalizując się w doradztwie prawnym związanym z działalnością gospodarczą, zarówno na rzecz podmiotów polskich, jak i zagranicznych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych, ochrony dóbr osobistych, czy też wszelkich aspektów związanych z handlem elektronicznym (e-commerce). Poza językiem polskim prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim. Włada również biegle językiem hiszpańskim. Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych oraz branżowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011), członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44


Warszawa

1295 zł netto od 8 września do 23 października

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny