RODO w zamówieniach publicznych

RODO w zamówieniach publicznych

10 września 2018 / Warszawa

1495 zł netto od 11 maja do 20 lipca

1795 zł netto od 21 lipca do 10 września

RODO w zamówieniach publicznych
 / 10 września 2018 / Warszawa  / 1495 zł netto Zarejestruj się

Cel

Przed nami wielkie wyzwanie jakim jest wdrożenie RODO. Poprawna implementacja regulacji stanowi wielkie wyzwania dla firm i organizacji.

Coraz więcej mówi się o sposobie udzielania zamówień publicznych w kontekście RODO. Czy zamawiający i wykonawca zamówień publicznych powinni specjalnie przygotować się do tego procesu? Czy rozporządzenie RODO będzie rewolucją i zamawiający będzie miał prawo odrzucić w przetargu ofertę podmiotu, który nie ma specjalnego certyfikatu zgodności z RODO?

Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym zmian w prawie zamówień publicznych w kontekście RODO, podczas którego poszerzą Państwo swoją wiedzę i dowiedzą się:

 • jak nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO/GDPR wpłyną na tryby i procedury udzielania zamówień publicznych
 • jaka jest odpowiedzialność podmiotów publicznych (zamawiających) na gruncie RODO
 • jakie są wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne systemów IT
 • Private by designe a opis przedmiotu zamówienia
 • Jakie są sankcje za naruszenie przepisów RODO
 • Jak kształtować treści wzorów umów uwzględniając wymagania z RODO w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • Jak weryfikować zawarte umowy i zmiany w kontekście wymagań RODO
 • Na czym polega certyfikacja w rozumieniu RODO


Zmiany, które nas czekają, są kwestią czasu, dlatego warto przygotować się na nie już dziś.


Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów ds.:
  - Zamówień publicznych
  - Przetargów
  - Zakupów
  - Sprzedaży
 • Dyrektorów i Managerów Działów Prawnych
 • Przedstawicieli organów państwowych, samorządowych, podmiotów prawa publicznego i stowarzyszeń zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli dwóch stron postępowania: zamawiającego i wykonawcy!


Uczestnikom warsztatu gwarantujemy:

 • wiedzę przekazaną przez znakomitych ekspertów – prawników z kancelarii Traple Konarski Podrecki
 • materiały zawierające informacje przekazywane podczas spotkania
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie i zdobytą wiedzę
 • warsztatową formułę spotkania – możliwość zadania pytania prowadzącym ekspertom i tym samym uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w prasie czy Internecie
 • najwyższy poziom merytoryczny i najbardziej aktualną wiedzę


RODO utrudni publiczne przetargi

Pb.pl 2018-05.24

Zmiany w przepisach o danych osobowych to wyzwanie dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Dyrektywa RODO, która w piątek wchodzi w życie wraz z ustawą o ochronie danych osobowych, zamiesza w przetargach — uważają eksperci.(...)

Program

Poniedziałek, 10 września

08:30

Rejestracja, poranna kawa

Warszawa, None, None
09:00 10:15

Wpływ przepisów RODO na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Xawery Konarski, adwokat, starszy partner, Traple Konarski i Podrecki i Wspólnicy
 • przepisy RODO a prawo zamówienie publicznych – reguły kolizyjne
 • przepisy RODO a modyfikacje obowiązków określonych w prawie zamówień publicznych
 • odpowiedzialność podmiotów publicznych (Zamawiających) na gruncie RODO i przepisów uzupełniających RODO
 • 75 min.
Warszawa, None, None
10:15 10:30

Przerwa na kawę

 • 15 min.
Warszawa, None, None
10:30 11:30

RODO a warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych; wymaganie certyfikatów RODO

 • Piotr Nepelski, radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • certyfikacja w rozumieniu RODO
 • certyfikat jako warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • certyfikat jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


RODO wprowadziło nową instytucję certyfikacji, która nie była dotychczasowo znana na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. Certyfikacja ma na celu szybką ocenę stopnia ochrony danych, której podlegają stosowne produkty i usługi świadczone przez dany podmiot. Certyfikat może stanowić potwierdzenie, że wykonawca posiada odpowiednie kompetencje oraz zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia. Wątpliwości budzi natomiast zastosowanie certyfikatu z RODO jako kryterium oceny ofert, a to z uwagi na okoliczność, iż certyfikat z RODO co do zasady dotyczy właściwości wykonawcy.

