Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

30 marca 2021 / Online

495 zł netto do 30 marca

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i omówienie najważniejszych elementów tego nowego, kompleksowego i znacznie obszerniejszego od dotychczas obowiązującego aktu prawnego. 

Nowe prawo zamówień publicznych ma zreformować dotychczasowy system zamówień publicznych. Zaproszeni eksperci z kancelarii BSJP, posiadający bogate doświadczenie w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przedstawią kluczowe zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa.

Warsztaty będą okazją do dyskusji w jaki sposób nowa regulacja wpłynie na sytuację podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne oraz na proces ich udzielania. Omówione zostaną prawa i obowiązki zamawiających i wykonawców w świetle nowej ustawy, a także kluczowe kwestie związane z umowami zawieranymi w wyniku udzielenia zamówienia


DO UDZIAŁU W WARSZTACIE ZAPRASZAMY:

 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów ds.:

− Zamówień publicznych

− Przetargów

− Zakupów

− Sprzedaży 

 • Dyrektorów i Managerów Działów Prawnych 
 • Przedstawicieli wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Program

Wtorek, 30 marca

08:55

Rozpoczęcie warsztatów

Online, ,
09:00

Zmiany w procedurze udzielania zamówienia publicznego

 • Marta Drela, Radca prawny, BSJP
 • Nowości w zakresie przesłanek zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych
 • Planowanie nowego zamówienia i kontrola realizacji już udzielonego zamówienia
 • Zmiany w „zamówieniach podprogowych”
 • Nowa zasada „efektywności” postępowania
Online, ,
10:00

Zmiany w zakresie kwalifikacji podmiotowej wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Dr Grzegorz Wąsiewski, Radca prawny, BSJP
 • Podstawy wykluczenia - przesunięcie części dotychczasowych przesłanek obligatoryjnych do fakultatywnych
 • Rozszerzenie zakresu przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowaniu związanej z nienależytym wykonaniem wcześniejszej umowy
 • Nowa instytucja „oczywistej nieproporcjonalności” przy stosowaniu niektórych przesłanek wykluczenia (fakultatywnych)
 • Doprecyzowanie katalogu środków niezbędnych do „self-cleaningu”
 • Nowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia związana z niemożliwością ustalenia beneficjenta rzeczywistego
Online, ,
11:00

Przerwa

Online, ,
11:15

Badanie i ocena ofert

 • Dr Grzegorz Wąsiewski, Radca prawny, BSJP
 • Wybór najkorzystniejszej oferty i przesłanki odrzucenia oferty „po nowemu”
 • Kryteria oceny ofert
 • Jawność postępowania
Online, ,
12:15

Nowe regulacje dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego

 • Jarosław Sroka, Radca prawny, BSJP
 • Obowiązek współpracy stron
 • Zasady dotyczące kształtowania wzorców umownych (klauzule abuzywne)
 • Zasady dotyczące realizacji umów, w tym dokonywania zmiany umów już zawartych
 • Przesłanki odstąpienia od zawartej umowy
Online, ,
13:15

Przerwa

Online, ,
13:45

Zmiany w zakresie środków odwoławczych oraz nowości w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów

 • Jarosław Sroka, Radca prawny, BSJP
 • Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Nowy sąd właściwy w sprawach z zakresu zamówień publicznych
 • Dopuszczalność złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego
 • Mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Online, ,
15:00

Zakończenie warsztatów

Online, ,

Prelegenci

 • Marta Drela

  Marta Drela

  Radca prawny BSJP
  Dopuszczona do wykonywania zawodu radcy prawnego w roku 2015, z BSJP współpracuje od roku 2014. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa spółek. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011).
 • Jarosław Sroka

  Jarosław Sroka

  Radca prawny BSJP
  Jarosław Sroka jest Partnerem BSJP specjalizującym się w doradztwie przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym przy realizacji projektów budowlanych oraz obiektów infrastruktury (kontrakty typu FIDIC i non-FIDIC), ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Posiada bogate doświadczenie przy obsłudze transakcji związanych z nabywaniem, sprzedażą i najmem nieruchomości, w tym także realizacją inwestycji typu "greenfield". Z kancelarią BSJP związany od 2011 roku, kieruje w niej departamentem zamówień publicznych. Jarosław Sroka jest wiceprezesem Związku Pracodawców Branży Infrastruktury przy PKPP Lewiatan, członkiem-założycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiował prawo na Eberhard-Karls-Universität w Tybindze (Niemcy) w ramach uzyskanego stypendium naukowego. Jest prelegentem na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych i problematyki związanej z realizacją inwestycji budowlanych oraz autorem publikacji naukowych w tym obszarze, w prasie krajowej i zagranicznej.
 • Grzegorz Wąsiewski

  Dr Grzegorz Wąsiewski

  Radca prawny BSJP
  Dopuszczony do wykonywania zawodu radcy prawnego w 2009 roku, dr Grzegorz Wąsiewski współpracuje z BSJP od roku 2017. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie geologicznym i górniczym oraz prawie handlowym. Jego doświadczenie obejmuje polskie i europejskie regulacje rynków energii, paliw oraz FMCG. Doradzał między innymi w postępowaniach koncesyjnych, kwestiach prawnych związanych z infrastrukturą systemu elektroenergetycznego oraz transgraniczną sprzedażą paliw i energii, a także zagadnieniach dotyczących rynków paliw i biopaliw. Ma również doświadczenie w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, zarówno w zakresie nabywania i finansowania nieruchomości, jak i doradztwa na rzecz inwestorów oraz deweloperów przy realizacji projektów budowlanych. Doradza także w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentacji w procesach fuzji i przejęć (w Polsce i za granicą) oraz pozyskiwania finansowania. Dr Grzegorz Wąsiewski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji i częstym prelegentem na konferencjach i warsztatach.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Online

495 zł netto do 30 marca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny