Rola CFO w świecie po pandemii - wyzwania i możliwości

Pandemia koronawirusa uświadomiła wszystkim, że jedynym pewnikiem jest zmiana, a utrzymująca się niepewność wymusiła transformację dotychczasowych modeli biznesowych. Konieczność przezwyciężania szeregu nieznanych problemów może być szansą na efektywną transformację organizacji i zwiększenie jej przewagi konkurencyjnej. Dyrektor finansowy w tym procesie odgrywa często kluczową rolę.

Tylko 14% przebadanych firm na polskim rynku może określić swoją funkcję finansową jako dojrzałą - wynika z raportu z badania „PwC CFO Compass Survey 2021”, w którym udział wzięli CFO firm działających w Polsce w ponad 10 sektorach, o średnich przychodach na poziomie 1.665 mln zł i zatrudniających średnio 1.500 osób. Partnerem raportu jest AICPA&CIMA. Ponad połowa badanych (61%) przedsiębiorstw jest w trakcie lub planuje działania związane z przeobrażeniem funkcji finansowych. Natomiast jedna czwarta badanych przygotowuje się pod przyszłą transformację, porządkując swój obszar finansów.

Sprawdź program konferencji online “CFO Excellence 2022”, 20 stycznia 2022 >>

Daje to obraz, jak ważna jest rola dyrektorów finansowych w procesie zmian dostosowujących modele biznesowe do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, a także pozwalających na błyskawiczne integrowanie danych, skuteczne prognozowanie czy generowanie wartości dodanej dla interesariuszy w przyszłości. Daleko idące zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji oraz zwinność w kształtowaniu i wdrażaniu nowych strategii wymusiła nie tylko pandemia koronawirusa i otoczenie konkurencyjne. Coraz większą rolę odgrywa także konieczność wyznaczania i realizacji celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Szczególne i niepewne otoczenie wymusza nie tylko zmiany w sposobie funkcjonowania firmy i działu finansowego, ale definiuje także nowe wymagania wobec CFO.

Procesy w transformacji obszaru finansów

Zgodnie z metodyką przyjętą przez PwC Polska weryfikacja dojrzałości finansowej organizacji skupiona jest wokół 3 obszarów: procesów, technologii i ludzi. Próba wprowadzania zmian w wąskim ujęciu i działanie w sposób punktowy może przekładać się na trudności ze zrozumieniem przez decydentów potrzeby transformacji, co tylko opóźni i skomplikuje cały proces. Skuteczne działanie wymaga spojrzenia na rozwój w szerokim kadrze z uwzględnieniem technologii, ludzi i procesów. W tym celu konieczna jest rewizja obszaru finansów i wytypowanie tych elementów, które wymagają najszybszej zmiany. Dzięki temu można skupić największe zasoby na eliminacji słabych punktów oraz wytypować procesy, których transformacja przyniesie najszybsze efekty.

Konieczność przezwyciężania szeregu nieznanych problemów może być szansą na efektywną transformację organizacji i zwiększenie jej przewagi konkurencyjnej. Dyrektor finansowy w tym procesie odgrywa często kluczową rolę.
Konieczność przezwyciężania szeregu nieznanych problemów może być szansą na efektywną transformację organizacji i zwiększenie jej przewagi konkurencyjnej. Dyrektor finansowy w tym procesie odgrywa często kluczową rolę.

Ocena efektywności procesów powinna być prowadzona w parze z technologią, która im towarzyszy. Fakt posiadania najlepszych narzędzi nie oznacza jeszcze, że organizacja będzie pozytywnie wyróżniać się na tle konkurencji w warunkach niepewności politycznej i gospodarczej. Dlatego konieczne jest odpowiednie dostosowanie rozwiązań technologicznych do stosowanych procesów. Przykładem może być proces zamknięcia miesiąca, który zgodnie z danymi raportu z „PwC CFO Compass Survey 2021” trwa do 2 dni roboczych w 14% ankietowanych firm. Jedna trzecia badanych wskazała, że proces zamknięcia ksiąg zajmuje obecnie od 3 do 5 dni roboczych. Z kolei 25% firm wskazało, że zamknięcie miesiąca trwa od 11 do 20 dni roboczych. Do tego 21% badanych określiło, że na potrzeby prowadzenia raportów zarządczych posługuje się procesem manualnym. Dane te obrazują, jak wiele jest jeszcze przestrzeni do transformacji procesów, a kluczowa rola w tym działaniu spoczywa na barkach pracowników działów finansowych.