 • 60 min.
Warszawa, None, None
11:30 12:30

RODO w kontekście wymagań opisu przedmiotu zamówienia

 • Agnieszka Wachowska, radca prawny, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • RODO a wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne systemów IT
 • Privacy by design a opis przedmiotu zamówienia
 • RODO a odwołanie do norm ISO i PN w opisie przedmiotu zamówienia
 • 60 min.
Warszawa, None, None
12:30

Kształtowanie treści wzorów umów/istotnych postanowień umownych uwzględniających wymagania z RODO w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 • Piotr Nepelski, radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • sankcja cywilnoprawna za naruszenie przepisów RODO
 • sankcja administracyjnoprawna za naruszenie przepisów RODO
 • instrukcje zamawiającego, a informowanie przez wykonawcę o niezgodności wydanego polecenia z RODO

Wśród licznych zmian, które wprowadziło RODO wymaga, w szczególności, odnotowania sankcja cywilnoprawna i administracyjnoprawna za naruszenie przepisów RODO. Cywilna odpowiedzialność solidarna administratora i podmiotu przetwarzającego za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z RODO, a także wysokość potencjalnych administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie RODO – czynią koniecznym wprowadzenie jasnego podziału obowiązków i zasad współpracy w zakresie danych osobowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Kluczowym w tym zakresie jest ustalenie znaczenia instrukcji administratora (zamawiającego) odnoszących się do przetwarzania danych osobowych oraz zasad informowania administratora przez podmiot przetwarzający (wykonawcę) o niegodności wydanego polecenia z RODO.

Warszawa, None, None
13:30 14:30

Lunch

 • 60 min.
Warszawa, None, None
14:30 15:30

Zmiana zawartych umów o wykonanie zamówienia publicznego dostosowująca do wymagań RODO w kontekście art. 144 Pzp.

 • Tomasz Krzyżanowski, radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • specyfika zmiany umów zawieranych w reżimie Pzp
 • weryfikacja zawartych umów i ich zmiana w kontekście wymagań RODO


Umowy o wykonanie zamówienia publicznego są specyficzne między innymi dlatego, że nie można ich dowolnie modyfikować zgodnie z zasadą swobody umów. Obowiązuje reżim ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo znaczenie ma ustawa nowelizująca Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. , która zmieniła zasady modyfikacji umów. Zatem w sytuacji gdy w umowie o wykonanie zamówienia publicznego kwestie obowiązków wynikających RODO zostały pominięte, Zamawiający może być zmuszony do weryfikacji umowy i jej zmiany. Dopuszczalność zmiany umowy musi być zawsze zbadana w kontekście art. 144 Pzp, w brzmieniu na czas zawarcia umowy.

 • 60 min.
Warszawa, None, None
15:30 16:30

Informacje, które na gruncie RODO powinny być przekazane przez zamawiającego osobom, których dane osobowe są pozyskiwane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Agnieszka Denisoff, Radca Prawny, Inspektor Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Rodo wprowadza wymóg podania przez administratora danych osobom, których dane dotyczą szeregu informacji, które dotychczas nie były wymagane. Obowiązek ten istnieje zarówno w przypadku, kiedy dane są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą jak również gdy dane są pozyskiwane w inny sposób. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający pozyskuje dane osobowe głównie w inny sposób niż od osób, których dane dotyczą. Dla takiego pozyskiwania danych ustawodawca unijny uregulował wyłączenia kiedy ten obowiązek nie istnieje. Czy zamawiający może z nich skorzystać?

 • 60 min.
Warszawa, None, None
16:30

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • Agnieszka Denisoff

  Agnieszka Denisoff

  Radca Prawny, Inspektor Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Xawery Konarski

  Xawery Konarski

  adwokat, starszy partner, Traple Konarski i Podrecki i Wspólnicy
 • Tomasz Krzyżanowski

  Tomasz Krzyżanowski

  radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Piotr Nepelski

  Piotr Nepelski

  radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Agnieszka Wachowska

  Agnieszka Wachowska

  radca prawny, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Miejsce

None


Warszawa

1495 zł netto od 11 maja do 20 lipca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

 • Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

  Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych działających na rynku polskim. Specjalizuje się przede wszystkim w takich dziedzinach jak: TMT, ochrona danych osobowych, IT, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji i ochrony konsumentów, prawo reklamy i promocji, zamówienia publiczne. Zespół kancelarii liczy ponad 55 prawników, w skład którego wchodzą: adwokaci, radcowie prawni, doktorzy nauk prawnych, rzecznicy patentowi, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz doktoranci i młodsi prawnicy. Potwierdzeniem renomy Kancelarii są jej wysokie miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach firm prawniczych. Kancelaria współpracuje stale z ponad 100 przedsiębiorcami, wśród których znajdują się zarówno krajowe podmioty gospodarcze, jak i inwestorzy zagraniczni, a także międzynarodowe korporacje.