Pokaż, jak przyciągasz i zatrzymujesz talenty

Kategorie

 • Kampanie employer branding

  1. Kampania wynikająca ze strategii biznesowej, podejmująca konkretne wyzwania rekrutacyjne i skutecznie trafiająca do grupy docelowej.

   Kryteria oceny:

   • adekwatność pomysłu kampanii do wyzwania, które stało przed firmą – pomysł, grupa docelowa i nakłady finansowe
   • jasno określony cel kampanii i mierniki sukcesu
   • zrozumienie grupy docelowej – odpowiednie dopasowanie komunikatu i formy przekazu
   • oryginalność pomysłu
   • efektywność kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia

   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis wyzwania, które stało przed firmą („Why”)
   • cele kampanii – co firma chciała osiągnąć („What”)
   • czas trwania kampanii
   • opis grupy docelowej
   • opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI’s, „How”)
   • wykorzystane materiały promocyjne (np. kreacje reklam, linki do materiałów video)
   • communication mix – wykorzystane kanały komunikacji
   • wykorzystanie zasobów:
    - wielkość budżetu
    -osoby zaangażowane w kampanię
   • podsumowanie kampanii
    -osiągnięte wyniki vs założenia

  2. Długotrwała kampania lub jednorazowa inicjatywa, skierowana do milenialsów spełniająca następujące kryteria:

   • język, forma przekazu, kanały dotarcia dopasowane do oczekiwań milenialsów
   • oryginalność pomysłu
   • skuteczność kampanii


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel kampanii / inicjatywy
   • czas trwania kampanii / inicjatywy
   • opis grupy docelowej
   • opis koncepcji kampanii / inicjatywy
   • przykłady kampanii / inicjatywy (dowolna forma, np. grafiki, linki do materiałów video)
   • wykorzystane kanały komunikacji
   • efekt kampanii / inicjatywy - osiągnięte wyniki vs założenia, mierniki sukcesu


  3. Unikatowe działania bądź jednorazowa akcja - przykład wykorzystania niestandardowych rozwiązań lub kanałów komunikacji do celów employer branding.

   Kryteria oceny:

   • najbardziej nietypowy, wyjątkowy kanał komunikacji lub najbardziej innowacyjne rozwiązanie wykorzystane do kampanii employer branding
   • adekwatność wykorzystanego narzędzia do założonego celu i dopasowanie do grupy docelowej


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel kampanii / inicjatywy / pomysłu
   • opis koncepcji kampanii / inicjatywy / pomysłu
   • opis grupy docelowej
   • budżet kampanii / inicjatywy / pomysłu
   • wykorzystany kanał komunikacji / rozwiązanie employer branding wraz z uzasadnieniem wyboru
   • przykłady inicjatywy (dowolna forma, np. grafiki, linki do materiałów video)
   • podsumowanie kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia
   • opcjonalnie: zaprezentowanie sposobu pomiaru efektywności

  4. Jednorazowe działanie employer branding , którego koszt nie wyniósł więcej niż 10.000 PLN, a które dzięki swojej pomysłowej koncepcji, mimo ograniczonych nakładów finansowych, przełożyło się na osiągnięcie założonego celu.

   Kryteria oceny:

   • Błyskotliwość pomysłu
   • Skuteczność pomysłu


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • Cel działania
   • Opis koncepcji działania
   • Opis grupy docelowej
   • Prezentacja działania (materiały promocyjne, grafiki, linki do materiałów wideo, itp.)
   • Wykorzystany kanał komunikacji z uzasadnieniem wyboru
   • Budżet działania
   • Efekt inicjatywy - osiągnięte wyniki vs założenia, mierniki sukcesu


 • Proces rekrutacji

  1. Najlepsze wykorzystanie procesu rekrutacyjnego do budowania wizerunku pracodawcy. Proces rekrutacyjny wyróżniający się skutecznością i przyjaznym podejściem do kandydatów, ale również skutecznością w budowie wizerunku pracodawcy.

   Kryteria oceny:

   • skuteczność procesu rekrutacyjnego w oparciu o założone KPIs
   • sposób prezentacji oferty pracy i pracodawcy
   • łatwość i szybkość aplikacji
   • dobór narzędzi selekcji kandydatów adekwatnych do specyfiki stanowisk;
   • transparentność procesu i udzielenie informacji zwrotnej kandydatom zaakceptowanym i odrzuconym w procesie
   • metody stosowane w celu adaptacji procesu do potrzeb i oczekiwań kandydatów
   • mierzenie satysfakcji kandydatów w procesie
   • sposób prezentacji unikalnych wartości pracodawcy (EVP) na poszczególnych etapach  procesu rekrutacji
   • skuteczność pomysłu