Technologia w transformacji obszaru finansów

CFO w dobie transformacji cyfrowej dysponuje szeregiem narzędzi pozwalających skutecznie zarządzać finansami w organizacji. Bardzo istotna jest zatem współpraca dyrektora finansowego z osobą zarządzającą w obszarze IT. Zgodnie z przytoczonym raportem 32% CFO blisko współpracuje z CIO w celu ustalania mapy wdrożeń nowych technologii. Z kolei 39% organizacji nie posiada strategii długoterminowej zatwierdzonej przez CFO oraz CIO i zmiany realizowane są na bieżąco lub planowane są w budżetach rocznych. Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań IT odbywa się pod wspólnym nadzorem CFO i CIO w 61% badanych firm. W przypadku 26% organizacji działanie to jest zlecane przez CFO, a nadzorowane przez CIO. Na wyłączną odpowiedzialność dyrektora finansowego za wdrażanie rozwiązań IT w podległych mu obszarach wskazało 12% badanych.

Jednym z symboli postępującej transformacji cyfrowej są rozwiązania pozwalające na korzystanie z nowoczesnych narzędzi w chmurze, co z jednej strony pozwala na redukcję kosztów, a z drugiej stwarza szansę na budowę przewagi konkurencyjnej dzięki m.in. szybkiemu gromadzeniu i przetwarzaniu danych.

Dlatego organizacje walczące o swoją pozycję w postpandemicznej rzeczywistości powinny dostosowywać swoje systemy do działania w chmurze obliczeniowej. Z przeprowadzonych przez PwC badań wynika, że tylko 24% badanych nie korzysta w ogóle z tej technologii, a 67% wykorzystuje chmurę do przechowywania i wymiany plików. W nawiązaniu do oceny i konieczności wdrażania zmian w szerszym ujęciu CFO coraz częściej decydują się na wdrażanie systemów ERP całościowo wspierających procesy analizy finansowej i planowania. Systemy te dostępne są już w chmurze.

Pracownicy w transformacji obszaru finansów

Kolejnym z obszarów wpływających na dojrzałość finansową organizacji są ludzie. Kluczowym wyzwaniem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników. Tylko 2% badanych CFO wskazało, że pracownicy podległych im obszarów znają i korzystają z pełnej funkcjonalności nowych technologii do automatyzacji procesów, które udostępniane są przez firmę. Wykorzystanie tych narzędzi na poziomie zaawansowanym wskazało 18% ankietowanych. Z kolei 26% twierdzi, że znajomość oraz wykorzystanie dostępnych technologii wśród pracowników z obszaru finansów jest ograniczona. Taki stan rzeczy daje dużą przestrzeń na wzmacnianie wartości firmy przez rozwój kompetencji cyfrowych jej pracowników. W efekcie aż 81% CFO dąży do zapełnienia luki kompetencyjnej przez szkolenia i programy rozwojowe. Z kolei 54% badanych chce skupić się na rekrutacji osób o odpowiednich kwalifikacjach. Jedynie do dziesiąta firma chce w tym obszarze wykorzystać outsourcing.

Polityka szkoleń prowadzonych w ramach zwiększenia kompetencji pracowników obszaru finansowego w głównej mierze opiera się na umiejętnościach twardych - 79% wskazań. Konieczność rozwoju umiejętności miękkich wskazało 65% badanych. Na kolejnych pozycjach znalazła się możliwość samodzielnego dobierania szkoleń (47%), bezpieczeństwo danych (39%), zastosowanie w praktyce nowych technologii (28%), procesy operacyjne w organizacji (12%). Na brak wewnętrznego systemu szkoleń i brak możliwości sfinansowania szkoleń zewnętrznych wskazało 5% badanych.

Istotnym wyzwaniem stojącym przed firmami w warunkach niepewności i ciągłej zmiany jest również upowszechnienie się pracy zdalnej. Trend ten dotyka w szczególności pracowników obszarów finansowych, którzy w większości przypadków nie muszą realizować swoich zadań w biurach.

Pociąga to za sobą konieczność dopasowania się do szeregu nowych wyzwań - od innego spojrzenia na zatrudnianie i wdrażanie nowych pracowników, przez monitorowanie zaangażowania całych zespołów, a na istotnych utrudnieniach w przekazywaniu informacji kończąc. Zgodnie z raportem główny wysiłek związany z komunikacją i zarządzaniem zmianą spoczywa na barkach CFO - 61% wskazań. Z wyzwaniami tego typu muszą zmagać się wyznaczeni kierownicy (47%) i zarząd (33%). Tylko 7% badanych firm stworzyło w tym celu osobne stanowisko, a 2% korzysta ze wsparcia konsultantów zewnętrznych.

Dowiedz się więcej o wyzwaniach w pracy dyrektora finansowego podczas konferencji online >>

Źródło:

https://www.pwc.pl/pl/publikacje/raport-pwc-cfo-compass-survey-2021.html

Autor: Bartłomiej Borucki, Redaktor, Bankier.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.