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis procesu rekrutacji z uwzględnieniem:
    - założeń procesu rekrutacji i określonych KPIs
    - sposobu przesyłania aplikacji
    - czasu trwania procesu
    - etapów procesu
    - informacji na temat zastosowanych narzędzi selekcji kandydatów
    - informacji na temat zastosowanych standardów komunikacji w trakcie procesu rekrutacji;
    - informacji na temat zastosowanych standardów udzielania informacji zwrotnej kandydatom zaakceptowanym i odrzuconym w procesie
   • przykładowe ogłoszenie/a o pracę
   • metody zbierania informacji na temat satysfakcji kandydatów
   • metody prezentacji unikalnych wartości pracodawcy (EVP)


  2. Najbardziej innowacyjny proces rekrutacji lub jeden z jego etapów wyróżniający się wykorzystaniem nietypowych narzędzi lub nietypowym podejściem (np. z wykorzystaniem narzędzi rekrutacji bądź selekcji kandydatów takich jak gry, aplikacje, konkursy, video itp.). Zgłaszane może być zarówno aplikowanie jak i selekcja kandydatów (bez marketingu rekrutacyjnego).

   Kryteria oceny:

   • innowacyjność, pomysłowość procesu rekrutacyjnego
   • najciekawsze wykorzystanie nowoczesnych i/lub nietypowych narzędzi rekrutacji takich jak np. aplikacje, grywalizacja itp.


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • Opis procesu rekrutacji/etapu rekrutacji prowadzonego w niestandardowy sposób
    - założenia procesu/etapu
    - czas trwania procesu/etapu
    - informacje na temat zastosowanych nietypowych narzędzi/rozwiązań
   • Uzasadnienie dlaczego proces/etap uznany jest przez zgłaszającego za innowacyjny

 • Retencja

  1. Najlepsze przykłady skutecznego wdrożenia pracownika do firmy.

   Kryteria oceny:

   • jakość, skuteczność i kompleksowość procesu wdrożenia (szkolenia, narzędzia pracy, formalności prawne, zapoznanie z członkami zespołu)
   • dodatkowo: najbardziej niekonwencjonalne pomysły  i narzędzia wykorzystywane w czasie wdrażania


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis procesu wdrożenia pracownika od momentu złożenia oferty pracy do 6 m-cy po rozpoczęciu pracy- z uwzględnieniem etapów procesu onboardingu
   • osoby zaangażowane na poszczególnych etapach
   • narzędzia / pomysły wykorzystywane w trakcie wdrożenia pracownika
   • sposób badania skuteczności wdrożenia
   • prezentacja wyników wdrożenia


  2. Najbardziej skuteczna i oryginalna Inicjatywa skierowana do pracowników w celu zbudowania ich zaangażowania i chęci spontanicznego bycia ambasadorem firmy.

   Kryteria oceny:

   • oryginalność inicjatywy
   • skuteczność inicjatywy


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel inicjatywy wraz z opisem stanu faktycznego
   • opis koncepcji inicjatywy
   • wykorzystane kanały komunikacji
   • przykład inicjatywy (dowolna forma, np. grafiki, linki do materiałów video)
   • efekt kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia, mierniki sukcesu

  3. Najbardziej skuteczna i oryginalna inicjatywa skierowana do pracowników w celu wyszukania talentów, ich rozwoju i zatrzymania w organizacji.

   Kryteria oceny:

   • Metody wyłaniania talentów i ścieżek rozwoju
   • Udostępnienie narzędzi rozwojowych pracownikom
   • Skuteczność inicjatywy (liczba rekrutacji wewnętrznych na stanowiska menedżerskie)
   • Procent rekrutacji wewnętrznych vs zewnętrznych
   • Oryginalność koncepcji


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • Opis koncepcji programu
   • Cel programu
   • Grupa docelowa – w tym ilość osób objętych inicjatywą oraz sposób ich selekcji
   • Osoby zaangażowane w ramach organizacji
   • Czas trwania inicjatywy + jak często jest powtarzana
   • Sposób mierzenia skuteczności
   • Efekt programu - osiągnięte wyniki vs założenia


 • Nagroda przyznawana przez kapitułę firmie, która w największym stopniu wyróżniła się w konkursie. Wśród firm, które zgłosiły się w 2 spośród 3 grup kategorii (to znaczy przesłały co najmniej po jednym zgłoszeniu w 2 kategoriach z grup: Kampanie Employer Branding, Proces Rekrutacji, Retencja) kapituła wskaże tę, która na tle pozostałych zdecydowanie się wyróżniła. W przypadku braku takiej kandydatury – nagroda nie zostanie przyznana.